جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


شماره 59063/ت32064 ه - 23/10/1383
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
تصمیم نماینده ویژه رئیس جمهور در مورد انجام جابجایی اعتبارات سال 1383 مربوط به ردیفهای متفرقه موضوع جزء ( 5 ) بند ( الف ) تبصره ( 1 ) قانون بودجه سال 1383 کل کشور که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره 35763/ت31449ه - مورخ 12/7/1383 اتخاذ شده است ، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود :
مبلغ ده میلیارد ( 000/000/000/10 ) ریال از اعتبار ردیف هزینه‎ای 503412 ، موضوع جزء ( 1 ) بند “الف” و جزء ( 8 - 3 ) بند “ب” تبصره ( 4 ) قانون یادشده کاهش می‎یابد و این مبلغ به ردیف تملک داراییهای سرمایه‎ای شماره 503207 خرید ماشینهای جایگزین ، موضوع جزء ( 2 ) بند “الف” تبصره ( 4 ) افزوده می‎شود.
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17447
تاریخ تصویب :
1383/10/23
تاریخ ابلاغ :
1383/10/26
دستگاه اجرایی :
موضوع :