جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.


شماره68391/ت32181ه - 24/11/1383
وزارت نیرو - وزارت اموراقتصادی و دارایی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 4/11/1383 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نیرو و اموراقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، موضوع نامه شماره 100/20/62104 مورخ 27/10/1383 وزارت نیرو و به استناد ماده ( 4 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 - آئین نامه معاملات شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید ، انتقال و توزیع نیروی برق ایران ( توانیر ) را به‎شرح زیر تصویب نمود :
آئین نامه معاملات شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید ، انتقال و توزیع نیروی برق ایران ( توانیر )
فصل اول - کلیات
ماده 1 - کلیه معاملات شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید ، انتقال و توزیع نیروی برق ایران ( توانیر ) که از این پس در این آئین نامه به اختصار شرکت نامیده می شود ، اعم از خرید ، فروش ، اجاره ، استجاره ، پیمانکاری ، اجرت کار و غیره براساس این آئین نامه و حسب مورد از طریق مناقصه ( مزایده ) انجام می گردد.
ماده 2 - اصطلاحات مندرج در این آئین نامه در معانی مشروح زیر به کار می‎روند :
الف - مناقصه : فرایندی است رقابتی برای تامین کالا ، خدمت یا حقوق با کیفیت موردنظر ( طبق اسناد مناقصه ) که در ان تعهدات موضوع معامله به مناقصه‎گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد ، واگذار می‎شود.
ب - مزایده : فرایندی است رقابتی برای فروش کالا ، خدمات یا حقوق که در ان موضوع معامله به مزایده‎گری که بیشترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد ، واگذار می‎شود.
ج - مناقصه گزار ( مزایده گزار ) : شرکتی می‎باشد که براساس این آئین نامه ، مناقصه ( مزایده ) را برگزار می‎نماید.
د - مناقصه گر ( مزایده گر ) : شخصی حقیقی یا حقوقی است که در مناقصه ( مزایده ) را برگزار می‎نماید.
ه - کمیسیون مناقصه ( مزایده ) : هیاتی است که فرایند برگزاری ، تعیین برنده ، اتخاذ تصمیم درخصوص تجدید و یا لغو مناقصه ( مزایده ) و سایر وظایف مقرر در این آئین نامه را برعهده می گیرد.
و - کمیته فنی بازرگانی : هیاتی است با حداقل سه عضو خبره فنی صلاحیت دار ( حسب نوع معامله ) که ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها و ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه‎گران ( مزایده‎گران ) و همچنین سایر وظایف مقرر در این آئین نامه را برعهده می‎گیرد. اعضاء این کمیته توسط مدیرعامل انتخاب می‎شوند. مدیرعامل می‎تواند مسئولیت انجام این ارزیابی را رسما به مشاور واجد صلاحیت واگذار نماید که در این صورت مشاور یادشده در حکم کمیته فنی بازرگانی خواهد بود.
ز - کمیسیون تحویل : هیاتی است که فرایند تحویل و تحول کالا ، خدمت یا حقوق از برنده مناقصه ( به برنده مزایده ) و سایر وظایف مقرر در این آئین نامه را برعهده می‎گیرد. کمیسیون تحویل مرکب از انباردار ( یا نماینده واحد تحویل گیرنده/تحویل دهنده ) ، نماینده واحد تقاضاکننده و نماینده یا نمایندگانی که توسط مدیرعامل تعیین می‎شود خواهد بود.
ح - هیات سه نفر ترک مناقصه ( مزایده ) : هیاتی است متشکل از مدیرعامل ، ذیحساب و یک نفر به انتخاب مجمع عمومی که باتوجه به شرایط ، میسر نبودن انجام معاملات از طریق مناقصه ( مزایده ) را تایید می‎نماید که در این آئین نامه به اختصار هیات سه نفره نامیده می‎شود.
ط - ارزیابی کیفی مناقصه‎گران ( مزایده گران ) : عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه‎گران ( مزایده گران ) که از سوی شرکت و توسط کمیته فنی بازرگانی انجام می‎شود.
ی - ارزیابی شکلی : عبارت است از بررسی کامل‎بودن اسناد و امضاء آنها ، غیرمشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت.
ک - ارزیابی فنی بازرگانی : فرایندی است که در ان مشخصات ، استانداردها ، کارایی ، دوام و سایر ویژگیهای فنی بازرگانی پیشنهادها بررسی ، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می‎شوند.
ل - ارزیابی مالی : فرایندی است که در ان مناسب‎ترین قیمت به شرح مندرج در ماده ( 22 ) این آئین نامه ، از بین پیشنهادهایی که از نظر فنی بازرگانی پذیرفته شده‎اند ، برگزیده می‎شود.
م - مدت اعتبار پیشنهادها : دوره زمانی است که توسط شرکت اعلام می‎گردد و در طی ان پیشنهادها می‎باید دارای اعتبار باشند. این مدت شامل زمان لازم برای انجام مناقصه ( مزایده ) ، بررسی و ارزیابی پیشنهادها ، تعیین برنده و انعقاد قرارداد می باشد.
ن - انحصار : انحصار در معامله عبارت است از یگانه بودن متقاضی شرکت در معامله که به طرق ذیل تعیین می‎شود :
1 - اعلان هیات وزیران برای کالاها ، خدمات یا حقوقی که در انحصار دولت است.
2 - انتشار فراخوان عمومی درخصوص موضوع معامله و ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله.
س - برنامه زمانی مناقصه ( مزایده ) : سندی است که در ان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه ( مزایده ) ، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می‎شود.
ع - شبکه اطلاع رسانی : وب سایت اینترنتی است با نامه شبکه اطلاع رسانی الکترونیکی معاملات شرکت مدیریت تولید ، انتقال و توزیع نیروی برق ایران ( توانیر ) و شرکتهای زیرمجموعه که در این آئین نامه اختصارا مدیریت تولید ، انتقال و توزیع نیروی برق ایران ( توانیر ) و شرکتهای زیرمجموعه که در این آئین نامه به اختصار شبکه اطلاع‎رسانی معاملات توانیر نامیده می‎شود و توسط شرکت ایجاد می‎گردد.
فصل دوم - طبقه بندی معاملات
ماده 3 - معاملات از نظر نصاب ( قیمت معامله ) به سه دسته تقسیم می شوند :
1 - معاملات کوچک ، معاملاتی است که مبلغ ان از بیست میلیون ( 000/000/20 ) ریال تجاوز ننماید. نصاب معاملات کوچک بر مبنای قیمت ثابت سال 1382 می‎باشد و با تصویب مجمع عمومی تعدیل می‎شود.
2 - معاملات متوسط ، معاملاتی است که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف مبلغ معاملات کوچک تجاوز ننماید.
3 - معاملات بزرگ ، معاملاتی است که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف مبلغ معاملات کوچک باشد.
تبصره 1 - مبنای نصاب در خرید ، برای معاملات کوچک و متوسط مبلغ موردمعامله و در معاملات بزرگ برآورد می‎باشد. مبلغ برآوردی به تشخیص مدیرعامل ( و یا نماینده مجاز وی ) توسط مشاور طرح ( و یا واحد متقاضی ) و یا کارشناس منتخب هیات مدیره تعیین می‎شود.
تبصره 2 - مبنای نصاب در فروش ، مبلغ برآوردی است که به تشخیص مدیرعامل ( و یا نماینده وی ) توسط مشاور طرح و یا کارشناس ارزیاب ( کارشناس منتخب هیات مدیره و یا کارشناس رسمی دادگستری ) تعیین خواهد شد.
تبصره 3 - مبلغ یا برآورد معاملات مشمول هر یک از نصابهای یادشده نباید با تفکیک اقلامی که به طور متعارف یک مجموعه واحد تلقی می شوند ، به نصاب پآئین‎تر تبدیل شود.
ماده 4 - انواع مناقصه ( مزایده ) به شرح زیر طبقه بندی می‎شوند :
الف - مناقصه ( مزایده ) از نظر مراحل بررسی به انواع ذیل طبقه بندی می‎شوند :
1 - یک مرحله‎ای : فرایندی است که در ان ( به تشخیص مدیرعامل ) نیاز به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نباشد. در این فرایند پاکتهای پیشنهاد مناقصه‎گران ( مزایده‎گران ) در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده تعیین می‎شود.
2 - دو مرحله‎ای : فرایندی است که در آن ( به تشخیص مدیرعامل ) بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد. در این فرایند کمیته فنی بازرگانی تشکیل و پیشنهادها را مورد ارزیابی قرار داده و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به کمیسیون مناقصه ( مزایده ) گزارش می‎کند تا براساس مفاد این آئین نامه برنده مناقصه ( مزایده ) تعیین گردد.
ب - مناقصه ( مزایده ) از نظر روش دعوت مناقصه‎گران ( مزایده‎گران ) به انواع ذیل طبقه بندی می شوند :
1 - مناقصه ( مزایده ) عمومی : فرایندی است که از طریق اگهی عمومی از مناقصه‎گران ( مزایده گران ) دعوت به عمل می‎اید.
2 - مناقصه ( مزایده ) محدود : فرایندی است که در ان براساس مفاد ماده ( 16 ) و با رعایت ماده ( 14 ) این آئین نامه ، در وهله نخست مناقصه‎گران ( مزایده‎گران ) واجد صلاحیت فراخوان می‎شوند و سپس برای واجدین اولویت ( فهرست کوتاه ) دعوتنامه شرکت در مناقصه ( مزایده ) ارسال می‎گردد.
فصل سوم - سازماندهی
ماده 5 - کمیسیون مناقصه ( مزایده ) به شرح زیر سازماندهی می شود :
الف - هر یک از کمیسیونهای مناقصه ( مزایده ) شرکت متشکل از سه نفر عضو می‎باشد که توسط هیات مدیره از میان مدیران و یا کارشناسان خبره ، متعهد و مطلع انتخاب می‎شوند. هیات مدیره می‎تواند بیش از یک کمیسیون تشکیل دهد ، همچون کمیسیونهای مجزا برای انجام فرایند مناقصه و مزایده و یا کمیسیونهای متفاوت برای سطوح معاملات ( مانند معاملات بر آورد مبلغ کمتر و بیشتر از.... ) یا کمیسیون معاملات خاص ( مانند معاملات و یا کمیسیون معاملاتی که از نظر تخصص پیچیده می‎باشد. در این صورت هیات مدیره می‎باید محدوده فعالیت هر یک را مشخص و به مدیرعامل و کمیسیونها ابلاغ نماید.
تبصره - هیات مدیره نمی‎تواند اختیارات خود را در انجام این بند به مدیرعامل تفویض‎نماید.
ب - کمیسیون با حضور هر سه نفر اعضاء یادشده رسمیت دارد و تصمیمات ان به‎اکثریت اراء اتخاذ خواهد شد.
تبصره 1 - کمیسیون مناقصه ( مزایده ) می‎تواند حسب مورد از کارشناسان و متخصصین فنی ، مالی ، حقوقی و اداری شرکت ( و یا سایر صاحب نظران که هیچگونه منافعی در موضوع معامله ندارند ) برای حضور در جلسات کمیسیون و برای اظهارنظر ( بدون حق رای ) دعوت نماید.
تبصره 2 - رؤسای هر یک از واحدها یا نمایندگان مختار آنها چنانچه عضو کمیسیون نباشند می توانند در مورد معاملات مربوط به واحد خود در کمیسیون مناقصه ( مزایده ) حضور یافته و توضیحات لازم را ارایه دهند. همچنین کمیسیون مناقصه ( مزایده ) می‎تواند از هر یک از رؤسا تقاضا نماید تا در جلسه شرکت نموده و نظر خود را ( بدون حق رای ) اظهار دارند.
ج - در مناقصه ( مزایده ) دو مرحله‎ای ، کمیسیون مناقصه ( مزایده ) با حضور مدیرعامل تشکیل می‎شود.
ماده 6 - موارد زیر از وظایف کمیسیون مناقصه ( مزایده ) است :
الف - تایید کفایت اسناد مناقصه ( مزایده ) برای انتشار اگهی و یا ارسال دعوتنامه.
ب - تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه ( مزایده ) در موعد مقرر در فراخوان.
ج - بررسی پیشنهادها از نظر کامل بودن مدارک و امضاء آنها و نیز خوانا بودن و غیرمشروط بودن پیشنهادهای قیمت ( ارزیابی شکلی ).
د - ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه ( مزایده ).
ه - ارجاع بررسی سوابق و توان انجام تعهدات پیشنهاددهندگان ( درصورت لزوم ) و بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها به کمیته فنی بازرگانی در فرایند دو مرحله‎ای.
و - تعیین برندگان اول و دوم طبق شرایط این آئین نامه.
ز - تنظیم و امضاء صورتجلسات کمیسیون مناقصه ( مزایده ).
ح - تصمیم گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه ( مزایده ) طبق شرایط این آئین نامه.
فصل چهارم - برگزاری مناقصه ( مزایده )
ماده 7 - فرایند برگزاری مناقصه ( مزایده ) به ترتیب شامل مراحل ذیل است :
الف - تامین منابع مالی لازم برای انجام موضوع مناقصه و نحوه مصرف منابع حاصل از انجام موضوع مزایده.
ب - تعیین نوع مناقصه ( مزایده ) در معاملات بزرگ ( یک مرحله‎ای یا دو مرحله‎ای ، عمومی یا محدود )
ج - تهیه اسناد مناقصه ( مزایده ).
د - ارزیابی کیفی مناقصه‎گران ( مزایده‎گران ) در صورت لزوم.
ه - فراخوان مناقصه ( مزایده ).
و - ارزیابی پیشنهادها.
ز - تعیین برنده مناقصه ( مزایده ).
ح - انعقاد قرارداد.
ماده 8 - انجام معامله به هر طریق ، مشروط بر ان است که شرکت به نحو مقتضی نسبت به پیش بینی منابع مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قید شده باشد.
نحوه ضمان تاخیر تعهدات برای انجام معامله باید توسط شرکت به صراحت در شرایط و اسناد مناقصه ( مزایده ) قید و تعهد شود. تبصره - درخصوص معاملاتی که دوره انجام ان بیش از مدت یکسال مالی می‎باشد ، قبل از انجام معامله باید ترتیبات لازم برای پیش‎بینی منابع مالی موردنیاز صورت پذیرد و پس از تصویب هیات مدیره ، برآورد سنوات اتی در پیوستهای بودجه سالیانه شرکت درج و به تایید مجمع عمومی برسد.
ماده 9 - مناقصه به یکی از طرق ذیل انجام می‎شود :
الف - در مورد معاملات کوچک کارپرداز یا مامور خرید باید باتوجه به کم و کیف موضوع معامله ( کالا ، خدمات یا حقوق ) در ارتباط با بهای ان تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح شرکت و اخذ صورتحساب مشخص و به تشخیص و مسئولیت خود ، معامله را با تامین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد. سند هزینه باید توسط مامور خرید با درج نام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ ذکر این عبارت که ( معامله به کمترین بهای ممکن انجام شده است ) امضاء گردد.
ب - درمورد معاملات متوسط کارپرداز یا مامور خرید باید باتوجه به کم و کیف موضوع معامله ( کالا ، خدمات یا حقوق ) درباره بهای ان تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح شرکت و با اخذ حداقل سه نفر استعلام کتبی ، با تامین کیفیت موردنظر ، چنانچه بهای به دست امده مورد تایید مسئول واحد تدارکاتی یا مقام مسئول هم تراز وی باشد ، معامله را با عقد قرارداد و با اخذ صورتحساب انجام دهد. چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تایید مسئول واحد تدارکاتی یا مقام مسئول ، مسئول هم تراز وی ، به‎تعداد موجود کفایت می‎شود.
تبصره 1 - در خرید چنانچه درخواست کننده تایید نمونه را کتبا ضروری اعلام نماید ، قبل از انجام خرید ، باید نمونه به تایید درخواست کننده برسد.
تبصره 2 - مامورین و سایر مسئولین مذکور در این ماده باتوجه به مدتی که فروشندگان کالا ، خدمت یا حقوق در برگ استعلام بهاء برای اعتبار بهای پیشنهاد شده ذکر کرده‎اند ، باید طوری اقدام کنند که به علت انقضای مدت ، خسارتی متوجه شرکت نشود.
تبصره 3 - چنانچه مسئولیت واحد تدارکاتی برعهده کارپرداز واحد باشد ، امضاء نامبرده به منزله امضاء مسئول واحد تدارکاتی است. درصورتی که شرکت فاقد کارپرداز باشد. می‎توان وظایف مندرج در این آئین نامه را به متصدیان پستهای مشابه سازمانی و یا به مامور خرید محول نمود. در اینگونه موارد معاملات با تایید مقام مسئول واحد مربوط انجام خواهد شد.
ج - در معاملات بزرگ به یکی از روشهای ذیل عمل می‎شود :
1 - برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان.
2 - برگزاری مناقصه محدود.
ماده 10 - روشهای انجام مزایده به شرح زیر می‎باشند :
الف - در مورد معاملات کوچک و متوسط بهای پایه مورد معامله از طرف کارشناس منتخب هیات مدیره ارزیابی و فروش از طریق حراج صورت می‎پذیرد. فراخوان حراج باید از طریق شبکه اطلاع رسانی معاملات توانیر منتشر گردد. همچنین به اقتضای اهمیت معامله و به تشخیص مدیرعامل از دو تا سه نوبت از طریق درج خلاصه فراخوان حراج در یکی از روزنامه‎های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط ( با ذکر چگونگی دسترسی به‎جزییات اطلاعات مربوط در شبکه اطلاع‎رسانی مذکور ) یا طرق دیگر ( به نحوی که خریداران بتوانند با ملاحظه مشخصات مورد معامله در حراج شرکت نمایند ) منتشر گردد.
تبصره 1 - در فراخوان باید درج شود که در مقابل فروش ، وجه ان نقدا دریافت و هرگونه مالیات ، عوارض و نظایر ان طبق قوانین و مقررات به عهده خریدار است.
تبصره 2 - حراج از بهای ارزیابی شده شروع و به خریداری که بالاترین بهاء را پیشنهاد کند واگذار می‎گردد و چنانچه داوطلب خرید به حداقل قیمت ( قیمت ارزیابی شده ) پیدا نشود ، مزایده تجدید و عنداللزوم مورد معامله مجددا مورد ارزیابی قرار می‎گیرد.
ب - در معاملات بزرگ قیمت پایه کارشناسی به تشخیص مدیرعامل ( و یا نماینده مجاز وی ) توسط مشاور طرح و یا کارشناس ارزیاب ( هیات کارشناسی متشکل از سه نفر به انتخاب هیات مدیره و یا کارشناس رسمی دادگستری ) و به یکی از روشهای ذیل عمل می‎شود.
1 - برگزاری مزایده عمومی از طریق انتشار فراخوان.
2 - برگزاری مزایده محدود
تبصره - فروش اموال غیرمنقول شرکت ( به استثناء اموال مستثنی شده در ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366 - که فروش آنها ممنوع می‎باشد ) و سهام شرکتهای زیرمجموعه ، با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی مجاز می‎باشد. چنانچه روش انجام معامله در مصوبه مجمع عمومی مشخص نشده باشد براساس مفاد این آئین نامه عمل خواهد شد.
ماده 11 - ارزیابی کیفی به شرح زیر انجام می‎گیرد :
الف - در ارزیابی کیفی مناقصه‎گران باید موارد ذیل لحاظ شود :
1 - تضمین کیفیت خدمات و محصولات.
2 - داشتن تجربه و دانش در زمینه موردنظر.
3 - حسن سابقه.
4 - داشتن پروانه کار یا گواهینامه صلاحیت ، در صورت لزوم.
5 - توان مالی متقاضی برای انجام موضوع معامله ، در صورت لزوم.
تبصره 1 - مواردی که برای ارزیابی کیفی مناقصه‎گران پیش‎بینی شده است ، درصورتی که با عمل مزایده موردنظر منطبق باشد باید لحاظ شود.
ب - مراحل ارزیابی کیفی مناقصه‎گران ( مزایده‎گران ) به شرح ذیل است :
1 - تعیین معیارهای ارزیابی و اهمیت نسبی معیارها.
تبصره 2 - معیارهای ارزیابی متناسب با موضوع معامله تعیین خواهدشد. این معیارها شامل مواردی همچون سابقه اجرائی و تجربه انجام کارهای مشابه یا در دست اقدام ، حسن‎سابقه و رضایت در کارهای قبلی ، خلاقیتها و نواوری در کارهای مشابه ، داشتن تجهیزات و ماشین الات و لوازم کار اماده به کار و یا در دسترس ، مدیریت کارامد و سیستم مدیریتی مناسب و نظام کیفی انجام کار ، کفایت کادر فنی و عناصر کلیدی از نظر دانش و تجربه ، میزان سرمایه و توان مالی و پشتیبانی ، ترجیحا بومی بودن پیمانکار و داشتن تجربه در محل اجرای پروژه ( امکانات ارایه خدمات پس‎ازفروش در مورد تجهیزات ، نرم افزار و موارد مشابه ) و همچنین ظرفیت اجرائی ( با توجه به سایر کارهای در دست انجام و باتوجه به برآورد مقداری و ریالی کالا ، خدمت یا حقوق ) خواهد بود.
2 - تعیین شاخصهای اندازه‎گیری و روش ارزیابی.
تبصره 3 - روش ارزیابی توان انجام تعهدات پیشنهاددهندگان و عوامل مؤثر در این ارزیابی ( شامل معیارهای ارزیابی ، شاخصهای اندازه گیری و دامنه امتیاز و مبانی تعیین ان برای هر یک از معیارها ، اهمیت نسبی معیارها و همچنین حد نصاب امتیاز قابل قبول ) و زمان موردنیاز برای بررسی و تمدید ان می‎باید در اسناد مناقصه ( مزایده ) درج شود.
3 - تهیه اسناد ارزیابی.
4 - انتشار فراخوان برای دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه‎گران ( مزایده‎گران ).
5 - دریافت ، تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی از سوی متقاضیان.
6 - ارزیابی اسناد دریافت شده و تعیین امتیاز هر یک از مناقصه‎گران ( مزایده‎گران ) و رتبه بندی آنها.
7 - تهیه اسامی مناقصه‎گران ( مزایده‎گران ) واجد صلاحیت ، امتیازات و رتبه آنها ( تهیه فهرست کوتاه ) .
8 - مستندسازی ارزیابی کیفی مناقصه‎گران ( مزایده‎گران ).
ماده 12 - شرکت می‎باید با رعایت اصل رقابت بین تمامی مناقصه‎گران ( مزایده‎گران ) نسبت به تشخیص صلاحیت و رتبه بندی اشخاص و تهیه فهرست واجدین صلاحیت و ظرفیت اجرائی آنها برای انجام امور مختلف اقدام نماید. در این ارتباط باید نسبت به انجام فراخوآنهای لازم اقدام نماید. در رشته‎هایی که فهرست واجدین صلاحیت و رتبه‎بندی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منتشر شده باشد ، کلیه واجدین صلاحیت براساس آخرین فهرست منتشره باید در فهرست شرکت منظور گردد. مدیرعامل می‎تواند برای انجام این کار از خدمات مهندسین مشاوره و یا تشکلهای‎حرفه‎ای غیردولتی نیز استفاده نماید. در هر حال تایید صلاحیت و رتبه بندی می‎باید به تایید هیات مدیره برسد.
تبصره 1 - تشخیص صلاحیت و رتبه‎بندی براساس اطلاعات قابل‎اتکاء ، در مورد سابقه اجرائی و تجربه انجام کارهای مشابه یا در دست اقدام ، حسن سابقه و رضایت در کارهای قبلی ، خلاقیتها و نواوری در کارهای مشابه ، داشتن تجهیزات و ماشین الات و لوازم کار اماده به کار و یا در دسترس ، میزان سرمایه و توان مالی و پشتیبانی ، مدیریت کارامد و سیستم مدیریتی مناسب و نظام کیفی انجام کار ، کفایت کادر فنی و عناصر کلیدی از نظر دانش و تجربه ، امکانات مربوط به ارایه خدمات پس از فروش ( در مورد تجهیزات ، نرم افزار و موارد مشابه ) و سایر شرایط لازم به عمل خواهد امد.
تبصره 2 - مدیرعامل موظف است ظرف حداکثر سه ماه پس از تصویب این آئین نامه ، دستورالعمل اجرائی ارزیابی کیفی مناقصه‎گران ( مزایده‎گران ) ، شاخصهای اندازه‎گیری و روش ارزیابی را با رعایت مفاد این ماده و ماده ( 11 ) این آئین نامه و سایر مقررات ذیربط تهیه و به تصویب هیات مدیره برساند و مراتب را به مجمع عمومی اعلام نماید.
تبصره 3 - شرکتهای زیرمجموعه شرکت می‎توانند از این فهرست نیز استفاده نمایند.
ماده 13 - تشخیص صلاحیت ، انتخاب و ارجاع کار به مهندسین مشاور ، محققین و شرکتهای خدمات مدیریت براساس دستورالعملهای اجرائی تعیین ضوابط ، موازین و معیارهای ( تشخیص صلاحیت ) و ( انتخاب و ارجاع کار ) به مهندسین مشاور طرحها صنعت برق ، محققین و شرکتهای خدمات مدیریت صنعت برق ( مشتمل بر مطالعه ، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاوره‎ای و کارشناسی ) خواهد بود که با رعایت سایر قوانین و مقررات توسط شرکت تنظیم و به تصویب وزیر نیرو می‎رسد.
تبصره - در ارجاع کار به مهندسین مشاور ، محققین و شرکتهای خدمات مدیریت ، در مواردی که حق الزحمه از طریق رقابت ( که چگونگی ان در دستورالعملهای یادشده مشخص می‎گردد ) تعیین نمی‎شود ، میزان حق الزحمه به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره خواهد بود و چنانچه مبلغ حق الزحمه بیش از مبلغ بیست و پنج برابر نصاب معاملات کوچک باشد ، باید به تایید رئیس مجمع عمومی برسد.
ماده 14 - فراخوان مناقصه ( مزایده ) به شرح زیر انجام می‎گیرد :
الف - مفاد فراخوان حداقل باید شامل شرایط و نکات ذیل باشد :
1 - نام شرکت و نشانی برای ارسال و یا ارایه مدارک و نظایر ان.
2 - نوع ، کمیت و کیفیت کالا ، خدمات یا حقوق.
3 - محل ، زمان و مهلت دریافت اسناد ، تحویل پیشنهادها و گشایش آنها.
4 - در فراخوان درج‎شود که به‎پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می‎شود ، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5 - مبلغ برآورد شده معامله و مبانی ان ( درصورتی که تعیین ان میسر و اعلام ان به مصلحت باشد ). در مواردی که فهرست بهای پایه وجود دارد ، برآورد مربوط طبق فهرست یادشده تهیه می‎شود.
6 - نوع و مبلغ سپرده ( تضمین شرکت در مناقصه ( مزایده ) به صورت مقطوع.
تبصره - مبلغ مقطوع مذکور بر مبنای درصدهایی از میزان برآورد به شرح ذیل از طرف شرکت محاسبه و در اسناد مناقصه ( مزایده ) درج خواهد شد :
- برای معاملات ده برابر نصاب معاملات کوچک به نرخ ده درصد ( 10% )
- برای معاملات تا بیست و پنج برابر نصاب معاملات کوچک نسبت به مازاد ده برابر نصاب معاملات کوچک به نرخ پنج درصد ( 5% )
- برای معاملات از بیست و پنج برابر نصاب معاملات کوچک به بالا و نسبت به مازاد بیست و پنج برابر نصاب معاملات کوچک به نرخ سه درصد ( 3% )
- در موارد خاص ، میزان سپرده با نظر مدیرعامل و تصویب هیات مدیره تعیین و در فراخوان اعلام خواهد شد.
7 - در فراخوان درج شود که پیشنهاددهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده ، تضمینهای معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت تهیه و حسب مورد ضمانتنامه یا رسید واریز وجه یا چک بانکی را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید. به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده‎های مخدوش ، سپرده‎های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر ان ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8 - در فراخوان درج شود که ( سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه ( مزایده ) مندرج است. )
9 - ذکر ترتیب فروش اسناد مناقصه ( مزایده ).
ب - فراخوان باید از طریق شبکه اطلاع‎رسانی معاملات توانیر منتشر گردد. همچنین به اقتضای اهمیت مقابله معامله و به تشخیص مدیرعامل از دو تا سه نوبت از طریق درج خلاصه فراخوان در یکی روزنامه‎های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط ( با ذکر چگونگی دسترسی به جزییات اطلاعات مربوط در شبکه اطلاع‎رسانی مذکور ) منتشر گردد.
ج - مدیرعامل می‎تواند علاوه بر موارد مذکور در بند ( ب ) این ماده از طریق سایر رسانه های گروهی و رسانه‎های ارتباط جمعی و پایگاههای اطلاع رسانی نیز فراخوان را منتشر نماید.
تبصره 1 - در مواردی که به تشخیص مدیرعامل انتشار فراخوان در چند محل ضرورت داشته باشد ، در محلهایی که لازم می‎داند نیز به نشر فراخوان اقدام نمود.
تبصره 2 - در صورتی که نیاز به برگزاری مناقصه ( مزایده ) بین‎المللی باشد ، یا استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی مطرح باشد باید با کسب مجوزهای مربوط و با رعایت موازین قانون حداکثر استفاده از توان فنی ، مهندسی ، تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور - مصوب 1375 - و همچنین در مورد برگزاری مزایده بین المللی ، اگهی مربوط در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و حداقل یک نوبت در یکی از روزنامه‎های انگلیسی زبان داخلی و یک مجله یا روزنامه بین المللی مرتبط با موضوع ، منتشر شود.
ماده 15 - احکام زیر درخصوص اسناد مناقصه ( مزایده ) الزامی است :
الف - تمامی اسناد مناقصه ( مزایده ) باید به طور یکسان به همه داوطلبان تحویل شود.
ب - اسناد مناقصه ( مزایده ) شامل تصریح در موارد ذیل است :
1 - نام و نشانی شرکت.
2 - نوع و مبلغ سپرده ( تضمین شرکت در مناقصه ( مزایده ).
3 - محل ، زمان و مهلت دریافت اسناد ، تحویل پیشنهادها و گشایش آنها.
تبصره 1 - ذکر عبارت ( مجاز بودن حضور پیشنهاددهندگان در جلسه گشایش پیشنهادها ) و همچنین حداکثر مدت زمانی که برای بررسی پیشنهادها و تعیین برنده مناقصه ( مزایده ) لازم است.
4 - روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها و تعداد نسخه‎های آنها.
5 - بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص یا براساس درصد کسری یا اضافه نسبت به واحد بهای اعلام شده یا میزان کالا ، خدمت یا حقوق موردنظر تعیین و در پاکتهای لاک و مهر شده به دبیرخانه شرکت و به طور محرمانه تسلیم شود. پاکت مزبور صرفا در جلسه کمیسیون مناقصه ( مزایده ) گشوده خواهد شد.
6 - مبلغ پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار.
7 - مدت اعتبار پیشنهادها.
8 - شرایط و سقف جبران هزینه‎های مربوط به تامین ضمانت نامه هر یک از مناقصه‎گران ( مزایده‎گران ) ، برای مواردی که مناقصه ( مزایده ) به دلیل پایان مدت اعتبار پیشنهادها تجدید شود.
10 - شرح کار ، مشخصات فنی بازرگانی ، استانداردها ، نوع ، کمیت و کیفیت کالا ، خدمت یا حقوق.
تبصره 2 - مشخصات نباید بیانگر انتخاب یک شخص ( حقیقی یا حقوقی ) و یا کشور خاص باشد.
تبصره 3 - در خصوص مزایده ، مشخصات مورد معامله در صورتجلسه‎ای باید درج و به امضاء مسئول ( مسئولین ) واحد ( واحدهای ) ذیربط و عنداللزوم مشاور طرح و یا کارشناس ارزیاب برسد.
10 - برنامه ریزی برای تحویل کالا ، خدمت یا حقوق ( ترتیب حمل ، بیمه و میزان خسارت در صورت تاخیر و نظایر ان ).
11 - معیارها و روش ارزیابی کیفی مناقصه‎گران ( مزایده‎گران ).
12 - نحوه پرداخت بهای معامله ( تعیین مواردی همچون پرداخت به طور نقد ، اقساط و نظایر ان )
تبصره 4 - پرداخت از طریق گشایش اعتبار اسنادی ریالی برای معاملات بزرگ توصیه می‎شود.
13 - نحوه ترجیح مناقصه‎گران ( مزایده‎گران ) داخلی نسبت به مناقصه‎گران ( مزایده‎گران ) خارجی در مناقصه ( مزایده ) های بین المللی.
14 - مبانی و روش تعیین برنده مناقصه ( مزایده ) با ذکر ( نحوه تاثیرگذاری ارزیابی فنی بازرگانی بر قیمت پیشنهادی ) ، در مواردی که مناسبترین پیشنهاد از طریق ارزیابی فنی و مالی پیشنهادها تعیین می‎گردد.
15 - متن قرارداد شامل موافقتنامه ، شرایط عمومی و خصوصی و ضمایم ان.
16 - صورت جلسات و توضیحات موضوع ماده ( 19 ).
17 - سایر اسنادی که به تشخیص شرکت لازم باشد.
18 - تصریح اینکه شرکت اختیار دارد مقدار کالا ، خدمت یا حقوق مورد معامله را تا بیست و پنج درصد ( 25% ) افزایش یا کاهش دهد.
19 - اعلام تکالیف قانونی شرکت در مورد کسورات قانونی مربوط به قرارداد و تکالیف طرف معامله در ارتباط با بیمه ، مالیات و عوارض متعلقه به قرارداد.
تبصره 5 - در صورتیکه شرکت ثبت قرارداد را در دفاتر رسمی ضروری تشخیص دهد ، در فراخوان درج شود که هزینه ثبت قرارداد و پرداخت مالیات و هرگونه عوارض طبق قوانین و مقررات به عهده برنده مناقصه ( مزایده ) خواهد بود.
20 - ذکر عبارت ( درصورتی که برنده مناقصه ( مزایده ) حاضر به انعقاد قرارداد و انجام معامله نشود ، سپرده او ضبط و با نفر دوم برنده مناقصه ( مزایده ) معامله انجام می‎شود و سپرده برنده دوم مناقصه ( مزایده ) نیز در صورتی که از انعقاد قرارداد و یا از انجام معامله امتناع ورزد ضبط خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد یا تسلیم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه ( مزایده ) ، سپرده نفر دوم مسترد نخواهد شد ) و همچنین حداکثر مدت زمان نگهداری سپرده نفر دوم.
21 - میزان ضمانت انجام تعهدات و ترتیب دریافت و استرداد ان.
22 - در اسناد درج شود که ( شرکت در قبول یا رد هریک یا تمام پیشنهادات مختار است ).
تبصره 6 - شرکت در صورت رد هریک از پیشنهادات ، مراتب را به پیشنهاد دهنده اعلام و دلایل مربوط به رد پیشنهاد را مشخص نموده و در سوابق برای مراجعات اتی نگهداری می نماید و قبولی در کمیته فنی بازرگانی نیز موجب سلب این اختیار نیست.
23 - درج مفاد مندرج در بندهای ( ح ) و ( ط ) ماده ( 22 ).
24 - ذکر عبارت ( برنده مناقصه ( مزایده ) حق واگذاری تمام و یا بخشی از موضوع معامله را بدون موافقت کتبی شرکت به دیگری ندارد ).
ماده 16 - در مواردی که محدودیت برگزاری مناقصه ( مزایده ) عمومی با ذکر ادله توسط واحد متقاضی گزارش و صرفه و صلاح شرکت در انجام معامله به صورت مناقصه ( مزایده ) محدود براساس دستورالعمل مصوب هیات مدیره توسط مدیرعامل تایید شود ، شرکت از طریق شبکه اطلاع رسانی معاملات توانیر و ارسال دعوتنامه از کلیه اشخاص واجد صلاحیت ( براساس فهرست موضوع ماده ( 12 ) برای اعلام امادگی شرکت در مناقصه ( مزایده ) دعوت بعمل می آورد.
توان انجام تعهدات اشخاصی که برای شرکت در مناقصه ( مزایده ) اعلام امادگی کرده و اسناد مربوط را در مهلت مقرر تحویل داده اند ، توسط کمیته فنی بازرگانی و به ترتیب مقرر در ماده ( 11 ) ارزیابی می شود.
کمیته فنی بازرگانی اشخاص واجد حدنصاب را به ترتیب اولویت براساس روش ارزیابی توان انجام تعهدات ، که با توجه به تبصره ( 3 ) ماده ( 11 ) در اسناد درج شده است ، تعیین و به کمیسیون مناقصه ( مزایده ) منعکس می نماید.
تبصره 1 - در مواردی که به تشخیص مدیرعامل و تایید هیات مدیره ، به واسطه تاخیر ناشی از انجام ارزیابی ، صرفه و صلاح شرکت در حذف بند ( 2 ) باشد ، کمیته فنی بازرگانی براساس آخرین اطلاعات قابل تحصیل ( ارزیابی های انجام شده طی دو سال اخیر ) در مورد توان انجام تعهدات اشخاص اظهارنظر خواهد کرد. کمیسیون مناقصه ( مزایده ) فهرستی از اشخاص واجد حدنصاب و به ترتیب اولویت ایشان تهیه می نماید ( فهرست کوتاه ) تا دعوتنامه مناقصه ( مزایده ) برای آنها ارسال گردد.
تبصره 2 - تعداد اشخاص ( موضوع این بند ) که با توجه به اولویت برای مناقصه ( مزایده ) محدود دعوت می شوند به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره و قبل از انجام مراحل یادشده تعیین خواهند شد. حداقل تعداد اشخاص هفت نفر خواهد بود.
تبصره 3 - در صورت وجود فهرست کوتاه مناقصه گران ( مزایده گران ) صلاحیتدار که حداکثر دو سال قبل به ترتیب فوق و بدون استفاده از تبصره ( 1 ) این ماده تهیه شده باشد ، به تشخیص مدیرعامل شرکت ملزم به انجام مراحل فوق نمی باشد. چنانچه اشخاص واجد نصاب کمتر از هفت باشد ، کمیسیون مناقصه ( مزایده ) می تواند نسبت به اطلاع رسانی مجدد اقدام و یا از طریق ارسال دعوتنامه اشخاص واجد صلاحیت را دعوت نماید و یا مراتب را برای اتخاذ تصمیم ( ازجمله کاهش حداقل تعداد به‎تعداد واجدین حدنصاب ) به هیات مدیره منعکس نماید.
تبصره 4 - کلیه مقررات مربوط به مناقصه ( مزایده ) عمومی که قابل انطباق با مناقصه ( مزایده ) محدود باشد ، در مناقصه ( مزایده ) محدود نیز لازم الرعایه است از جمله موارد مندرج در این آئین نامه در ارتباط با فراخوان می باید در دعوتنامه مناقصه ( مزایده ) محدود مراعات گردد.
ماده 17 - ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها به شرح زیر می باشد : الف - شرکت کنندگان در مناقصه ( مزایده ) پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب ذیل تهیه و به شرکت تسلیم کنند :
1 - تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهادها.
2 - تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه ( مزایده ).
3 - دریافت رسید تحویل پیشنهادها.
ب - مهلت قبول پیشنهاد می باید حسب عرف برای تهیه پیشنهاد کافی باشد. لیکن این مهلت در مورد مناقصه ( مزایده ) داخلی و بین المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه ( مزایده ) به ترتیب نباید کمتر از ده روز و یک ماه باشد.
تبصره - در مواردی که علاوه بر انتشار فراخوان از طریق روزنامه و شبکه اطلاع رسانی معاملات توانیر ، اسناد مناقصه ( مزایده ) نیز به صورت الکترونیکی و بلافاصله در اختیار داوطلبان قرار می گیرد و در دسترس انان باقی می ماند ، تاریخ انتشار اولین فراخوان در روزنامه و انتشار اسناد در شبکه اطلاع رسانی معاملات توانیر ( هر کدام مؤخر باشد ) از نظر مهلت قبول پیشنهاد در حکم آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه ( مزایده ) می باشد.
ماده 18 - شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها به شرح زیر می‎باشد :
الف - هیچ یک از شرکت کنندگان در مناقصه ( مزایده ) جز در مواردی که در اسناد مناقصه ( مزایده ) پیش بینی شده باشد ، نمی توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند.
ب - شرایط مناقصه ( مزایده ) برای تمامی مناقصه گران ( مزایده گران ) اعم از دولتی ، عمومی یا خصوصی باید یکسان باشد از جمله در تامین ضمانتنامه ها ، شرایط قرارداد ، نحوه تعدیل و تسلیم مدارک ، مشخصات و شرایط انجام تعهدات و نظایر آنها.
ج - شرکت کنندگان در مناقصه ( مزایده ) می باید اسناد مناقصه ( مزایده ) و پیشنهادهای خود را در پاکتهای جداگانه دربسته و لاک و مهر شده به شرح ذیل به شرکت ارایه کنند :
پاکت تضمین ( پاکت الف ) - شامل ضمانتنامه شرکت در مناقصه ( مزایده )
پاکت فنی بازرگانی ( پاکت ب ) - شامل اسناد فنی ، اسناد قراردادی و حقوقی.
پاکت قیمت ( پاکت ج ) - شامل قیمت و شرایط مالی پیشنهاد دهنده. متناسب با موضوع معامله در فراخوان اعلام خواهد شد که پاکتهای یادشده طبق زمان بندی مقرر تحویل داده شوند و یا انکه همگی پاکتها در داخل یک پاکت دربسته و لاک و مهر شده قرار داده و در موعد مقرر تحویل داده شوند.
د - شرکت موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهادهای ارایه شده شرکت کنندگان را پس از دریافت ، ثبت و تا جلسه بازگشایی ، از پاکتها صیانت نماید.
ه - هرگونه تسلیم ، تحویل ، اصلاح ، جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهاد باید به صورت قابل گواهی و با رعایت ماده ( 35 ) در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه ( مزایده ) انجام شود.
ماده 19 - توضیح و تشریح اسناد به ترتیب زیر انجام می گیرد : الف - چنانچه شرکت کننده ای در اسناد مناقصه ( مزایده ) ، ابهام یا ایرادی مشاهده کند ، می تواند از شرکت توضیح بخواهد.
ب - توضیحات و پاسخ به پرسشهای مناقصه گران ( مزایده گران ) و همچنین در صورت تشکیل ( جلسه توضیح اسناد ) رونوشت صورتجلسه ان و هرگونه تجدیدنظر در اسناد مناقصه ( مزایده ) می باید با رعایت ماده ( 35 ) به طور یکسان در اختیار همه شرکت کنندگان در مناقصه ( مزایده ) قرار داده شود.
تبصره - شرکت باید اهتمام نماید تا اسناد مناقصه ( مزایده ) از شفافیت لازم برخوردار بوده و عاری از ابهام باشد تا شرکت کنندگان در مناقصه ( مزایده ) بتوانند با برداشت صحیح از اسناد مناقصه ( مزایده ) ، قیمت و شرایط مالی پیشنهادی خود را در چارچوب شرایط مناقصه ( مزایده ) ارایه نمایند.
ماده 20 - گشایش پیشنهادها به شرح زیر انجام می گیرد :
الف - در صورتی که در مدت مقرر پیشنهاد یا پیشنهاداتی رسیده باشد. کمیسیون مناقصه ( مزایده ) در زمان و مکان مقرر تشکیل و پیشنهادات دریافتی را مفتوح و به شرح ذیل رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
ب - مراحل گشایش پیشنهادها به شرح ذیل است :
1 - تهیه فهرست اسامی دریافت کنندگان اسناد ، پیشنهاد دهندگان ( مناقصه گران و مزایده گران ) ، حاضران و شرکت کنندگان در جلسه.
2 - بازکردن پاکت تضمین ( الف ) و کنترل ان.
3 - بازکردن پاکت فنی بازرگانی ( ب )
4 - تحویل پاکتهای فنی بازرگانی ( ب ) به کمیته فنی بازرگانی در مناقصه ( مزایده ) های دو مرحله ای
5 - بازکردن پاکت قیمت ( ج ) و کنترل از نظر کامل بودن مدارک و امضاء آنها و کنار گذاشتن پیشنهادهای غیرقابل قبول در مناقصه ( مزایده ) های یک مرحله ای.
6 - تهیه و تنظیم و امضاء صورت جلسه گشایش پیشنهادها توسط کمیسیون مناقصه ( مزایده ).
7 - تحویل پاکتهای قیمت ( ج ) و تضمین ( الف ) پیشنهادهای رد شده به شرکت برای استرداد به ذینفع.
ج - در صورت برگزاری مناقصه ( مزایده ) دو مرحله ای ، زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پاکتهای قیمت ( ج ) در جلسه گشایش پاکتها اعلام خواهد شد. این مدت فقط برای یک بار تا سقف مدت اعتبار پیشنهادها قابل تمدید است. در این صورت پاکتهای قیمت ( ج ) در یک لفاف لاک و مهر شده توسط شرکت صیانت می شود. در مناقصه ( مزایده ) های یک مرحله ای ، پاکتهای قیمت ( ج ) بی درنگ گشوده و براساس ماده ( 22 ) این آئین نامه ، برنده مناقصه ( مزایده ) تعیین می شود.
د - شرکت مکلف است از مناقصه گران ( مزایده گران ) یا نمایندگان آنها جهت حضور در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی ( پاکتهای قیمت ( ج ) ) دعوت نماید.
ماده 21 - ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها به ترتیب زیر انجام می گیرد :
الف - در مناقصه ( مزایده ) های دو مرحله ای ، شرکت موظف است براساس معیارها و روشهای اعلام شده در اسناد مناقصه ( مزایده ) ، ارزیابی کیفی مناقصه گران و مزایده گران و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را انجام و اعلام نماید.
تبصره 1 - استانداردها ( حسب مورد براساس استانداردهای بین المللی یا داخلی موضوع ماده ( 28 ) و روش ارزیابی مشخصات فنی پیشنهادات و عوامل مؤثر در این ارزیابی ( شامل معیارهای ارزیابی ، شاخصهای اندازه گیری و دامنه امتیاز و مبانی تعیین ان برای هریک از معیارها ، اهمیت نسبی معیارها و همچنین حد نصاب امتیاز فنی قابل قبول ) می باید تعیین و در اسناد مناقصه ( مزایده ) درج شود.
ب - در صورتی که بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد ، نتیجه بررسی طی مهلتی که کمیسیون مناقصه ( مزایده ) معین می کند به جلسه بعدی کمیسیون احاله می شود و براساس گزارش کمیته فنی بازرگانی ، پاکتهای قیمت ( ج ) پیشنهاد دهندگانی که امتیاز فنی لازم را احراز کرده اند ، گشوده می شود.
تبصره 2 - در صورتی که بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد ، مهلت اعلام نظر توسط کمیسیون مناقصه ( مزایده ) حداکثر تا دو برابر مهلت مقرر برای رسیدگی توسط کمیسیون با نظر مدیرعامل قابل تمدید خواهد بود. چنانچه فرصت مورد نیاز از سقف مهلت مقرر برای تعیین برنده تجاوز نماید ، شرکت می باید موضوع را به اطلاع کلیه پیشنهاد دهندگان برساند. در این صورت هریک از پیشنهاد دهندگان ، حداکثر ظرف نصف مدت مهلت تمدید شده که از ( 10 ) روز کاری تجاوز نخواهند نمود ، می توانند انصراف خود را اعلام و در صورت انصراف سپرده آنها مسترد خواهد شد.
تبصره 3 - شرکت همزمان با بررسی اسناد فنی پیشنهاددهندگان ، اسناد قراردادی و حقوقی را مورد بررسی قرارداده و درصورت وجود ابهام نسبت به‎‎رفع ابهامات و احتمالا رفع اختلافهای بین پیشنهادهای رسیده با اسناد مناقصه ( مزایده ) اقدام نموده و چنانچه ضرورت ایجاب‎نماید ، مدت زمان معقولی را برای رفع‎ابهام مشخص و به‎همه شرکت کنندگان اعلام می کند.
تبصره 4 - کمیته فنی بازرگانی می باید در مهلت تعیین شده پیشنهادهایی را که از نظر فنی مردود است ، با ذکر دلیل مشخص کرده و پیشنهادهای قابل قبول را به ترتیب اولویت و با درج ضریب مطابقت با مشخصات مورد مناقصه یا مزایده ( امتیاز فنی ) تعیین و مراتب را به‎کمیسیون مناقصه گزارش نماید. مبانی انجام بررسیهای فنی و تعیین ضریب مطابقت با توجه به مفاد تبصره ( 1 ) در گزارش کمیته فنی بازرگانی با ذکر دلیل منعکس خواهد شد.
ج - هرگونه ارزیابی فنی بازرگانی ، تنها پیش از گشودن پاکتهای قیمت ( ج ) مجاز است.
د - پاکت قیمت ( ج ) مناقصه ( مزایده ) گرانی که در ارزیابی های فنی بازرگانی پذیرفته نشده اند باید ناگشوده بازگردانده شود.
ماده 22 - ارزیابی مالی و تعیین برنده به شرح زیر انجام می گیرد :
الف - در مناقصه ( مزایده ) هایی که مناسبترین قیمت با ارزیابی فنی و مالی پیشنهادها تعیین می گردد ، مناسبترین قیمت به عنوان پیشنهاد برتر شناخته می شود.
چنانچه پیشنهاد برتر حائز حداقل ( حداکثر ) قیمت در مناقصه ( مزایده ) نیز باشد ، برنده شناخته می شود. در غیراینصورت ( پیشنهاد برتر حائز حداقل ( حداکثر ) قیمت درمناقصه ( مزایده ) نباشد ) ، کمیسیون مناقصه ( مزایده ) نظر خود را درخصوص پیشنهاد برتر به همراه گزارش توجیهی و تصمیم خود در خصوص پذیرش پیشنهاد برتر به عنوان برنده و یا تجدید مناقصه ( مزایده ) برای کسب نظر به هیات مدیره گزارش می نماید. چنانچه هیات مدیره ظرف مدت دو هفته ضرورت بررسی مجدد را اعلام نماید ، کمیسیون پس از بررسی مجدد نسبت به اعلام پیشنهاد برتر بعنوان برنده و یا تجدید مناقصه ( مزایده ) اقدام خواهد نمود. در صورتی که هیات مدیره ظرف این مدت ضرورت بررسی مجدد را اعلام ننماید کمیسیون نسبت به اعلام تصمیم اولیه کمیسیون اقدام خواهد نمود.
تبصره 1 - مبانی و روش ارزیابی مالی باید به صورت مشروح با ذکر ( نحوه تاثیرگذاری ارزیابی فنی بازرگانی بر قیمت ) در اسناد مناقصه ( مزایده ) درج شود.
ب - در دیگر مناقصه ( مزایده ) ها ، چنانچه حداقل ( حداکثر ) قیمت پیشنهاد شده ( یا قیمت پیشنهادی در موردی که فقط یک پیشنهاد رسیده باشد ) از نظر کمیسیون عادله باشد ، در صورتی که این پیشنهاد از نظر فنی قابل قبول باشد ، برنده شناخته می شود.
تبصره - چنانچه حداقل ( حداکثر ) قیمت پیشنهاد شده ( یا قیمت پیشنهادی در موردی که فقط یک پیشنهاد رسیده باشد ) از نظر کمیسیون عادله نباشد ، کمیسیون می تواند اتخاذ تصمیم نماید که مناقصه ( مزایده ) تجدید یا حداقل از سه شخص واجد صلاحیت استعلام بهاء شود و نتیجه ان در کمیسیون مطرح گردد.
درصورتی که حداقل ( حداکثر ) قیمت بدست امده در استعلام بهاء کمتر ( بیشتر ) از حداقل ( حداکثر ) قیمت پیشنهاد شده در مناقصه ( مزایده ) باشد :
در صورتی که تفاوت این دو قیمت کمتر از پنج درصد ( 5% ) باشد ، در این صورت اگر پیشنهاددهنده حداقل در مناقصه ( حداکثر در مزایده ) حاضر باشد معامله را به حداقل ( حداکثر ) قیمت بدست امده در استعلام انجام دهد به عنوان برنده اعلام خواهد شد.
در غیر اینصورت کمیسیون پیشنهاد دهنده حداقل ( حداکثر ) قیمت در استعلام بهاء را حائز حداقل ( حداکثر ) قیمت شناخته و موضوع را برای تایید وی به عنوان برنده و یا‎ تجدید مناقصه ( مزایده ) به هیات مدیره احاله خواهد نمود. در صورتیکه حداقل ( حداکثر ) قیمت بدست امده در استعلام بهاء برابر یا بیشتر از حداقل ( کمتر از حداکثر ) قیمت پیشنهاد شده در مناقصه ( مزایده ) باشد یا در استعلام بهاء کسی داوطلب معامله نباشد و یا تعداد داوطلبان کمتر از سه باشند کمیسیون می تواند پیشنهاد دهنده حداقل در مناقصه ( حداکثر در مزایده ) را به عنوان برنده اعلام و یا رای به‎تجدید مناقصه ( مزایده ) دهد.
ج - پس از گشودن پاکتهای قیمت ( ج ) چنانچه به تشخیص کمیسیون بررسی قیمتها و تجزیه و کنترل مبانی ان لازم باشد ، کمیسیون می تواند انجام این بررسی را به‎کمیته فنی بازرگانی ارجاع نماید. در این صورت کمیته فنی بازرگانی حداکثر ظرف دوهفته نتیجه ارزیابی را به کمیسیون اعلام می کند.
د - پس از گشودن پاکات قیمت ( ج ) سپرده برنده اول و دوم ، نزد شرکت نگهداری و سپرده سایرین بازگردانده می شود.
ه - در مناقصات بین المللی ، مناقصه گران داخلی نسبت به مناقصه گران خارجی ترجیح دارند. نحوه ترجیح مناقصه گران داخلی ، در اسناد مناقصه قید خواهد شد. مناقصاتی که در آنها رعایت این قاعده به مصلحت نباشد ، باید از سوی شورای اقتصاد تایید شود.
و - برای ارزیابی و همسنگ کردن پیشنهادهای دارای بخش ارزی ، نرخ برابری ارز ، نرخ ارز قابل معامله اعلام شده توسط مراجع رسمی کشور است. در اینگونه موارد برای ارزیابی و همسنگ کردن پیشنهادهای دریافتی ، باید متوسط نرخ ارز در هفت روز کاری متوالی تا سه روز گشایش پاکتهای قیمت ( ج ) پیشنهاد دهندگان ، ملاک عمل قرار گیرد.
ز - درخصوص معاملات بزرگ حدود بهای عادله با تشخیص مدیرعامل ، توسط مشاور طرح ( و یا واحد متقاضی ) و یا کارشناس منتخب هیات مدیره ، تعیین و تا قبل از گشودن پاکتها ( ترجیحا قبل از برگزاری مناقصه یا مزایده ) به کمیسیون گزارش می شود.
ح - در صورتی که مناقصه ( یا مزایده ) برای اقلام ( کالا ، خدمت یا حقوق ) مختلف برگزار شده باشد و قیمت یک یا چند قلم پیشنهادی نسبت به پیشنهاد دیگر ارزانتر و چند قلم ان گرانتر باشد ، معامله با کسی که من‎حیث المجموع قیمت پیشنهادی وی از همه مناسبتر باشد ، انجام خواهد شد. مگر انکه خرید ( فروش ) اقلام مورد معامله از فروشندگان ( به خریداران ) متعدد به صرفه بوده و مخصوصا با توجه به شرایط تحویل و خصوصیات مساعد دیگر به صلاح شرکت باشد. در این صورت موضوع معامله تفکیک گشته و هر قلم از کالا ، خدمت یا حقوق مزبور از حائزین مناسبترین قیمت خریداری ( به مناسبترین قیمت فروخته ) خواهد شد. مراتب باید در فراخوان و اسناد مناقصه ( مزایده ) درج شود.
ط - چنانچه تمامی یک نوع کالا ، خدمت یا حقوق مورد نیاز توسط پیشنهاد دهنده مناسبترین قیمت قابل تامین نباشد ( چنانچه تمامی یک نوع کالا ، خدمت یا حقوق مورد درخواست پیشنهاد دهنده مناسبترین قیمت نباشد ) و یا خرید ( فروش ) کالا ، خدمت یا حقوق مورد نیاز از با مناقصه گران ( به مزایده گران ) متعدد مقرون به صرفه باشد ، شرکت می تواند با رعایت موارد ذیل معامله را مناقصه گران ( مزایده گران ) متعدد انجام دهد :
1 - قیمت پیشنهادی عادله باشد.
2 - خرید ( فروش ) کالا ، خدمت یا حقوق موردنیاز را به تفکیک با حائزین مناسبترین قیمت و به ترتیب اولویت انجام دهد.
3 - مراتب در فراخوان و یا اسناد مناقصه ( مزایده ) درج شده باشد.
ماده 23 - تعیین برنده به ترتیبی خواهد بود که در اسناد درج می گردد. هرگونه مذاکره با پیشنهاد دهندگان و یا برنده برای اخذ تخفیف و یا تغییر قیمت و شرایط قراردادی ممنوع می باشد. همچنین هیچگونه تخفیف و یا تغییر قیمتی نیز از سوی پیشنهاد دهندگان پذیرفته نخواهد شد و تنها ملاک تعیین برنده ، قیمتی است که هر شرکت کننده در پاکت دربسته و لاک و مهر شده به شرکت تسلیم کرده است. کمیسیون مناقصه ( مزایده ) ، کمیته فنی بازرگانی و مسئولین شرکت باید با توجه به مدتی که فروشندگان ( خریداران ) کالا ، خدمت یا حقوق در برگ پیشنهادات خود ذکر نموده اند به‎نحوی اقدام کنند که به علت انقضای مدت خسارتی متوجه شرکت نشود.
تبصره - چنانچه برای کاهش یا افزایش قیمت در اسناد مناقصه ( مزایده ) ترتیبی مشخص شده باشد باید براساس ان اقدام شود.
ماده 24 - در مواردی که کمیسیون مناقصه ( مزایده ) برنده را اعلام کرده باشد ، سپرده او و سپرده پیشنهاد دهنده ای که پیشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد با رعایت ماده ( 33 ) نگاهداری و سپرده سایر پیشنهاد دهندگان بلافاصله ازاد خواهد شد.
تبصره - پیشنهادی که در مرتبه دوم قرار دارد در صورتی می تواند مورد ابلاغ قرارگیرد که تفاوت بهاء پیشنهادی او با برنده بیش از مبلغ سپرده نباشد در غیر این‎صورت رجوع به وی ممنوع است و سپرده او ازاد خواهد شد.
ماده 25 - اگر در نتیجه فراخوان یا انتشار در شبکه اطلاع رسانی معاملات توانیر و یا دعوت به مناقصه ( مزایده ) ، پیشنهادی نرسیده باشد ، مدیرعامل می تواند مناقصه ( مزایده ) را با تصویب هیات مدیره تجدید و یا موضوع را برای اتخاذ تصمیم و تعیین نحوه انجام معامله به هیات سه نفره مندرج در ماده ( 29 ) این آئین نامه احاله کند.
ماده 26 - شرایط تجدید و لغو مناقصه به شرح زیر می‎باشد :
1 - مناقصه ( مزایده ) در شرایط ذیل تجدید می‎گردد :
الف - موارد مندرج در این آئین نامه.
ب - افشاء شدن مدارک و پیشنهادها.
ج - کم بودن تعداد مناقصه ( مزایده )گران از حد نصاب تعیین شده در شرایط و اسناد مناقصه ( مزایده ).
د - پایان مدت اعتبار پیشنهادها و عدم موافقت شرکت کنندگان و یا برنده مناقصه ( مزایده ) با تمدید مدت اعتبار پیشنهاد.
ه - بالا بودن قیمتها به نحوی که توجیه اقتصادی خرید در مناقصه منتفی گردد.
و - پآئین بودن قیمتها به نحوی که توجیه اقتصادی فروش در مزایده منتفی گردد.
تبصره - در صورتی که مناقصه ( مزایده ) به دلیل پایان مدت اعتبار پیشنهادها تجدید شود ، شرکت موظف است براساس شرایط و سقف مندرج در اسناد مناقصه ( مزایده ) هزینه‎های مربوط به تامین ضمانتنامه‎ها را به مناقصه‎گران ( مزایده گران ) پرداخت نماید.
2 - مناقصه ( مزایده ) در شرایط زیر لغو می‎گردد :
الف - نیاز به خرید و یا فروش کالا ، خدمت یا حقوق موضوع مناقصه ( مزایده ) مرتفع شده باشد.
ب - تغییرات زیادی در اسناد مناقصه ( مزایده ) لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه ( مزایده ) گردد.
ج - مبلغ پیشنهادی برنده در مناقصه فراتر ( در مزایده کمتر ) از مبلغ تعیین شده باشد.
د - حوادث غیرمترقبه نظیر جنگ ، زلزله ، سیل و مانند آنها.
ه - تشخیص کمیسیون مناقصه ( مزایده ) مبنی بر تبانی بین مناقصه‎گران ( مزایده گران ).
و - شرکت باید تجدید و یا لغو مناقصه ( مزایده ) رامطابق با ماده ( 22 ) به اگاهی همه مناقصه ( مزایده ) گران برساند.
تبصره - موارد موضوع بندهای ( الف ) ، ( ب ) و ( ه - ) باید به تایید هیات مدیره برسد.
فصل پنجم - عدم الزام و ترک مناقصه و یا مزایده
ماده 27 - برگزاری مناقصه ( مزایده ) در موارد زیر الزامی نیست و شرکت می‎تواند بدون انجام مناقصه ( مزایده ) معامله مورد نظر را انجام دهد :
1 - خرید اموال منقول ، خدمات و حقوقی که به‎تشخیص و مسئولیت مدیرعامل و ( یا نمایندگان مجاز ازطرف وی ) و با تصویب هیات مدیره منحصربه‎فرد بوده و دارای انواع مشابه نباشد. بهای موضوع معامله به تشخیص و مسئولیت مدیر عامل ( و یا نماینده مجاز وی ) ، با کسب نظر از کارشناس ( کارشناسان ) منتخب هیات مدیره ، تعیین خواهد شد.
2 - خرید ، اجاره به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیر منقول. تبصره - انجام معاملات مربوط به خرید و فروش برق بر اساس بند ه - ماده ( 1 ) قانون تاسیس وزارت نیرو - مصوب 1353 - و تبصره ( 1 ) ماده ( 9 ) برق ایران" href="/tags/65347/قانون-سازمان-برق-ایران/" class="link">قانون سازمان برق ایران - مصوب 1346 - و سایر قوانین و مقررات مربوط بوده و از شمول این آئین نامه خارج می باشد.
ماده 28 - رعایت استانداردهای ملی و داخلی در انجام کلیه معاملات شرکت ( اعم از خرید کالا ، خدمت یا حقوق ، امور پیمانکاری و نظایر ان ) ضروری است. در مواردی که استانداردهای ملی و داخلی تدوین نشده باشد رعایت استانداردهای بین‎المللی الزامی است. موارد استثناء به تشخیص و مسئولیت مدیرعامل خواهد بود و در این گونه موارد مدیرعامل مکلف است هیات مدیره و حسابرس ( بازرس ) شرکت را مطلع نماید و هیات مدیره نیز گزارش آنها را به اولین جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام ارایه نماید.
ماده 29 - در مواردی که با توجه به شرایط ، میسر نبودن انجام مناقصه ( مزایده ) براساس گزارش توجیهی و با ذکر ادله توسط واحد متقاضی گزارش و توسط هیات سه نفره ( هیات سه نفره ترک مناقصه ( مزایده ) ) تایید شود می‎توان معامله را به طریق دیگری انجام داد. در این صورت ، هیات یادشده با رعایت صرفه و صلاح شرکت ترتیب انجام اینگونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد برای یک نوع کالا ، خدمت یا حقوق ( کالا ، خدمت یا حقوق مورد درخواست ) تعیین و اعلام خواهد نمود. هیات مذکور بنا به دعوت مدیر عامل تشکیل و تصمیمات هیات با رای اکثریت اعضا معتبر خواهد بود. نظر هر یک از اعضا نسبت به گزارش توجیهی ترک مناقصه ( مزایده ) و همچنین ترتیب انجام معامله باید برای مراجعات اتی در سوابق جلسه نگهداری شود.
تبصره 1 - در صورت لزوم عضو منتخب مجمع عمومی برای اظهار نظر می‎تواند از نظرات کارشناس ( کارشناسان ) حسب موضوع معامله استفاده نماید. در این صورت هزینه استفاده از کارشناس ( کارشناسان ) به عهده شرکت می‎باشد.
تبصره 2 - در هر حال شرکت ، در مواردی که موضوعیت داشته باشد ، باید به طریق مقتضی ( رویه مندرج در ماده ( 11 ) از صلاحیت و توان انجام تعهدات طرف معامله و یا مشخصات فنی کالا ، خدمت یا حقوق مورد معامله اطمینان حاصل نماید.
تبصره 3 - شرکت موظف است ( شرط الزام به رعایت مفاد این آئین نامه در انجام موضوع قرارداد توسط طرف قرارداد ) را در مفاد قراردادهایی که از طریق عدم الزام و ترک مناقصه ( مزایده ) با شرکتهای زیر مجموعه غیر دولتی شرکت منعقد می‎گردد ، درج نماید.
ماده 30 - ترکیب هیات ترک مناقصه ( مزایده ) به شرح زیر می باشد :
الف - هیات ترک مناقصه و مزایده ، مرکب از مدیرعامل و ذیحساب شرکت و یک نفر به انتخاب مجمع عمومی می‎باشد.
ب - در اجرای ماده ( 29 ) این آئین نامه ، در صورتی که مبلغ معامله بیش از پنجاه برابر نصاب معاملات کوچک باشد ، انجام معامله پس از تصویب هیات سه نفری موضوع این ماده و با تایید هیات مدیره مجاز خواهد بود.
ج - در اجرای بند ( ب ) این ماده در صورتی که مبلغ معامله بیش از دویست برابر نصاب معاملات کوچک باشد انجام معامله پس از تصویب هیات سه نفری موضوع این ماده منوط به تایید هیاتی مرکب از وزیر نیرو ( رئیس هیات ) ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ( دبیر هیات ) و وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
فصل ششم - قرارداد
ماده 31 - کلیه معاملات شرکت نیازمند عقد قرارداد است که طبق قراردادهای نمونه مصوب هیات مدیره و قبل از پایان مهلت مقرر باید نسبت به عقد قرارداد اقدام شود. در مواردی که برای ان قراردادهای نمونه به تصویب هیات مدیره نرسیده است ، هر قرارداد باید جداگانه به تصویب هیات مدیره برسد. هیات مدیره می تواند به مسئولیت خود تصویب قراردادهای غیر نمونه را به کمیته‎ای مرکب از حداقل سه نفر افراد ذی‎صلاح در تخصصهای حقوقی ، بازرگانی و مالی و حسب مورد فنی ( که توسط هیات مدیره و برای قرارداد معین انتخاب می‎شوند ) محول نماید.
تبصره - در مورد معاملات کوچک و متوسط که مورد معامله بلافاصله پس از انجام تشریفات مناقصه یا مزایده تحویل و بهای ان نقدا پرداخت یا دریافت می‎شود انجام معامله منوط به انعقاد قرارداد نمی‎باشد. لیکن صورتحسابها ، اوراق خرید کالا ، خدمت یا حقوق ، ضمانتنامه و دیگر موارد ( متناسب با نوع معامله ) باید اخذ گردد.
ماده 32 - در قرارداد درج نکات ذیل ضروری است :
1 - نام متعاملین .
2 - نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل آنها .
3 - مدت انجام تعهد و محل و شرایط تحویل مورد معامله.
تبصره - دادن هرگونه امتیاز به برنده مناقصه یا مزایده یا واگذاری امکانات شرکت و یا پرداخت پیش‎پرداخت به برنده در موقع قرارداد یا اجرای کار ، به جز انچه که در فراخوان و یا اسناد مناقصه ( مزایده ) درج شده است ، ممنوع است .
4 - ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که طرف قرارداد در انجام تعهدات جزئا یا کلا تاخیر نماید.
5 - الزام تحویل کالا برطبق اسناد و نمونه ممهور ، در صورتیکه تهیه نمونه لازم باشد. در این صورت باید نمونه کالا با مهر طرفین معامله ممهور و نزد شرکت نگهداری شود.
6 - اقرار برنده مناقصه ( مزایده ) به این موضوع که ( از مشخصات کالا ، خدمت یا حقوق مورد معامله و مقتضیات محل تحویل کالا ، خدمت یا حقوق اطلاع کامل دارد و هیچ امر مجهولی باقی نمانده است که بعدا مستند به جهل عنوان شود ).
7 - اختیار شرکت نسبت به افزایش یا کاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا میزان بیست و پنج درصد ( 25% ) مقدار مندرج در قرارداد. 8 - در مواردی که انجام کار بر اساس واحد بها باشد ، بهای مورد معامله و ترتیب پرداخت ان بر اساس برآورد بهای مورد معامله تعیین و در قرارداد ذکر می‎شود بهای کارهای انجام یافته براساس واحد بهاء احتساب و پرداخت خواهد شد.
9 - چنانچه بنا به مقتضیات در نظر باشد که به برنده مناقصه ( مزایده ) پیش پرداخت داده ( دریافت ) شود و یا تسهیلاتی ملحوظ گردد میزان و ترتیب پرداخت ان می‎باید در شرایط و اسناد مناقصه ( مزایده ) درج شده باشد.
تبصره 1 - به هیچ وجه شروع قرارداد یا تحویل کالا ، خدمت یا حقوق منوط به اخذ پیش پرداخت توسط طرف قرارداد نگردد.
تبصره 2 - تادیه پیش پرداخت و فراهم نمودن تسهیلات در مناقصه منوط به اخذ تضمینهای معتبر و مورد قبول خواهد بود.
تبصره 3 - مبلغ پیش پرداخت از بیست و پنج درصد ( 25% ) مبلغ معامله بیشتر نخواهد بود ( در موارد خاص به تشخیص و مسئولیت مدیر عامل و به تصویب هیات مدیره این درصد یادشده قابل افزایش خواهد بود ) و میزان و شرایط ان نیز باید در اسناد درج گردد.
10 - میزان تضمین حسن انجام کار و نحوه وصول اقساط ان و ترتیب استرداد ان بر اساس شرایط و اسناد مناقصه یا مزایده.
11 - مدت فاصله‎زمانی بین تحویل‎موقت و تحویل‎قطعی در قراردادهای مربوط به‎کارهای اجرائی ازجمله ساختمان ، تاسیسات و تجهیزات براساس شرایط و اسناد مناقصه ( مزایده ).
12 - اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری - مصوب 1337 - و همچنین افشاء سمت و میزان سهام ( در شرکتهای سهامی خاص ) متعلق به اشخاص و اقرباء موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون یادشده در شرکت طرف قرارداد.
13 - سایر تعهداتی که در شرایط و اسناد مناقصه یا مزایده ذکر شده است.
14 - سایر شرایطی که مورد توافق معامله قرار گیرد مشروط بر انکه امتیازاتی را علاوه بر انچه در شرایط و اسناد مناقصه یا مزایده ذکر شده است برای طرف قرارداد در بر نداشته باشد.
15 - درج این شرط که ( در صورت عدم انجام تعهد ، شرکت مختار است علاوه بر ضبط ضمانت و وصول خسارات برای انجام معامله به نفر دوم یا دیگری مراجعه نماید ).
16 - سایر مواردی که حسب نوع معامله یا کالا ، خدمت یا حقوق ضروری باشد.
17 - مشخص نمودن مرجع حل اختلاف در صورتی که اشکال یا قصوری در انجام و یا تحویل موضوع معامله و یا پرداخت موضوع معامله پیش اید.
تبصره - در مواردی که اختلاف ناظر به اموال عمومی و دولتی بوده و روش حل اختلاف از مصادیق صلح و داوری باشد ، رعایت اصل ( 139 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم خواهد بود.
ماده 33 - انعقاد قرارداد به شرح زیر انجام می گیرد :
الف - قرارداد با برنده مناقصه یا مزایده ، باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود. این مدت حداکثر برای یک بار و برابر مدت پیش بینی شده در شرایط و اسناد مناقصه یا مزایده قابل تمدید است. بعد از عقد قرارداد سپرده برنده دوم مسترد می‎گردد. ب - چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و یا ضمانت انجام تعهدات را ارایه ننماید ، سپرده وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد می‎گردد. چنانچه برنده اول پس از ابلاغ کتبی ، در مهلتی که حداکثر هفت روز کاری برای طرف معامله داخلی و پانزده روز کاری برای طرف معامله مقیم خارج از کشور می‎باشد ، حاضر به انجام معامله یا انعقاد قرارداد نشود و یا ضمانت انجام تعهدات را ارایه ننماید ، سپرده وی به نفع شرکت ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد خواهد شد. مهلتهای مذکور با توجیه مستند و مدلل و تصویب مدیر عامل می‎تواند تا دو برابر افزایش یابند. این نکته باید در شرایط و اسناد مناقصه یا مزایده درج شود.
تبصره 1 - در صورتیکه برنده دوم مناقصه یا مزایده نیز در مدت مقرر پس از اعلام شرکت حاضر به انعقاد قرارداد نشود ، سپرده او نیز به نفع شرکت ضبط و مناقصه یا مزایده تجدید خواهد شد. این نکته باید در شرایط و اسناد مناقصه یا مزایده درج شود.
تبصره 2 - در مواردی که پس از انعقاد قرارداد ، طرف معامله از انجام تعهد خودداری نماید ، چنانچه انجام معامله با ان قیمت و شرایط با برنده دوم مناقصه یا مزایده ممکن باشد با تشخیص مدیرعامل و تایید هیات مدیره ، شرکت می‎تواند با همان شرایط و قیمت ، معامله را به ترتیب به نفرات واجد شرایط بعدی واگذاری نماید. در صورتیکه انجام مورد معامله با ان قیمت و شرایط میسر نگردد مناقصه یا مزایده تجدید خواهد شد.
فصل هفتم - ترتیب تحویل کالا ، خدمت یا حقوق
ماده 34 - تحویل مورد معامله به شرح ذیل انجام می‎شود :
الف - در مورد معاملات کوچک تحویل ان با رسید انبار و مسئولیت انباردار یا تحویل گیرنده حسب مورد. گواهی تطبیق مشخصات با نمونه و مقدار کالا ، خدمت یا حقوق بر عهده انباردار یا تحویل گیرنده می‎باشد.
ب - در مورد معاملات متوسط تحویل ان با گواهی و مسئولیت انباردار و یا نماینده واحد تحویل گیرنده کالا ، خدمت یا حقوق و رئیس واحد متقاضی و یا نماینده وی.
ج - در مورد معاملات بزرگ تحویل مورد معاملات با گواهی و مسئولیت کمیسیون تحویل خواهد بود.
تبصره 1 - تحویل مورد معامله در موارد مندرج در بندهای ( ب ) و ( ج ) این ماده با تنظیم صورت مجلس انجام می‎شود که در ان به صراحت درج می‎گردد :
( کالا ، خدمت یا حقوق مورد معامله یا کار انجام شده طبق نمونه یا مشخصات مندرج در شرایط و اسناد مناقصه یا مزایده ( قرارداد ) می باشد ). همچنین در ذیل صورت مجلس مقدار و مشخصات کالا ، خدمت یا حقوق یا کار و همچنین نام و سمت مسئولان مربوط و در خصوص معاملات بزرگ امضاء طرف معامله یا نماینده انان ( در صورتی که در محل حضور داشته باشند ) درج می‎گردد.
تبصره 2 - کالاهایی که تحویل انباردار می شوند ، انبار دار ضمن امضا صورت مجلس یا گواهی ( حسب مورد ) ، بلافاصله قبض رسید انبار صادر خواهد کرد. در مواردی که کالا در خارج از انبار تحویل می‎گردد و به انبار وارد نمی‎شود با در نظر گرفتن مفاد این ماده و تبصره های ان حسب مورد اقدام و تحویل گیرنده کالا به جای انباردار تکالیف مربوط را انجام خواهد داد و رسید یا صورتمجلس مربوط حسب مورد مبنای صدور قبض رسید انبار و حواله انبار قرار می‎گیرد.
تبصره 3 - کمیسیون تحویل ، هنگام تحویل کالا ، خدمت یا حقوق موظف است گزارش و تذکرات کتبی که از طریق نظارت کنندگان مسئول ، حین انجام کار یا ساخت کالا ، خدمت یا حقوق ، داده شده است را در نظر بگیرد.
تبصره 4 - در صورت وجود اختلاف نظر بین اعضاء کمیسیون تحویل در معاملات بزرگ و مسئولین تحویل در معاملات متوسط نسبت به نوع و مشخصات کالا ، خدمت یا حقوق مورد تحویل و سایر موارد مربوط ، هر یک از اعضای کمیسیون و مسئولین تحویل ( حسب مورد ) نظر خود را در صورت مجلس درج می‎نمایند و امر تحویل انجام نمی‎گیرد ، متعاقبا ترتیب انجام تحویل مورد معامله از طرف مدیر عامل حسب مورد تعیین خواهد شد.
تبصره 5 - در صورت لزوم مدیر عامل می‎تواند از نظر کارشناس و مهندس مشاور یا مؤسسه بازرسی فنی که به نمایندگی از طرف شرکت برگزیده شده است در اعلام تطبیق مشخصات کالا ، خدمت یا حقوق با نمونه یا مشخصات مندرج در اسناد استفاده نماید.
تبصره 6 - چنانچه در کالا ، خدمت یا حقوق تحویلی عیب و نقص مشاهده شود که رفع ان مستلزم صرف وقت و منابع مالی باشد در صورت نیاز فوری واحد درخواست کننده و قبول کالا ، خدمت یا حقوق ناقص یا معیوب ، کمیسیون تحویل می‎تواند راسا ( یا در صورت لزوم با جلب نظر کارشناس ) میزان خسارت و تفاوت قیمت را تعیین و نسبت به‎تحویل کالا ، خدمت یا حقوق اقدام نماید. مراتب مندرج در این تبصره باید در شرایط و اسناد مناقصه ( مزایده ) و قرارداد درج گردد.
فصل هشتم - سایر مقررات
ماده 35 - ارسال مکاتبات و اسناد مرتبط با معاملات موضوع ماده ( 22 ) این آئین نامه در صورتی معتبر است که فرستادن ان جز در موارد تغییر نشانی با محل قابل تصدیق باشد ، مانند پست سفارشی ، تلگرام ، تلکس و نظایر ان.
ماده 36 - اشخاص ( حقوقی و حقیقی ) که به تشخیص هیات مدیره و یا اعلام مراجع رسمی در ایفای تعهدات خود تعلل ورزیده و یا کالا ، خدمت یا حقوق موضوع معامله را به نحو مطلوب تهیه ، تدارک ، انجام و یا تحویل ننمایند ، ضمن اقدام قانونی برای استیفای حقوق شرکت تا اطلاع ثانوی در فهرست سیاه قرار می‎گیرند و از شرکت در مناقصه‎ها ، مزایده ها و معاملات شرکت محروم می شوند.
ماده 37 - به منظور تسهیل در انجام معاملات و گسترش رقابت و تحصیل صرفه و صلاح شرکت و همچنین ایجاد شفافیت در معاملات ، شرکت موظف است اطلاعات کلیه معاملات متوسط و بزرگ شرکت و شرکتهای زیر مجموعه را در مراحل مختلف ان ، شامل نحوه انجام معامله ، چگونگی و نتایج بررسی پیشنهاددهندگان و پیشنهادات ، انتخاب طرف معامله و ترتیب انجام معامله را در شبکه اطلاع رسانی معاملات توانیر منتشر نماید.
تبصره 1 - شرکت موظف است اطلاعات و اسناد ذیل را در مورد معاملات شرکت ثبت و نگهداری کند :
1 - درخواست انجام معامله و تاییدیه مدیر عامل ( و یا نمایندگان مجاز از طرف وی ) برای انجام اقدامات لازم در این خصوص.
2 - فراخوان.
3 - نام و مشخصات اعضای کمیسیون ، پیشنهاد دهندگان و حاضران در جلسات.
4 - خلاصه اسناد.
5 - روش و مراحل ارزیابی کیفی پیشنهاد دهندگان و نتایج ارزیابی آنها.
6 - صورتجلسات و نتایج ارزیابی‎ها.
7 - نام ، مشخصات و نحوه انتخاب برنده یا برندگان.
تبصره 2 - اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط به انجام مراحل هر یک از معاملات شرکت اعم از مناقصه ( مزایده ) ، عدم الزام و ترک آنها ، به نحوی نگهداری شود تا امکان دسترسی ، مشاهده و نظارت در هر زمان به سهولت برای بازرس شرکت فراهم باشد.
تبصره 3 - اطلاعات کلیه معاملات شرکت اعم از مناقصه ( مزایده ) ، عدم الزام و ترک آنها ، جز ان دسته از معاملاتی که به تشخیص هیات وزیران باید مستور بماند ، باید از طریق شبکه اطلاع رسانی معاملات توانیر در اختیار عموم قرار گیرد. در مواردی که انتشار بلافاصله این اطلاعات به صرفه و صلاح شرکت نباشد ، انتشار اطلاعات برای مدت زمان معین به تعویق خواهد افتاد. تاخیر در انتشار و مدت ان می‎باید قبلا به تصویب هیات مدیره شرکت برسد.
ماده 38 - کلیه آئین نامه‎ها و دستورالعملهای مغایر از تاریخ تصویب این آئین نامه منسوخ می باشد.
تبصره 1 - دستورالعملهای موضوع این آئین نامه براساس پیشنهاد هیات مدیره شرکت به تصویب وزیر نیرو خواهد رسید. مواردی که در این آئین نامه پیش‎بینی نشده است براساس قوانین و مقررات ذیربط مورد عمل قرار خواهد گرفت.
تبصره 2 - هیات مدیره شرکت می‎تواند در صورت صلاحدید و در موارد مسکوت در این آئین نامه ، دستورالعملهای نظام فنی و اجرائی کشور و یا دیگر مصوبات هیات وزیران در مورد طرحهای تملک داراییهای سرمایه‎ای از محل منابع عمومی را حسب مورد درخصوص منابع داخلی شرکت نیز مورد استفاده قرار دهد و مراتب به مجمع عمومی منعکس گردد.
تبصره 3 - در مورد طرحهای تملک داراییهای سرمایه‎ای که محل تامین اعتبار آنها منابع عمومی می باشد شرکت می باید نظام فنی - اجرائی و آئین نامه مربوط را مراعات نماید.
ماده 39 - هیات مدیره شرکت موظف است پیشنهادات اصلاحی در خصوص این آئین نامه را هر ساله به مجمع عمومی شرکت ارایه نماید. اصلاح این آئین نامه منوط به‎تصویب هیات وزیران خواهد بود.
معاون اول رئیس‎جمهور - محمد رضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17471
تاریخ تصویب :
1383/11/04
تاریخ ابلاغ :
1383/11/23
دستگاه اجرایی :
موضوع :