جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.


به تاریخ :15/4/71
شماره دادنامه :280
مرجع رسیدگی :شعبه 44دادگاه حقوقی 2تهران
خواهان :سازمان منطقه ای بهداشت ودرمان استان تهران
خوانده : غلامحسین
خواسته :مطالبه وجه
رای دادگاه
خواسته خواهان بشرح دادخواست تقدیمی مطالبه مبلغ 435200ریال بابت قیمت مقداری دارووسرنگ که حسب ادعاموردسرقت قرارگرفته بااحتساب خسارات می باشد.قطع نظرازاینکه دلیلی برامانت گذاشتن لوازم مسروقه در یدخوانده ارائه نشده تادرفرض اثبات تعدی وتفریط بتوان نامبرده را ضامن تلقی کردوصرف نظرازاینکه بردادگاه ثابت نیست که سرقت درزمانی صورت گرفته است که خوانده مستقلادرمحوطه درمانگاه حضورداشته ،اساسانظر به اینکه تلقی دادگاه ازعنوان سرایدارجزحفاظت ازساختمان وتاسیسات اصلی آن نیست وبنابراین حفاظت کلیه اموال موجردرساختمان راکه اساسابه نحوتفصیل نزدوی به امانت گذاشته نشده نمی توان ازوظایف سرایدارتلقی نمودوبه این جهت وی راضامن دانست به علاوه حسب اظهارخواهان اموال مورد بحث ظاهراتوسط شخص ثالثی به سرقت رفته وبنابراین به فرض که خوانده را بتوان مسبب تلف اموال تلقی نمود،چون به حکم ماده 332قانون مدنی مباشر (سارق )اقوی ازسبب است خوانده رانمی توان ضامن تلف اموال موضوع دعوی به حساب آوردعلیهذادادگاه دعوی خواهان راغیرثابت تشخیص وبه استنادماده مذکورواصل عدم حکم به رددعوی خواهان صادرواعلام می نماید.رای صادره حضوری است .
رئیس شعبه 44دادگاه حقوقی دوتهران - مسعودحائری

کتاب :گزیده آرای دادگاههای حقوقی ،مجموعه دوم نشرحقوقدان چاپ اول -1375 صفحه 147-148

37
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
280
تاریخ تصویب :
1371/04/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :