جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.


شماره218662/1901 25/11/1383
وزارتخانه‎ها ، سازمآنها ، موسسات دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی ، موسسات و شرکت هایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است
شورای عالی اداری در صد و شانزدهمین جلسه مورخ 31/5/1383 بنابه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دراجرای ماده 11 آئین نامه ارزیابی عملکرد دستگاه‎های اجرائی کشور (موضوع مصوبه شماره44642/ت27701ه- مورخ28/10/1381 هیات وزیران) آئین نامه نظام ارزیابی استراتژیک کشور را به‎شرح ذیل تصویب نمود :
آئین نامه نظام ارزیابی استراتژیک کشور
ماده1- در این آئین نامه واژه‎ها و عبارات مربوط ، با تعریف به‎شرح ذیل به‎کار می‎روند :
الف : ارزیابی - فرایند سنجش ، ارزش‎گذاری و قضاوت.
ب : شاخص - مشخصه‎ای که در اندازه‎گیری ورودی‎ها ، فرایندها ، ستاده‎ها یا پیامدها مورداستفاده قرار می‎گیرد.
ج : شاخص‎های استراتژیک - مفهومی است که در آئین نامه بیانگر موضوع‎های مربوط در سطح کلان کشور بوده و در ابعاد بین‎المللی کاربرد دارند.
د : استاندارد - حد مطلوب تعیین‎شده برای سنجش شاخص‎های موردنظر.
ماده2- هدف از ارزیابی استراتژیک کشور عبارت است از : سنجش ، ارزشگذاری و قضاوت درخصوص عملکرد کلان بخش‎های مختلف کشور و تعیین جایگاه ایران دربین کشورهای منطقه و جهان.
ماده3- ارزیابی استراتژیک کشور براساس سند چشم انداز 20 ساله کشور و سیاست های کلی نظام ، توسعه اقتدار در موازنه استراتژیک جهان ، برنامه‎های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین شاخص‎های سازمآنهای معتبر بین‎المللی (موسسات وابسته به سازمان ملل‎متحد ، بانک جهانی و....) و شاخص‎های اختصاصی عملکرد دستگاههای اجرائی در 5 محور ذیل صورت می‎پذیرد :
1- عناوین محورها :
الف : اقتصادی
ب : اجتماعی و فرهنگی
ج : کیفیت دولت
د : علم و فن‎اوری
ه- : زیرساختی
شاخص‎های هر یک از محورها به پیوست می‎باشد.
تبصره : سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این آئین نامه نسبت به تدوین دستورالعمل روش و چگونگی محاسبه شاخص‎ها ، اقدام نماید.
ماده 4 - فرایند ارزیابی استراتژیک کشور به شرح ذیل است :
1- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است براساس شاخص‎های بخشی و فرابخشی و دستگاهی نسبت به جمع‎اوری و تولید امار و اطلاعات سالانه شاخص‎های ارزیابی استراتژیک با همکاری مرکز امار ایران اقدام نماید.
2- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پس از انجام مقایسه تحلیلی عملکرد شاخص‎ها با سایر کشورها و عملکرد سال‎های گذشته کشور ، رتبه کشور در سطح منطقه‎ای و بین‎المللی را در هر یک از شاخص‎ها و محورهای مذکور تعیین می‎نماید.
3- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است بر مبنای ارزیابی صورت گرفته ، گزارش جامعی را مشتمل بر نقاط ضعف ، قوت و تهدیدها و فرصت ها ، تهیه نموده و همراه با ارایه راه حل کاربردی و پیشنهادهای لازم به مراجع ذیربط ارایه نماید.
4- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است حسب شرایط و نیاز ، نسبت به‎بازنگری شاخص‎های ارزیابی استراتژیک اقدام نماید.
ماده 5 - نتایج حاصل از ارزیابی استراتژیک به شرح ذیل مورد استفاده قرار می‎گیرد :
1- اگاهی از وضعیت موجود کشور در محورها و شاخص‎های مذکور ، در مقایسه با کشورهای منطقه و جهان.
2- ایجاد زمینه قضاوت کلان و نهایی دولت و فراهم نمودن بسترهای لازم برای برنامه ریزی و ارتقای عملکرد دولت.
3- تصحیح اهداف ، سیاست ها ، استراتژی‎ها و خط‎مشی‎های کلی برنامه‎های توسعه کشور.
4- فراهم نمودن تعامل مناسب با سازمآنهای بین‎المللی برای اگاهی از وضعیت کشور با سایر کشورها و استفاده از تجربیات کشورهای پیشرو در زمینه‎های مختلف.
ماده6 - ارزیابی استراتژیک کشور به صورت مستمر و سالانه انجام و گزارش ان هرسال توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و تنظیم و تا پایان تیر ماه هر سال به مقام معظم رهبری ، رئیس جمهور ، هیات دولت و مجلس شورای‎اسلامی ارایه می‎گردد.
ماده7 - کلیه وزارتخانه‎ها ، سازمآنها ، موسسات و شرکت های دولتی ، همچنین موسسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و نهادهای عمومی غیردولتی ، مکلفند با مرکز امار ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در تولید امار و اطلاعات مورد نیاز همکاری لازم را به عمل اورند.
معاون رییس جمهور و دبیر شورای عالی اداری - حمیدشرکاء
پیوست شاخص‎های ارزیابی استراتژیک
1- محور اقتصادی
الف : اقتصاد 1- نرخ رشد اقتصادی(1) 2- درامد سرانه (دلار جاری) (1) (2) (3) 3- درجه بازبودن اقتصاد(1) 4- سهم بخش خصوصی از GDP (ز?رنو?س?) 5 - سهم درامد مالیاتی دولت از GDP (ز?رنو?س?) 6 - میزان صادرات غیرنفتی (دلار جاری)(1) 7- نرخ بیکاری(1) (2) (3) 8- نرخ تورم(1) (2) (3) 9- سهم سرمایه‎گذاری خارجی به کل GDP (ز?رنو?س?) 10- شاخص بهره‎وری کل (TFP) (ز?رنو?س?) 11- GDP حاصل شده به ازای هر واحد انرژی مصرف شده (شدت انرژی)(2) ب : شاخص توزیع درامد و فقر 1- ضریب جینی (GINI) (ز?رنو?س?)(ز?رنو?س?) 2- شاخص فقر انسانی (HPI)(ز?رنو?س?) 3- درصد جمعیت زیر خط فقر مطلق (تامین حداقل کالری مورد نیاز روزانه)(1) 4- نسبت درامد دهک اول جمعیت به دهک آخر(1)(4) ج - محور اجتماعی و فرهنگی 1- شاخص توسعه انسانی (HDI)(ز?رنو?س?) 2- سرانه تولید دی‎اکسیدکربن(2) 3- شاخص توسعه جنسیتی (GDI)(ز?رنو?س?) 4- انومی (ناهنجاریهای ناشی از توسعه) 5 - تیراژ کتب منتشره(1) 2- علم و فناوری 1- تولید علم(2) 2- نسبت تولید علمی به GDP(ز?رنو?س?) 3- سهم تولید با فن‎اوری بالا (Hi- Tech) به کل GDP(ز?رنو?س?) 4- میزان همکاریهای پژوهشی و تحقیقاتی بین شرکتها و موسسات تجاری و دانشگاهها(2) 3- زیرساختی 1- طول شبکه‎های ابرسانی(1) 2- درصد زمینهای ابی از کل زمینهای قابل کشت(1) 3- شاخص دسترسی دیجیتال (DAI)(ز?رنو?س?) 4- نسبت راههای اسفالته به کل راهها(1) 5 - طول شبکه راه‎ْاهن(1) 6- پوشش ابهای هرز(1) 7- تولید الکتریسیته(1) 4- دولت 1- کیفیت دولت*(1) 2- پاسخگویی عمومی**(1) 3- فساد(1)(6) 4- کیفیت بودجه‎ریزی و مدیریت مالی(1) 5 - دولت الکترونیک(2) --------------------------------------------------------------------------- ماخذ : 1- بانک جهانی (WBG) 2- برنامه توسعه سازمان ملل متحد(UNDP) 3- صندوق بین‎المللی پول (IMF) 4- سازمان ملل (UN) 5 - بهداشت جهانی" href="/tags/26215/سازمان-بهداشت-جهانی/" class="link">سازمان بهداشت جهانی (WHO) 6 - سازمان شفافیت (TI) 7- اتحادیه ارتباطات بین‎المللی(ITU) 8 - سازمان بهره‎وری آسیایی (APO) Governance quality* Public Accountability **
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17473
تاریخ تصویب :
1383/05/31
تاریخ ابلاغ :
1383/11/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :