جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.


به تاریخ :27/3/68 شماره دادنامه :397
مرجع رسیدگی :شعبه 35دادگاه حقوقی یک تهران به ریاست یحیی جلیلوند
خواهان :درپرونده اصلی وخوانده درپرونده تقابل آقای ناصرباوکالت آقای مهدی
خوانده :درپرونده اصلی وخواهان درپرونده تقابل آقای علی باوکالت آقایان اکبروعبداله
خواسته :ابطال قراردادوالزام به تحویل مواداولیه وتقابل
رای دادگاه
خواسته خواهان اصلی باوکالت آقای مهدی حسب دادخواست وتوضیحات مندرج درصورتجلسه مورخ 14/10/66ابطال قرارفی مابین والزام خوانده به تحویل موادموضوع مورخ 27/1/64مشتمل بر5/6823کیلوگرم هوخست و16151 کیلوگرم مواددنبه ای و3000کیلوگرم موادپ .ب باخسارات است وخواسته دعوی خواهان تقابل باوکالت آقای اکبرحسب دادخواست وتوضیحات منعکس درصفحه 4صورت جلسه فوق الاشعارمطالبه مبلغ سه میلیون ویکصدوبیست هزار ریال بابت باقیمانده قیمت قالبهای موضوع قراردادمورخ 20/7/60 و باقیمانده اجرت 881 کیلوگرم سرشیشه میکی می باشد.اولادرخصوص دعوی اصلی نظربه اینکه رابطه حقوقی طرفین مستندبه نوشته مورخ 27/1/64وصورت جلسه مورخ 24/1/65تشعبه 22بازپرسی دادسرای عمومی تهران می باشدونظربه اینکه مستفادازمدارک مزبوروتوضیحات وکلامتداعیین وشخص خواهان وخوانده در جریان رسیدگی محقق است که خوانده باوجوهی که خواهان دراختیاروی گذاشته مواداولیه پلاستیکی موضوع نوشته مورخ 17/1/64رابه حساب وی وبرای وی خریداری نموده ونظربه اینکه نوشته اخیرالذکرحاکی است که موادمزبوربه صورت امانت وبه منظورسفارش تولیداجناس پلاستیکی ازقبیل سرشیشه و... دراختیارخوانده قرارگرفته ونظربه اینکه اصالت وصحت نوشته مورخ 27/1/64وتعلق موادموضوع آن به خواهان ووجودموادمزبورنزدخوانده مصون ازتعرض ومحقق است ونظربه اینکه رابطه حقوقی متداعیین درزمینه دراختیار قراردادن موادیادشده به منظورتبدیل آن به کالاهای ساخته شده ازنظرتحلیل حقوقی نوعی استیفاوبهره گیری خواهان ازتخصص وامکانات خوانده رادر تبدیل مواداست بعبارت روشنترخواهان بادراختیارگذاشتن موادمزبوربه خوانده اذن واختیارداده است تامواداولیه رابه سرشیشه وسایرلوازم مربوطه تبدیل واجرت المثل متعارف رادریافت داردواین نحوه توافق که در اصطلاح تولیدکنندگان کارمزدتلقی می شود،سفارش دهنده راازاستردادمواد اولیه تحویلی ممنوع ومحدودنمی کندبه بیان دیگردراین قبیل مواردکه توافقی درزمینه تعدادونوع کالای موردنظرمشتری وقیمت آن به عمل نیامده وتعهدات وقیودی ازاین حیث درجهت تجدیداختیارات سفارش دهنده وجودنداردو تولیدکننده صرفابه سفارش صاحب موادتعدادلازم ازنوع موردنظرراتولید وتحویل می نمایداختیارمیزان تولیدباسفارش دهنده است بخصوص که در مانحن فیه ازتاریخ موادتابروزاختلاف که مدت نسبتاطولانی منقضی شده صرفا 881 کیلوگرم ازموادتحویلی به سرشیشه تبدیل وبه خواهان تحویل شده واز میزان تحویل شده نیزآنچه موجودبوده وموردملاحظه کارشناس واقع شده ازجنس مرغوب نبوده وباضوابط واستانداردحاکم براجناس مشابه انطباق نداشته ودرچنین حالتی طبیعی است که خواهان استردادبقیه موادتحویلی راتقاضا کند.باتوجه به مراتب ونظربه اینکه معاذیرومطالب عنوان شده ازطرف خوانده درزمینه ادامه تولیدموجه ومقبول نیست ونظربه اینکه منحصرا881 کیلوگرم ازموادتبدیل وبه خواهان تحویل شده وبقیه آن برذمه وی مستقراست علیهذاباکسرواحتساب آنچه تحویل شده وبامستفادازمواد265و336 قانون مدنی به ابطال وبی اعتباری قرارفی مابین والزام خوانده به تحویل واسترداد 5/5942 کیلوگرم موادهوخست و16151کیلوگرم مواددنبه ای و3000 کیلوگرم موادپ .پ به خواهان وبطلان دعوی خواهان نسبت به زائدازمیزان موردنظر اظهارمی شود.
ثانیادرخصوص دعوی تقابل نظربه اینکه به دلالت قراردادمورخ 20/7/60 خواهان تقابل متعهدشده درقبال دریافت 3260000ریال 5 عددقالب با مشخصات مندرج درقراردادساخته وظرف 4ماه به خوانده تقابل تحویل نمایدو نظربه اینکه یک میلیون ریال ازثمن قالبهاازطرف خوانده دادگاه تقابل پرداخت وبقیه برذمه وی باقی وموکول به تحویل قالبهاشده ونظربه اینکه حسب صورتجلسات دادگاه وفاکتورهای موجودمقدار881 کیلوگرم مواد هوخست تحویلی خوانده تقابل توسط خواهان به سرشیشه تبدیل وازبابت کارمزدآنهاصرفا250000ریال (دویست وپنجاه هزارریال )دریافت گردیده ونظربه اینه کارشناس منتخب دادگاه اجرت المثل وکارمزدمتعارف هر کیلوگرم سرشیشه تولیدی خواهان تقابل را1250ریال تقویم که پس ازکسرو احتساب 250000ریال دریافتی خواهان ازاین حیث ،باقی مانده طلب وی معادل 851250 ریال می باشدعلیهذادعوی خواهان تقابل نسبت به مبلغ 3111250 ریال بابت باقیمانده ازقیمت 5 دستگاه قالب وکارمزدواشرسرشیشه های تولیدی ثابت تشخیص ،به الزام خوانده تقابل مبنی برپرداخت مبلغ 3111250 ریال درقبال تحویل 5 دستگاه قالب موضوع قراردادمورخ 20/7/1360ازجانب خواهان وبطلان دعوی خواهان تقابل نسبت به زائدازمبلغ فوق الذکراظهارنظر می شود.نظردادگاه به وکلای طرفین وشخص آقای علی ابلاغ میشودتادرصورت اعتراض ظرف 5 روزمراتب رابه دادگاه اعلام دارند.
شعبه 35دادگاه حقوقی یک تهران -جلیلوند

کتاب :گزیده آرای دادگاههای حقوقی ،مجموعه دوم نشرحقوقدان چاپ اول -1375 صفحه 149-151

37
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
397
تاریخ تصویب :
1368/03/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :