جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


شماره9387/30/83                                                21/10/1383
حضرت آیت‎ا... هاشمی شاهرودی
رئیس محترم قوةقضائیه
عطف به نامه شماره11870/83/1مورخ 28/8/1383 بدینوسیله نظریة تفسیری شورای نگهبان از اصل170 قانون اساسی بشرح ذیل اعلام میگردد:
        ( با توجه به قرینة ( قوة مجریه ) در قسمت اخیر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی مقصود از تعبیر( دولتی) در این اصل قوة مجریه است .)
دبیرشورای نگهبان - احمدجنتی
شماره11870/83/1                                             28/8/1383
محضرشریف حضرت‎آیت‎ا...جنتی دبیرشورای محترم نگهبان
همانظورکه مستحضرید در اصل یکصد وهفتادم قانون اساسی جمهوری‎اسلامی آمده است:
        ( قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب‎نامه‎ها و آئین‎نامه‎های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هرکس می‎تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.)
        خواهشمند است نظریه تفسیری آن شورای محترم را در این رابطه تبیین فرمائید که آیا محدوده اختیارات دیوان عدالت اداری در این اصل شامل تصویب‎نامه‎ها و آئین‎نامه‎های قوه‎ مقننه و قضائیه و سازمانهای وابسته به آنها و همچنین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات اداری شورای نگهبان و مجمع تشخیص و امثال آن نیز می‎شود یا مخصوص به تصویب‎نامه‎ها و آئین‎نامه‎های دولت به معنای قوه‎ مجریه می‎باشد.
رئیس قوه ‎قضائیه - سید محمود هاشمی شاهرودی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17477
تاریخ تصویب :
1383/10/21
تاریخ ابلاغ :
1383/12/05
دستگاه اجرایی :
موضوع :