×

هنگام بازنشستگی یا فوت یا ازکارافتادگی معادل تمامی حقوق و مزایای دریافتی آنان که ملاک کسور بازنشستگی است در دو سال آخر خدمت مبنای حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان خواهد بود

هنگام بازنشستگی یا فوت یا ازکارافتادگی معادل تمامی حقوق و مزایای دریافتی آنان که ملاک کسور بازنشستگی است در دو سال آخر خدمت مبنای حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان خواهد بود

هنگام-بازنشستگی-یا-فوت-یا-ازکارافتادگی-معادل-تمامی-حقوق-و-مزایای-دریافتی-آنان-که-ملاک-کسور-بازنشستگی-است-در-دو-سال-آخر-خدمت-مبنای-حقوق-بازنشستگی-یا-وظیفه-آنان-خواهد-بود
تاریخ : 8/9/1383 شماره دادنامه : 429 کلاسه پرونده : 82/889

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
الف - باعنایت به اینکه مفاد دادنامه شماره 192 مورخ 18/2/1381 شعبه سوم بدوی دیوان متضمن صدور قرار رد شکایت به لحاظ عدم احراز توجه شکایت به مشتکی عنه است ، بنابراین تناقضی با مفاد سایر آراء صادره که دراساس قضیه انشاء شده است ندارد. - مفاد دادنامه قطعی شده شماره 1685 مورخه 30/11/1380 صادره از شعبه سوم بدوی با مفاد دادنامه شماره499 مورخه 4/5/1382 شعبه دهم تجدیدنظر معارض شناخته شد و نظر به اینکه برطبق ماده 9 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها وسایر کارکنان مصوب 13/2/1379 مستخدمین موضوع مادتین 143 و 144 قانون استخدام کشوری که در یکی از موسسات دولتی مستثنی شده از قانون استخدام کشوری خدمت می نمایند و تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت و قوانین اصلاحی آن باشند ، هنگام بازنشستگی یا فوت یا ازکارافتادگی معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی انان که ملاک کسور بازنشستگی است در دو سال آخر خدمت مبنای حقوق بازنشستگی یا وظیفه انان خواهد بود ، و اینکه پرداخت حقوق و مزایا به مستخدمین مذکور خارج از ضوابط و معیارهای مصرح در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اصلاحات متعاقب آن به فرض اخذ کسور بازنشستگی از حقوق و مزایای مزبور الزاما مفید جواز احتساب آن از جهت تعیین حقوق بازنشستگی و مستمری نیست ، بنابراین دادنامه شماره1685 مورخ 30/11/1380 شعبه سوم بدوی دیوان از جهتی که مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود.
این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی

شماره ه - /82/889 14/10/1383
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : سازمان بازنشستگی کشور ی.
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض اراء صادره از شعب سوم بدو ی و دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
مقدمه : الف - شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1395 موضوع شکایت اقای عباس کوچکیان به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته تایید اصلاح حکم حقوق بازنشستگی در اجرای ماده 9 قانون اصلاح پاره ای از مقررات بازنشستگی مصوب 1379 به شرح دادنامه شماره1685 مورخ 30/11/1380 چنین رای صادر نموده است ، حسب محتویات پرونده از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آن ایراد و اشکالی بر تصمیمات مورد اعتراض به نظر نمی رسد ، فلذا شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر می گردد.
ب - شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/823 موضوع شکایت آقای علی شماعی کوپائی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته تایید حکم برقراری بازنشستگی و پرداخت وجوه آن به شرح دادنامه شماره 192 مورخ 18/2/1381 چنین رای صادر نموده است ، .. ایراد طرف شکایت مبنی برعدم توجه شکایت مستندا به مواد 104 و 112 قانون استخدام کشوری با وارد دانستن ایراد مذکور به استناد بند ب ماده 20 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت مطروحه را صادر می نماید.
ج - 1 - شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1912 موضوع شکایت آقای حسن عسگریان به طرفیت 1 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی 2 - سازمان بازنشستگی به خواسته ابطال حکم برقراری بازنشستگی مورخ 29/7/1380 و اصلاح آن براساس ماده 9 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بشرح دادنامه شماره 1340 مورخ 8/8/1381 چنین رای صادر نموده است ، ... ماده 9 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل ، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب 13/12/1379 مجلس شورای اسلامی در مورد آن دسته از مستخدمین موضوع مواد 143 و 144 قانون استخدام کشوری قابل اجراء است که اولا در یکی از موسسات دولتی مستثنی شده از قانون استخدام کشوری خدمت نموده ثانیا مطابق قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب1370 حقوق و مزایا دریافت نمایند. حال انکه شاکی یکی از اعضاء هیات مدیره شرکت عمران شهرجدید پرند بوده و طبق تبصره های مواد2 و 13 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی موضوع بند پ ماده 2 قانون استخدام کشوری مصوب 1352 حقوق ماهانه مدیرعامل یا اعضاء هیات‏مدیره شرکتهای دولتی براساس مقررات قانون مذکور توسط شورای حقوق و دستمزد تعیین می شود و شورای حقوق و دستمزد نیز براساس تبصره 2 ماده یک قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 13/12/1368 حقوق و مزایای بازنشستگی انان را تعیین می نماید. بنابراین شاکی تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نبوده تا مشمول ماده 9 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی گردد. علیهذا باتوجه به اینکه ایراد و اشکالی به عملکرد ادارات طرف شکایات مشهود نمی باشد شکایت شاکی غیرثابت تشخیص حکم برد آن صادر و اعلام می گردد.
2 - شعبه دهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1238 موضوع تقاضای تجدید نظر آقای حسن عسگریان به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1340 موخ 8/8/1381 صادره از شعبه12 دیوان به شرح دادنامه شماره 499 مورخ 4/5/1382 چنین رای صادر نموده است ، نظربه اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی در لایحه مورخ 30/10/1380 مضبوط در پرونده ضمن تایید شمول قانون استخدام کشوری و مشترک صندوق بازنشستگی بودن تجدیدنظرخواه و تبعیت نامبرده از مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت ادعا نموده کارمندان مشمول قانون استخدام کشوری در زمان تصدی پست عضو هیات مدیره یا مدیریت عامل شرکتهای دولتی از حقوق و مزایای قانون نظام هماهنگ پرداخت استفاده نمی کنند بلکه حقوق و مزایای آنها براساس مجوزهای خاص از سوی شورای حقوق و دستمزد تعیین و پرداخت میشود درصورتی که تعیین حقوق و مزایای تجدیدنظرخواه دقیقا براساس ضوابط و مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت صورت پذیرفته است زیرا حقوق و مزایای مشارالیه به لحاظ تصدی مشاغل خاص از سوی شورای حقوق و دستمزد تعیین و پرداخت گردیده است. بنابراین تعیین و محاسبه مجدد حقوق و مزایا برای دو سال آخر خدمت و پس از بازنشستگی مستخدم از سوی شورای امور اداری و استخدامی کشور با توجه به قسمت اخیر ماده 10 قانون مصوب 1379 فاقد وجاهت قانونی است ازاین رو باتوجه به اینکه تعیین و پرداخت حقوق و مزایای نامبرده دقیقا براساس ضوابط و مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت صورت پذیرفته است لذا ادعای عدم شمول مقررات ماده 9 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی درباره وی نیز ادعائی بلادلیل و غیرمستند می باشد. بنابه مراتب تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه واردتشخیص و با فسخ دادنامه بدوی حکم به ورود شکایت و ابطال حکم برقراری بازنشستگی مورخ 29/7/1380 و اصلاح آن براساس ماده 9 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی مصوب 1379 صادر و اعلام می گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت اراء به شرح اتی مبادرت به صدور رای می نماید.

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 429

تاریخ تصویب : 1383/09/08

تاریخ ابلاغ : 1383/11/03

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.