جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.


به تاریخ :28/1/74
شماره دادنامه :32
مرجع رسیدگی :شعبه 65دادگاه حقوقی 2تهران
خواهان :آقای عبداله ،شرکت تولیدی ...بامسئولیت محدودبامدیریت آقایان ،عبداله ومهدی باوکالت آقای غلامرضا.
خوانده :آقای مرتضی
خواسته :خلع یدواجرت المثل
رای دادگاه
خواسته خواهانهاباوکالت میرحسین کاظمی موردعلیه خوانده خلع یدورفع تصرف ازپلاک ثبتی 9236/9ومطالبه اجرت المثل ازتاریخ 9/10/64تازمان صدورحکم می باشد.باتوجه به پاسخ استعلامی که حاکی است خواهان ردیف دوم شرکت تولیدی ....بامسئولیت محدودمالکیتی درملک متنازع فیه نداردو طرح دعوی خلع یدازسوی غیرمالک مسموع نیست لذاقرارعدم استماع دعوی صادر می گردد.درخصوص دعوی خواهان ردیف اول باتوجه به پاسخ استعلام ثبتی مالکیت وی دررقبه متنازع فیه ثابت است خوانده درجلسات رسیدگی حضور یافته وبه تصرف خوددرملک مذکوراقرارکرده است النهایه مدعی شده که سرایدارمحل بوده است وکیل خواهان سمت سرایداری وی راازمان آغازمالکیت موکل خودراردکرده است دادگاه برای احرازمیزان متصرفی خوانده قرار معاینه وتحقیق محلی صادرواجراکرده است که مفادصورت جلسه مذکورحاکی است که طبقه اول ودوم ساختمان دراختیارخوانده است .دادگاه باتوجه به مجموع محتویات پرونده ،دفاع خوانه رامبنی براینکه به عنوان سرایداردر محل متصرف بوده است دلیلی براستحقاق وی به ادامه تصرف نمی داندزیراحتی اگراین سمت مسلم باشدوفق مفادبندب ماده 2قانون روابط موجرومستاجر چنین محلی که به مناسبت شغل دراختیاروی قرارگرفته مشمول قانون مذکور نمی باشدبلکه تابع مقررات خاص یاقراردادمیان طرفین است وازآنجاکه قراردادی دراین خصوص ارائه نشده است علیهذامقررات مربوط به امانت حاکم برقضیه خواهدبودکه درمورداموال امانی نیزامین مکلف است به محض مطالبه مال ازسوی مودع آن رامستردداردودرصورت استنکاف ازآن زمان یدوی ضمانی است .درمانحن فیه مالک باارسال اظهارنامه رسمی شماره 926 17/3/1371مال امانی رامطالبه کرده است لهذاازاین تاریخ امین قانونا مکلف بوده ملک رابه مالک آن مستردداردبااین اوصاف وبااستنادبه بند ب ماده 2قانون روابط موجرومستاجرومواد308و310و317قانون مدنی حکم به خلع یدورفع تصرف ازملک فوق التوصیف صادرواعلام می گردد.درخصوص بخش دیگری ازخواسته خواهان دایربرمطالبه اجرت المثل ایام تصرف تازمان صدورحکم بردادگاه مسلم است که دعوی مطالبه اجرت المثل تنهاتازمان تقدیم دادخواست مسموع است ومطالبه اجرت المثل ازتاریخ تقدیم دادخواست تا تاریخ صدورحکم بدین دلیل که اجرت المثل منوط به استیفامنفعت یاتصرف بدون اذن ولوبدون استیفامی باشدودرزمان تقدیم دادخواست این امرکه خوانده قصددارددرآینده چنین اقدامی کندمسلم نبوده وحتی اگردرطول رسیدگی خوانده عملاچنین کرده باشدبردادگاه مسلم نمی باشدزیرادادگاه دلائل چنین ادعائی راکه طبعادرطول دادرسی وبه عنوان دلیل برادعای جدیدتقدیم می شودنمی پذیردبلکه تنهابه دلایلی که منضم به دادخواست شده رسیدگی می کند بنابراین ،این قسمت ازخواسته خواهان اساساغیرقابل استماع بوده ورد می شوددرخصوص اجرت المثل ازتاریخ 9/10/64تاتاریخ تقدیم دادخواست با بررسی محتویات پرونده ملاحظه می شودکه تاریخ مطالبه مال امانی که ازنظربه تاریخ ابلاغ اظهارنامه رسمی به خوانده کشف می شود17/3/1371بوده است لذا مسلم است که ازاین تاریخ امین مکلف به استردادملک بوده است واستنکاف وی ازاین تاریخ اورانسبت به اجرت المثل محل مشغول الذمه می نمایدلذا دادگاه مطالبه اجرت المثل ازتاریخ 9/10/1364تاتاریخ 17/3/1371رامتکی به دلیل ندانسته واستحقاق مالک رادرمطالبه آن احرازننموده به ردآن رای صادرمی نماید.درخصوص مطالبه اجرت المثل ازتاریخ 17/3/71تاتاریخ 31/6/71(تاریخ تقدیم دادخواست )دادگاه برای تعیین اجرت المثل محل تصرفی به درخواست وکیل خواهان موضوع رابه کارشناس ارجاع کرده است نظر کارشناس که مصون ازایرادواعتراض اساسی قرارگرفته است حاکی است که اجرت المثل محل برای هرماه مبلغ 66000ریال است لذابه استنادمواد308و 320و616قانون مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ 206800صادرو اعلام می نماید.رای صادره حضوری محسوب ودرحدودمقررات ظرف بیست روزاز تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظردرمحاکم حقوقی یک تهران می باشد.
رئیس شعبه 65دادگاه حقوقی دوتهران - محمدرضاکارکن

کتاب :گزیده آرای دادگاههای حقوقی ،مجموعه دوم نشرحقوقدان چاپ اول -1375 صفحه 143-145

37
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
32
تاریخ تصویب :
1374/01/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :