×

نحوه واگذاری اراضی معوض موضوع لایحه قانونی اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاه دشتک پائین واقع درغرب تهران به مالکین اصلی اراضی ملی شده واقع درجنب کارخانه سیمان ری

نحوه واگذاری اراضی معوض موضوع لایحه قانونی اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاه دشتک پائین واقع درغرب تهران به مالکین اصلی اراضی ملی شده واقع درجنب کارخانه سیمان ری

نحوه-واگذاری-اراضی-معوض-موضوع-لایحه-قانونی-اجازه-انتقال-اراضی-ملی-شده-سیاه-دشتک-پائین-واقع-درغرب-تهران-به-مالکین-اصلی-اراضی-ملی-شده-واقع-درجنب-کارخانه-سیمان-ری

وکیل


تاریخ : 15/9/1383 کلاسه پرونده : 80/457 و82/650 شماره دادنامه : 436 و449

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ضمن تایید متعارض بودن اراء مذکور درمقدمه با عنایت به اینکه حکم مقرردرماده واحده لایحه قانونی اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاه دشتک پائین واقع درغرب تهران به مالکین اصلی اراضی ملی شده واقع درجنب کارخانه سیمان ری مصوب 1358 مفید جواز واگذاری منحصرا یک قطعه زمین بعنوان معوض چندین قطعه از اراضی تملک شده مقرر درقانون نیست ، بلکه مصرح در واگذاری زمین معوض به مساحت کمتر بلحاظ مرغوبیت آن می باشد ، و بعلاوه مقررات قانون راجع به واگذاری اراضی بطورعوض به مالکین اراضی متصرفی سیمان ری مصوب 1362 نیز مفهم لزوم واگذاری زمین معوض به مساحت کمتر در قبال کلیه قطعات تملک شده با در نظر گرفتن بهای اراضی مذکوراست. بنا بجهات فوق الذکر دادنامه شماره 376 مورخ 8/4/1379 شعبه اول تجدید نظر دیوان در پرونده کلاسه ت 1/78/11890 درحدی که متضمن این معنی می باشد صحیح و موافق قانون تشخیص داده می شود.
این رای به استناد قسمت اخیرماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایر مراجع ذیربط درموارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی

شماره ه - /82/650 و80/457 14/10/1383
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : سازمان مسکن وشهرسازی استان تهران.
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض اراء صادره ازشعب 4 و12 بدوی و اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری.
مقدمه : الف - 1 - شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه77/1078 موضوع شکایت آقای علی ساکی بطرفیت وزارت مسکن وشهرسازی بخواسته الزام به واگذاری زمین معوض بشرح دادنامه شماره 805 مورخ19/5/1378 چنین رای صادرنموده است ، در دادخواست شاکی اعلام شده پلاکهای ثبتی 30804 و30803 و30801 فرعی از 138 اصلی بخش 12 تهران جزء اراضی ملی شده بود که درطرح توسعه کارخانه سیمان قرارگرفته و به 4 مرحله اسناد مالکیت اینجانب که هرکدام 120 مترمربع مساحت داشته باطل شده است. متقابلا رئیس سازمان اعلام نموده است ، باعنایت به قانون اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاه دشتک به مالکین اراضی محدوده کارخانه سیمان ری و واگذاری زمین معوض به نامبرده حق و حقوق قانونی خودرا دریافت داشته واصولا چنانچه مالکی دارای چند قطعه زمین درطرح مورد نظر باشد فقط استحقاق دریافت یک قطعه زمین را دارند. و شاکی فاقد هرگونه حقوقی دراین رابطه می باشد. با عنایت به صراحت فوق و برخورداری شاکی از یک قطعه زمین معوض حکم به رد شکایت مطرح شده صادرمی گردد.
2 - شعبه اول تجدید نظر دررسیدگی به تقاضای تجدیدنظر آقای علی ساکی بخواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 805 مورخ 19/5/1378 شعبه پانزدهم دیوان بشرح دادنامه شماره 376 مورخ 8/4/1379 چنین رای صادرنموده است اساس استدلال شعبه بدوی به رد شکایت شاکی این است که اصولا چنانچه مالکی دارای چند قطعه زمین درطرح مورد نظرباشد فقط استحقاق دریافت یک قطعه زمین را دارد. که بنظرمی رسد این استدلال شعبه بدوی بی اساس و فاقد مبنای قانونی می باشد وبرهمین اساس ونیز مستندا به ماده واحده ولایحه قانونی اجازه واگذاری اراضی سیاه دشتک پآئین به مالکین اراضی 169 هکتاری جنب کارخانه سیمان ری مصوب 1358 شورای انقلاب دائر براینکه به مالکین زمین مورد تعرض معوض داده می شود هیچگونه قید یا توضیحی درخصوص اینکه اگرمالکی دارای قطعات متعدد داخل درطرح باشد فقط یک قطعه معوض اعطاء می شود داده نشده است و اصولا اصل در رعایت حقوق مالکانه می باشد بر همین اساس شکایت وارد تشخیص داده می شود ضمن فسخ دادنامه تجدید نظرخواسته شماره 805 مورخ 19/5/1378 حکم به ورود شکایت صادره و اعلام می گردد.
ب - شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/1516 موضوع شکایت آقای ابوالفضل خندان به طرفیت سازمان زمین شهری بخواسته استرداد زمین بشرح دادنامه شماره644 مورخ 25/10/1375 چنین رای صادرنموده است ، حسب توضیحات سازمان زمین ، شاکی دارای دو قطعه زمین درمحدوده کارخانه سیمان ری به شماره های 7569/138 و7570/138 بوده که درازاء تملک قطعه شماره 7570/138 قطعه تفکیکی از1843 فرعی از7 اصلی به موجب قرارداد مورخ 6/12/1371 به نامبرده واگذارگردیده وچون طبق تبصره لایحه قانون اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاه دشتک به مالکیت اراضی محدوده کارخانه سیمان ری می بایستی مفاد قانون لغومالکیت اراضی موات نیز رعایت شود وطبق دستور این قانون مالکین فقط حق عمران یک قطعه زمین دارند ، علیهذا با عنایت بمراتب فوق و برخورداری شاکی از یک قطعه زمین معوض شکایت وی درمورد استرداد یا مطالبه معوض پلاک 7569/138 غیرموجه و مردود اعلام می گردد.
ج - شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1525 موضوع شکایت آقای عبدالعظیم منتظری بطرفیت سازمان زمین شهری بخواسته معوض دوقطعه زمین تصرفی کارخانه سیمان ری به مساحت 538 مترمربع بشرح دادنامه شماره 1048 مورخ 24/6/1380 چنین رای صادره نموده است. شاکی ادعا می کندپس ازتصرف دوقطعه زمین ، سازمان مسکن فقط یک قطعه از اراضی سیاه دشتک به وی واگذارکرده است ، سازمان ذیربط برابر لایحه جوابیه خاطر نشان ساخته که واگذاری معوض اراضی واقع درطرح سیمان ری براساس قوانین از جمله لایحه قانونی اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاه دشتک به مالکین اراضی محدوده کارخانه سیمان ری صورت می گیرد وچون طبق این قانون هرفرد فقط اجازه عمران یک قطعه را دارد و رعایت مفاد قانون لغو مالکیت اراضی موات الزامی است و چون یک قطعه زمین برابر اقرار شاکی به وی واگذارشده واگذاری قطعه معوض دوم غیر قانونی است. اینک با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه مستدل مورداشاره و نظر باینکه اقدامات سازمان براساس قانون فوق التوصیف صورت پذیرفته لذا ادعای شاکی غیر موجه تشخیص و حکم برد آن صادره می گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظرتشکیل وپس ازبحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت اراء بشرح اتی مبادرت بصدور رای می نماید :

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 449

تاریخ تصویب : 1383/09/15

تاریخ ابلاغ : 1383/11/03

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.