×

ابطال ماده 14 و تبصره آن از آئین نامه اجرائی قانون واگذاری پرداخت حقوق و مزایای ماهانه وراث شهدا و مفقودین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و کارمندان کشوری به بنیاد شهید انقلاب اسلامی

ابطال ماده 14 و تبصره آن از آئین نامه اجرائی قانون واگذاری پرداخت حقوق و مزایای ماهانه وراث شهدا و مفقودین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و کارمندان کشوری به بنیاد شهید انقلاب اسلامی

ابطال-ماده-14-و-تبصره-آن-از-آئین-نامه-اجرائی-قانون-واگذاری-پرداخت-حقوق-و-مزایای-ماهانه-وراث-شهدا-و-مفقودین-نیروهای-مسلح-جمهوری-اسلامی-ایران-و-کارمندان-کشوری-به-بنیاد-شهید-انقلاب-اسلامی
تاریخ : 20/10/1383 شماره دادنامه :531 کلاسه پرونده :81/30

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه به موجب تبصره 5 ذیل ماده واحده قانون واگذاری پرداخت حقوق ومزایای ماهانه وراث شهداءومفقودین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وکارمندان کشوری به بنیادشهیدانقلاب اسلامی ، انجام خدمات رفاهی و برقراری امتیازاتی که به موجب قوانین و مقررات استخدامی موجود به مشمولین قانون مزبور تعلق می گیرد ، کماکان به عهده دستگاه متبوع این گونه کارمندان خواهد بود ، بنابراین ماده 14 آئین نامه اجرائی قانون فوق الذکر و تبصره ذیل آن که پرداخت خدمات رفاهی کارکنان مزبور را به سازمان دیگر محول نموده است ، مغایر تبصره 5 ماده واحده فوق الذکر تشخیص و به موجب قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی

شماره ه- /81/30 15/11/1383
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : خانم نسرین کجوری.
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 14 و تبصره آن از آئین نامه اجرائی قانون واگذاری پرداخت حقوق و مزایای ماهانه وراث شهداء و مفقودین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وکارمندان کشوری به بنیاد شهیدانقلاب اسلامی
مقدمه : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، در ماده واحده قانون واگذاری پرداخت حقوق و مزایای ماهانه وراث شهدا و مفقودین ...آمده است ( از تاریخ تصویب این قانون پرداخت حقوق مستمری و مزایای مستمر ماهانه وراث پرسنل نیروهای مسلح و کارمندان کشوری که بعد از به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی شهید یا مفقود شده یا می شوند به بنیاد شهید انقلاب اسلامی محول می گردد.) در تبصره 5 ماده فوق الاشاره تصریح شده است ، انجام خدمات رفاهی و برقراری امتیازاتی که به موجب قوانین و مقررات استخدامی موجود به این قبیل مستمری بگیران تعلق می گیردکماکان بعهده دستگاه متبوع اینگونه کارمندان خواهد بود درصورتی که بنیاد شهید انقلاب اسلامی خدمات رفاهی بیشتری را به وراث سایر شهدا و مفقودین ارائه نماید مستمری بگیران مذکور نیز از آن بهره مند خواهند شد. آئین نامه اجرائی قانون فوق الاشاره درجلسه مورخ 15/5/1365 هیات وزیران به تصویب رسیده است و در ماده 15 و همچنین ماده17 آن به موضوع خدمات رفاهی و امتیازاتی که به وراث شهدا و مفقودین تعلق می گیردپرداخته است و ازحکم تبصره 5 قانون تبعیت نموده است. ولی در ماده14 آئین نامه مواردی را تصویب نموده است که ضمن مغایرت با تبصره 5 قانون واگذاری با مفاد مواد 15 و 17 فوق الاشاره نیز منافات و مغایرت دارد که متاسفانه موجب معطل ماندن اجراء برخی تسهیلات و خدمات به خانواده معظم شاهد گردیده است. در ماده 14 اشعار می دارد ، اعطاء کمکهای غیرنقدی مستمری و وظیفه بگیران شهدا که برابر مقررات تبصره 56 قانون بودجه سال1363 و آئین نامه اجرائی آن پرداخت می شود با بنیاد شهید انقلاب اسلامی خواهدبود. هزینه مربوط به سال 1365 وسیله سازمان موضوع ماده یک این قانون به حساب بنیاد شهید انقلاب اسلامی واریز خواهدشد. بنیاد شهید انقلاب اسلامی از سال 1366 به بعد اعتبار مربوط به اجرای این ماده را در بودجه خود پیش بینی خواهد نمود. تبصره ( بنیاد شهید انقلاب اسلامی موظف است پس از دریافت اعتبار موضوع این ماده حسب مورد نسبت به تهیه بن کمکهای غیرنقدی و یا دفترچه کمکهای غیرنقدی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تحویل آن به مستمری یا وظیفه بگیران اقدام نماید.) ملاحظه می نماید ماده14 آئین نامه فوق الذکر و تبصره آن به عمومیت تبصره 5 قانون که بطور کلی انجام خدمات رفاهی و برقراری امتیازات را کماکان برعهده دستگاه متبوع گذارده بود خدشه وارد کرده است و همچنین با مفاد مواد 15 و 17 آئین نامه اجرائی مغایرت دارد و موجب ممانعت دستگاهها از ارائه برخی خدمات رفاهی به خانواده معظم شاهد کارکنان دستگاه گردیده است از جمله این امر درحال حاضر موجب محرومیت خانواده معظم شاهد نیروی مسلح از برخورداری از خدمات دفترچه اتکا گردیده است. لذا درخواست ابطال ماده14 آئین نامه اجرائی و تبصره آن را خواهانم.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره49811 مورخ22/10/1382 مبادرت به ارسال تصویر نامه های شماره 3575/82/723 مورخ 23/4/1381 بنیاد شهید انقلاب اسلامی و شماره 20/15/401/1140/24305 مورخ 3/9/1382 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نموده است.
1- در نامه معاون تعاون و امور مجلس بنیاد شهید انقلاب اسلامی امده است ، از انجائی که بنیاد شهید فاقد توانائی تامین اعتبار لازم در این زمینه بوده و از طرفی با تحولات اقتصادی کشور فروشگاههای زنجیره ای شاهد و 15 خرداد نیز همپای این تحولات رشد کافی نداشته و از ارائه خدمات شایسته ناتوان گردیده اند ، لذا شکایت متعددی از سوی خانواده های شاهد دریافت گردیده است. بنیاد شهید انقلاب اسلامی امادگی کامل خود را در جهت همکاری و رفع مانع از انجام خواستة بحق و قانونی خانواده های شاهد اعلام و یاداور می شود رفع تناقض بین آئین نامه اجرائی و اصل قانون می تواند به صورت جدی راهگشا بوده و بخشهای مختلف نیروهای مسلح با تقبل سهم خویش در مورد شهدا و مفقودین پرسنل تحت امر نسبت به احقاق حق بازماندگان این عزیزان اقدام نماید که مسلما در ارتقاء سطح روحیه افراد شاغل نیز تاثیر به سزائی خواهد داشت.
2- در نامه معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع امده است ، تبصره ماده 14 آئین نامه اجرائی مورد نظر برخلاف مفاد آن ماده با عدول از حکم صدر تبصره 5 قانون ، بنیاد شهید انقلاب اسلامی را مکلف به اعطاء دفترچه کمکهای غیر نقدی نیروهای مسلح به وراث شهداء و مفقودین لشکری نموده است. در حالی که اعطاء دفترچه غیر نقدی به پرسنل نیروهای مسلح بعنوان یکی از خدمات رفاهی ویژه ناشی از قوانین و مقررات خاص نیروهای مسلح بوده و مختص پرسنل لشکری می باشد. نتیجه اینکه به نظر معاونت متبوع تبصره ماده14 آئین نامه اجرائی قانون واگذاری پرداخت برخلاف صدر تبصره 5 قانون تهیه و تصویب گردید و خواسته شاکی در این خصوص وارد و مقرون به صحت می باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت اراء بشرح اتی مبادرت بصدور رای می نماید

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 531

تاریخ تصویب : 1383/10/20

تاریخ ابلاغ : 1383/11/28

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.