جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.


شماره 65340/ت32171ه - 11/11/1383
اصلاح تصویبنامه شماره 25485/ت31102ه - مورخ 14/5/1383
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - وزارت کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 4/11/1383 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 109848/7645ه - /ب مورخ 9/10/1383 تصویب نمود :
در تصویبنامه شماره 25485/ت31102ه - مورخ 14/5/1383 بعد از عبارت ( 1/7/1382 ) عبارت ( با انقضاء یک هفته از تاریخ اعلام ایراد رسمی ) اضافه می گردد.
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17462
تاریخ تصویب :
1383/11/04
تاریخ ابلاغ :
1383/11/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :