جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


به تاریخ :11/12/69
شماره دادنامه :1170
مرجع رسیدگی :شعبه 67دادگاه حقوقی 2تهران
خواهان :ژیلا
خوانده :محترم
خواسته :فروش
رای دادگاه
دعوی خواهان علیه خوانده عبارتست ازرسیدگی وصدوردستورمبنی برفروش پلاک ثبتی 1359/3526به جهت عدم قابلیت افراز،دادگاه نهایتابمحتویات پرونده امرونظربه اینکه براساس گزارش اداره ثبت اسنادناحیه غرب درآن مالکیت مشاعی خواهان وخوانده برپلاک ثبتی موصوف احرازمی گرددونظربه اینه طبق رای صادره شماره 6237/غ مورخ 2/4/69اداره مرقوم وبه لحاظ جهات مذکوردرآن پلاک ثبتی یادشده غیرقابل افرازتشخیص گردیده ونظربه اینکه خوانده علیرغم ابلاغ قانونی وقت درمقام ایراددفاعی برنیامده ودعوی و درخواست خواهان بلامعارض باقیمانده است بنابه مراتب مرقوم دادگاه خواسته خواهان رامنطبق باقانون دانسته ومستندابه ماده چهارم ازقانون افرازوفروش املاک مشاع مصوب 22آبانماه سال 1357ومادتین 9و10آئین نامه قانون مذکورحکم برفروش پلاک ثبتی 1359/3526وتقسیم وجوه حاصله بین شرکا به نسبت سهم ایشان پس ازکسرهزینه عملیات اجرائی صادرواعلام می دارد.رای دادگاه غیابی است .
رئیس شعبه 67دادگاه حقوقی دوتهران - عباس نژاد

کتاب :گزیده آرای دادگاههای حقوقی ،مجموعه دوم نشرحقوقدان چاپ اول -1375 صفحه 141-142

37
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1170
تاریخ تصویب :
1369/12/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :