×

موافقتنامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشی

موافقتنامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشی

موافقتنامه-و-شرایط-عمومی-قراردادهای-خدمات-مشاوره-پژوهشی

وکیل


موافقتنامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشی

موضوع قرارداد:


کد پروژه :

مشاور:

شماره:
تاریخ:

( موافقتنامه )
موافقتنامه حاضر همراه با اسناد و مدارک موضوع ماده 2 آن که مجموعهای غیرقابلتفکیک میباشد و از این پس قرارداد نامیده میشود. در تاریخ .................................در تهران بین .................................................................. که از این پس کارفرما نامیده میشود به نمایندگی ...................................................................از یک سو و ............................................................................... به نمایندگی ........................................................که از این پس مشاور نامیده میشود از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این قرارداد درج شده منعقد میگردد.

ماده 1 - موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارت است از:که جزئیات آن در پیوست 1 تعیین شده است.
ماده 2 - اسناد و مدارک
این قرارداد شامل اسناد و مدارک زیر است:
2 - 1 - موافقتنامه حاضر
2 - 2 - شرایط عمومی
2 - 3 - پیوست ها
پیوست 1 - شرح موضوع قرارداد
پیوست 2 - شرح خدمات طبق پیشنهاد تصویب شده
پیوست 3 - مبلغ قرارداد، روش محاسبه و نحوه پرداخت آن
پیوست 4 - برنامه زمانی کلی
پیوست 5 - ضوابط تهیه، تدوین و ارائه گزارشات
پیوست 6 - مشخصات افراد پژوهشگر همراه با سوابق کاری و پژوهشی
پیوست 7 – شرایط خصوصی
2 - 4 - اسناد تکمیلی که حین انجام خدمات، در چار چوب قرارداد و به منظور اجرای آن به مشاور ابلاغ شده یا بین طرفین قرارداد مبادله میشوند.
2 - 5 - مدارک و گزارشهای تایید شده

ماده 3 - مدت
3 - 1 - برنامه زمانی کلی (پیوست 4) پیشنهادی مشاور برابر ......................... ماه است.
3 - 2 - مدت یاد شده تابع تغییرات موضوع ماده 18 شرایط عمومی قرارداد خواهد بود.

ماده 4 - مبلغ قرارداد
مبلغ قرارداد برای انجام موضوع قرارداد برابر ............................................. ریال شامل اجزای زیر است:
4 - 1 - حق الزحمه خدمات ................................. ریال
4 - 2 - هزینه آزمایشها و تامین مواد و مصالح و تجهیزات .................... ریال
4 - 3 - نحوه تعیین مبلغ قرارداد و روش پرداخت آن براساس دستورالعملهای مربوط در پیوست 3 درج میشود و هزینه مربوط به هر فصل نیز مشخص میگردد.

ماده5 - تعهدات طرفین قرارداد
5 - 1 - مشاور متعهد است خدمات پژوهشی خود را طبق اسناد و مدارک قرار داد، در ازای دریافت مبلغ قرار داد انجام دهد و اعلام مینماید که دارای توان و تشکیلات لازم برای انجام این کار است.
5 - 2 - کار فرما متعهد به انجام وظایفی است که در اسناد و مدارک قرار داد برای او معین شده است و نیز متعهد میشود که در ازای انجام خدمات موضوع قرارداد، مبلغ قرارداد مربوط را طبق اسناد و مدارک قرارداد به مشاور پرداخت کند.

ماده 6 - نشانی
نشانی کارفرما: ...........................................................................
نشانی مشاور: .................................................................................
هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را تغییر دهد باید 15 روز قبل از تاریخ تغییر، نشانی جدید خود را به طرف دیگر کتباً اعلام کند تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است، مکاتبات به نشانی قبلی ارسال خواهد شد و دریافت شده تلقی میگردد.

ماده 7 - تعداد نسخه های قرارداد
این قرارداد در3 نسخه تنظیم شده و به امضای دو طرف قرارداد رسیده و یک نسخه از آن به مشاور ابلاغ شده است و همه نسخه های آن اعتبار یکسان دارند.

نماینده کارفرما
مهروامضا

نماینده مشاور
مهروامضا

شرایط عمومی
فهرست مطالب
شرح

ماده 1 - تعاریف و مفاهیم
ماده 2 - شروع و تنفیذ قرارداد
ماده 3 - حدود خدمات و تغییرات آن
ماده 4 - برنامه زمانی انجام خدمات
ماده 5 - پیشرفت کار
ماده 6 - کارکنان مشاور
ماده 7 - نمایندگان
ماده 8 - دقت و کوشش
ماده 9 - استانداردها و دستورالعملهای فنی و پژوهشی
ماده 10 - اقدامات مشاور که نیاز به تأیید کارفرما دارد
ماده11 - نحوه تسلیم و تأیید مدارک وگزارشها
ماده 12 - تسهیلات بر عهده کارفرما
ماده 13 - تضمین حسن انجام کار
ماده 14 - پرداخت مبلغ قرارداد
ماده15 - نحوه پرداخت
ماده 16 - پیش پرداخت
ماده 17 - صورت حساب نهایی و تسویه حساب
ماده18 - تغییرات مدت خدمات و مبلغ قرارداد
ماده 19 - خسارت تأخیر
ماده 20 - تعلیق
ماده 21 - خاتمه دادن به قرارداد
ماده22 - فسخ قرارداد
ماده23 - حل اختلاف
ماده 24 - مالیات، بیمه و سایر حقوق و عوارض قانونی
ماده25 - مسئولیت مشاور
ماده 26 - ممنوعیت قانونی
ماده 27 - حوادث قهری
ماده 28 - انتقال به غیر
ماده 29 - رعایت مقررات ایمنی
ماده 30 - مالکیت مدارک و نتایج پژوهش
ماده 31 - ابلاغها
ماده 32 - زبان قرارداد
ماده 33 - قانون حاکم بر قرارداد

شرایط عمومی
ماده 1 - تعاریف و مفاهیم
1 - 1 - پژوهش:
- فعالیتهای نظام یافته با ویژگیهای زیر را پژوهش می‏گویند.
- ایجاد نظریه های جدید علمی و فنی
- ارتقای سطح دانش علمی و فنی
- گسترش دانش علمی و فنی
- یافتن کاربردهای جدید برای دانش علمی و فنی موجود
1 - 2 - قرار داد:
مجموعه اسناد و مدارک غیرقابل تفکیک به شرح ماده 2 موافقتنامه است، که برای انجام خدمات موضوع قرار داد بین دو طرف مبادله می‏شود.
1 - 3 - موافقتنامه:
سندی است که در آن مشخصات اصلی قرار داد مانند مشخصات دو طرف، موضوع، مدت، مبلغ قرارداد و تعهدات دو طرف بیان شده است و باید به امضای هر دو برسد.
1 - 4 - شرایط عمومی:
مفاد همین متن است که مقررات و شرایط عمومی حاکم بر قرار داد را تعیین می‏کند.
1 - 5 - شرایط خصوصی:
- شرایط خصوصی شرایط ویژه‏ای است که به منظور تکمیل شرایط عمومی، با توجه به وضعیت و ماهیت موضوع قرار داد تنظیم می‏شود موارد درج شده در شرایط خصوصی هیچگاه نمی‏تواند مواد شرایط عمومی را نقض کند یا اثر مالی جداگانه داشته یا تعهدات را افزایش دهد.
1 - 6 - کارفرما:
شخصیتی حقوقی است که قرار داد را امضا می‏کند و انجام خدمات موضوع قرارداد را به مشاور واگذار می‏نماید. جانشینان قانونی و نمایندگان مجاز کارفرما در حکم کارفرما هستند.
1 - 7 - مشاور:
طرف دیگر امضا کننده قرارداد است که انجام خدمات موضوع قرارداد را تعهد می‏کند. جانشینان قانونی و نمایندگان مجاز مشاور در حکم مشاور هستند.

1 - 8 - خدمات:
عبارت از فعالیت‏های پژوهشی و اقداماتی است که در اجرای موضوع قرارداد از سوی مشاور تعهد شده است.
1 - 9 - فصل :
قسمتی از شرح خدمات است که به نتیجه مشخص و قابل ارائه منتهی شود.
1 - 10 - مدارک و گزارشها:
گزارشها، مستندات، نقشه‏ها، دستورالعمل‏ها، مشخصات فنی، کتابچه‏های محاسبات فنی و نظایر آن هستند که در انجام پژوهش موضوع قرارداد بر حسب مورد از سوی مشاور تهیه می‏شود.
1 - 11 - مبلغ قرارداد:
عبارت است از مبلغ حق‏الزحمه (مبالغی که بابت کارکرد افراد پژوهشی و بالاسری آن پرداخت می‏شود). به اضافه هزینه‏هایی که بابت انجام آزمایش و تأمین تجهیزات و خرید مصالح و مواد (در صورت نیاز) پرداخت می‏شود.
1 - 12 - برنامه زمانی کلی:
برنامه‏ای است که زمان شروع و پایان فصلهای مختلف پژوهش را بر حسب ماه نشان می‏دهد.
1 - 13 - برنامه زمانی تفصیلی:
برنامه‏ای است که زمان شروع و پایان هر یک از فعالیتهای پژوهشی درج شده در شرح خدمات را به تفصیل و در چارچوب برنامه زمانی کلی نشان می‏دهد.
1 - 14 - روز، ماه، تاریخ‏ها، مفرد و جمع، عنوانها:
1 - 14 - 1 - روز و ماه بر اساس تقویم شمسی و تاریخها طبق تقویم رسمی کشور است.
1 - 14 - 2 - هر جا که معنای عبارت ایجاب کند، کلمات مفرد معنای جمع و کلمات جمع معنای مفرد دارند.
1 - 14 - 3 - عنوانهای به کار رفته در موافقتنامه یا شرایط عمومی و دیگر قسمتهای اسناد و مدارک قرارداد، تنها به منظور راهنمایی و آگاهی از مفاد اسناد و مدارک است و نمی‏توان در تفسیر اسناد و مدارک قرارداد، از آنها استفاده کرد.
1 - 14 - 4 - اصطلاحاتی که در این ماده نیامده است، طبق قانون برنامه و بودجه و ضوابط آن تعریف می‏شود.

ماده 2 - شروع و تنفیذ قرارداد
2 - 1 - این قرارداد از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است.
2 - 2 - شروع پژوهش پس از ابلاغ قرارداد از سوی کارفرما و دریافت پیشپرداخت است.
ماده 3 - حدود خدمات و تغییرات آن
3 - 1 - کارفرما می‏تواند هنگام انجام کار، خدمات مشاور را در حد متعارف ودر چارچوب موضوع قرارداد با رعایت مفاد بند 3 - 2 تغییر، افزایش یا کاهش دهد.
3 - 1 - 1 - چنانچه به کار بستن نظر کارفرما هنگام انجام دادن پژوهش و یا بررسی مدارک و گزارشهای آن، موجب تغییر مصوبات قبلی و انجام خدمات اضافی شود، مشاور موظف است با رعایت مفاد بند 3 - 2 خدمات اضافی را انجام دهد.
3 - 1 - 2 - مشاور می‏تواند در صورت لزوم تغییرات در شرح وظایف و یا حدود خدمات را در فصلهای پایان یافته، با ذکر دلایل و جزئیات آن و با رعایت مفاد بند 3 - 2 به کارفرما پیشنهاد کند.
3 - 2 - هر گاه طبق بندهای یاد شده تغییراتی در حدود خدمات موضوع قرارداد ضرورت یابد. در هر مورد مشاور مدت و مبلغ انجام تغییرات را به کارفرما گزارش می‏کند کارفرما حداکثر ظرف مدت 20روز با بررسی گزارش مشاور در مورد مدت و مبلغ انجام تغییرات با مشاور مذاکره و توافق می‏کند و پس از توافق کارفرما تغییرات را ابلاغ می‏نماید.
3 - 3 - خدمات مربوط به اصلاح نتایج پژوهش و گزارشهای مشاور که ناشی از نقص انجام خدمات موضوع قرارداد باشد. مشمول خدمات اضافی بندهای 3 - 1 و3 - 2 نیست و انجام آن به عهده مشاور است.
ماده 4 - برنامه زمانی انجام خدمات
4 - 1 - برنامه زمانی کلی انجام خدمات در پیوست 4 آمده است.
4 - 2 - پس از ابلاغ قرارداد، در صورتی که در پیوست 4 مدتی تعیین نشده باشد، برنامه زمانی تفصیلی هر فصل در چارچوب برنامه زمانی کلی، تا یک هشتم مدت قرارداد یا یک ماه، هر کدام کمتر است، از سوی مشاور تهیه و برای کارفرما ارسال می‏شود. کارفرما تا 15 روز پس از دریافت برنامه زمانی تفصیلی، نظر خود را درباره تصویب ویا اصلاح آن اعلام می‏کند، هر گونه تغییر در برنامه زمانی تفصیلی با توافق دو طرف مجاز خواهد بود.

ماده 5 - پیشرفت کار
مشاور در پایان هر ماه و یا زمانهای تعیین شده در برنامه زمانی تفصیلی، گزارش پیشرفت خدمات موضوع قرارداد را در دو نسخه به کارفرما تسلیم می‏کند. در این گزارش میزان کارهای انجام شده، تأخیر و علل آنها، راه‏حلهای لازم برای رفع موانع و مشکلات کار پیشنهاد می‏گردد و کارفرما تا 15 روز نظر خود را نسبت به گزارش یادشده اعلام می‏کند، در غیر این صورت مفاد گزارش تأیید شده تلقی می‏گردد.
ماده 6 - کارکنان مشاور
6 - 1 - همه کسانی که به منظور اجرای خدمات موضوع قرارداد به صورت دائم یا موقت به هزینه مشاور و برای او خدماتی را انجام می‏دهند، کارکنان مشاور شناخته می‏شوند و مسئولیت عملکرد آنها در مورد خدمات موضوع قرارداد به عهده مشاور است.
6 - 2 - قبل از شروع کار مشاور موظف است فهرست همکاران پژوهشی خود که فاقد سوابق سوء حرفه‏ای باشند را برای انجام خدمات موضوع قرارداد طبق پیوست 6 به همراه وظایف، تخصص، تجارب پژوهشی و میزان فعالیت هر یک، برای کارفرما ارسال کند.
6 - 3 - مشاور تنها با نظر کارفرما می‏تواند افراد معرفی شده را تغییر دهد.
6 - 4 - در صورتی که انجام خدمت موضوع قرارداد، مستلزم استفاده از خدمات اتباع خارجی باشد، مشاور در استفاده از خدمات آنها قوانین و مقررات ناظر بر کار اتباع خارجی در ایران را رعایت می‏کند و اسناد مربوط به مجوز اقامت و کار آنها را به کارفرما تسلیم می‏نماید.
6 - 5 - مشاور نمی‎تواند کارکنان شاغل کارفرما و سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور را بدون کسب مجوز قبلی از دستگاه مربوط برای انجام خدمات موضوع این قرارداد به کار گیرد.
6 - 6 - به کارگیری کارکنان شاغل مشاور از سوی کارفرما برای بررسی خدمات موضوع این قرار داد ممنوع است.
ماده 7 - نمایندگان
7 - 1 - نمایندگان کارفرما
7 - 1 - 1 - کارفرما پس از مبادله قرارداد، نماینده یا نمایندگان خود را با تعیین حدود اختیارات، به مشاور معرفی خواهد کرد.
7 - 1 - 2 - دستورها و مدارکی که به وسیله نماینده کارفرما، در محدوده اختیارات تفویض شده به وی، به مشاور ابلاغ می‏گردد، در حکم ابلاغ کارفرما است، بدیهی است با تغییر نماینده کارفرما دستورهای ابلاغ شده و یا مدارک امضا شده به وسیله نمایندگان قبلی معتبر است.
7 - 2 - نماینده مشاور
پس از مبادله قرارداد، مشاور نماینده یا نمایندگان خود را با ذکر حدود اختیارات به کارفرما معرفی می‏کند.
ماده 8 - دقت و کوشش
8 - 1 - مشاور باید خدمات موضوع این قرارداد را منطبق با اصول علمی وفنی و با استفاده از آخرین دست‎آوردهای جهانی و با به کارگیری حداکثر مهارت و دقت به وسیله کارکنانی که واجد صلاحیت تخصصی و پژوهشی هستند، انجام دهد و پژوهش وی باید از هر جهت جامع وکامل باشد.
ماده 9 - استانداردها و دستورالعملهای فنی و پژوهشی
9 - 1 - سیستم اندازه گیری آحاد در تمامی اسناد و مدارک فنی و پژوهشی، متریک خواهد بود، مگر آن که بنا به ضرورت، سیستم اندازه گیری دیگری در پیوست 5 تعیین شده باشد و یا هنگام پژوهش درباره آن توافق شود.
9 - 2 - مشاور باید در انجام پژوهش و تنظیم گزارشها، از دستورالعملهای سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور و سایر استانداردهای معتبر استفاده کند. در صورت موجود نبودن موارد یاد شده از دستورالعملهای معتبر که در پیوست شماره 5 تعیین شده است یا بعداً توافق می‎شود استفاده کند.
ماده 10 - اقدامات مشاور که نیاز به تأیید کارفرما دارد
هر گاه مشاور هنگام انجام کار، برای تعیین نحوه ادامه کار، جلسه یا جلسات هماهنگی را به منظور اخذ تصمیمات راهبردی ضروری بداند، موظف است موضوع را طی گزارش توجیهی برای کارفرما بفرستد. کارفرما تا 15 روز از تاریخ دریافت گزارش، نسبت به تشکیل جلسه اقدام می‏کند و تصمیمات را در صورتجلسه‏ای تنظیم و بی‏درنگ به مشاور ابلاغ می‏نماید. چنانچه کارفرما در مهلت تعیین شده نسبت به تشکیل جلسه و ابلاغ تصمیمات اقدام نکند، مشاور خود تصمیم گیری نموده و نتیجه را به کارفرما اعلام می‏کند.

ماده11 - نحوه تسلیم و تأیید مدارک وگزارشها
11 - 1 - مشاور گزارش و نتایج پژوهش خود را برای هر فصل در پایان مدت مربوط ویا در مقاطعی که که در برنامه زمانی تفصیلی پیش‏بینی شده است، ابتدا در دو نسخه همراه با نسخه‏ای به صورت نرم افزاری به کارفرما تسلیم می‏‎کند کارفرما پس از دریافت مدارک و گزارشهای یاد شده، ظرف مدت یک ماه یا مدت پیش بینی شده در برنامه زمانی تفصیلی، آنها را بررسی و نظر صریح و روشن خود را با ذکر موارد در یک نوبت اعلام می‏کند.
11 - 2 - چنانچه کارفرما مدارک و گزارشها را تأیید کند، مشاور مدارک و گزارشهای تأیید شده را در دو نسخه به همراه نسخه نرم‏افزاری و راهنمای آنها و نیز خلاصه گزارشها به کارفرما تسلیم می‏کند. در صورت اعلام نظر اصلاحی از سوی کارفرما نسبت به مدارک و گزارشها، مشاور موظف است ظرف مدت یک ماه یا ده درصد مدت تعیین شده برای آن فصل، هر کدام که بیشتر باشد ، براساس نظر کارفرما موارد را اصلاح کرده و مدارک را در 4 نسخه تهیه و به همراه خلاصه گزارشها به کارفرما تسلیم نماید تا کارفرما آنها را تأیید و ابلاغ کند. تجاوز از این مدت مشمول کاهش حق‏الزحمه درج شده در قرارداد است، مگر اینکه کارفرما با افزایش مدت قبلاً موافقت کرده باشد.
11 - 3 - در مواردی که نظر اصلاحی اعلام شده از سوی کارفرما منطبق با نظر مشاور نباشد، مشاور با ارسال گزارش توجیهی، دلایل خود را برای بررسی مجدد به کارفرما اعلام می‏کند. چنانچه کارفرما همچنان بر نظرات اعلام شده خود اصرار داشته باشد، مشاور موظف به اصلاح مدارک و گزارشهای خود، براساس نظر کارفرما خواهد بود. مسئولیت این نوع تصمیم گیریها بر عهده مشاور نیست.
11 - 4 - در صورتی که کارفرما ظرف مدت تعیین شده نظر خود را در مورد مدارک و گزارشهای مشاور اعلام نکند، مشاور نظر کارفرما را استعلام می‏نماید و چنانچه تا 15 روز از تاریخ دریافت استعلام، همچنان نظری از سوی کارفرما اعلام نشود، گزارشها و مدارک ارسالی تصویب شده تلقی می‏گردد.
11 - 5 - مدارک وگزارشهای تصویب شده هر فصل، مبنای کارهای بعدی است و مشاور حق‏الزحمه مربوط را براساس قرارداد دریافت می‎کند.
11 - 6 - مشاور باید به پیوست هر یک از گزارشها، چکیده‏ای از آن را تهیه و به کارفرما تسلیم کند. همچنین در خاتمه کار پژوهش، گزارشی شامل مقدمه، تاریخچه، روش انجام و نتایج بدست آمده را تهیه و به کارفرما تسلیم می‏کند.
11 - 7 - مشاور تعهد می‎نماید، با دستگاه اجرایی، سازمان یا نهاد دیگری با شرح خدمات موضوع قرارداد حاضر، اعم از شکلی و ماهیتی طرف قرارداد، قرار نگرفته و نگیرد.
ماده 12 - تسهیلات بر عهده کارفرما
کارفرما تدابیر و مساعدتهای لازم را برای تسهیل کار مشاور در حد مقدور و مجاز در مورد خدمات موضوع قرارداد به ویژه در موارد زیر براساس درخواست مشاور فراهم می‏کند:
12 - 1 - در اختیار قرار دادن اطلاعات مربوط طبق مندرجات شرایط خصوصی وبه صورت رایگان .
12 - 2 - مجوز ورود کارکنان مشاور به مناطق ممنوع در رابطه با طرح پژوهشی.
12 - 3 - ارتباط و تشریک مساعی با وزارت خانه ها، سازمانها و سایر موسسات
12 - 4 - ترتیب امور مربوط به تهیه لوازم و وسایلی که تهیه و توزیع آن در انحصار دولت باشد.
12 - 5 - ترتیب امور مربوط به تهیه، ورود و ترخیص لوازم، وسایل، کتب، نشریات، نرم افزارها و اقلامی از این قبیل که تهیه آن در داخل کشور مقدور نباشد.
12 - 6 - تسهیلات ویژه‏ای که طبق پیوست 7 قرارداد باید توسط کارفرما در اختیار مشاور قرار گیرد.
12 - 7 - تمامی هزینه های اقدامهای موضوع بندهای 12 – 3 تا 12 - 6 بر عهده مشاور است.
ماده 13 - تضمین حسن انجام کار
13 - 1 - برای حصول اطمینان از حسن انجام کار، 10 درصد از هر پرداخت مشاور، به عنوان تضمین حسن انجام کار، کسر و نزد کار فرما نگهداری می‏شود.
13 - 2 - در صورت فسخ قرارداد طبق ماده 22،تضمین حسن انجام کار به نفع کارفرما ضبط می‏شود .
13 - 3 - تضمین یاد شده باید پس از تأیید مدارک و گزارشهای موضوع خدمات و در زمان تسویه حساب نهایی طبق ماده 17 آزاد شود.
ماده 14 - پرداخت مبلغ قرارداد
مبلغ قرارداد بابت انجام خدمات موضوع قرارداد که براساس دستورالعملهای مربوط طبق پیوست شماره 3 تعیین شده است، از سوی کارفرما و با رعایت مفاد قرارداد به مشاور پرداخت می‏شود.

ماده 15 - نحوه پرداخت
15 - 1 - 85 درصد مبلغ قرارداد در طول مدت انجام خدمات تا زمان تسلیم نتایج و گزارش به صورت اقساط بر اساس پیشرفت کار مورد تأیید کارفرما، طبق برنامه زمانی که در پیوست 3 تعیین و توافق شده است، پرداخت می‏شود.
15 - 2 - قسط آخر باقیمانده مبلغ قرارداد پس از تأیید گزارش پژوهش طبق ماده17 پرداخت می‏شود.
15 - 3 - زمان پرداخت حق‎الزحمه خدمات اضافی، موضوع بند 3 - 2، حسب مورد به تناسب پیشرفت کار و با توافق دو طرف تعیین می‏شود.
15 - 4 - هر یک از اقساط قرارداد طی صورتحسابی که توسط مشاور تهیه و تسلیم کارفرما می‏شود، پس از رسیدگی از سوی کارفرما پرداخت می‏گردد.
15 - 5 - کارفرما موظف است ظرف مدت یکماه پس از دریافت صورتحساب، آن را مورد بررسی قرار داده و پس از کسر کسور قانونی و قراردادی مبلغ تأیید شده را پرداخت کند.
15 - 6 - هرگاه مشاور نسبت به مبلغ تأیید شده معترض باشد، اعتراض خود را با ذکر دلیل وارائه مستندات حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ صدور چک، به کارفرما اعلام می‏کند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. هرگاه کارفرما همچنان بر اعمال اصلاحات اعلام شده اصرار داشته باشد، باید نسبت به پرداخت آنچه مورد قبول اوست اقدام کند. در این حالت مشاور می‏تواند نسبت به مبلغ مازاد مورد نظر خود از طریق ماده 23 اقدام کند و در صورت محق بودن، اصل مبلغ به علاوه خسارت تأخیر تأدیه طبق بند 15 - 7 را دریافت کند.
15 - 7 - در صورتی که کارفرما در پرداخت تمام یا بخشی از هر یک از پرداختهای تأیید شده بیش از یک ماه از تاریخ تأیید آن تأخیر کند، برای جبران خسارت مازاد بر یک ماده اضافه بر اصل مبلغ تأخیر شده مبلغی معادل حاصلضرب نرخ سود سپرده سرمایه گذاری بلند مدت پنجساله(مورد عمل در بانکهای کشور ) در مبلغی که پرداخت آن به تأخیر افتاده، به مشاور پرداخت می‏کند. حداکثر زمان مشمول پرداخت این خسارت سه ماه است. در صورت افزایش مدت، مشاور می تواند طبق بند
21 - 8 - 2 درخواست خاتمه قرارداد نماید.

ماده 16 - پیش پرداخت
16 - 1 - به درخواست مشاور، کارفرما 20 درصد از مبلغ اولیه قرارداد را به عنوان پیش پرداخت، بدون کسر کسور قانونی در مقابل سفته یا هر گونه تضمین معتبر دیگر، به مشاور پرداخت می‏کند. این مبلغ هنگام پرداخت اقساط قرارداد به تناسب کسر و تضمین مشاور به همان نسبت آزاد می‏شود.
16 - 2 - در صورت خاتمه و یا فسخ قرار داد، چنانچه در تسویه حساب نهایی، مشاور بابت پیش پرداخت به کارفرما بدهکار باشد موظف است مبالغ بدهکاری را پرداخت کند وگرنه کارفرما از طریق قانونی نسبت به دریافت مطالبات خود از محل سپرده‏ها، تضمینها و مطالبات مشاور، با اخذ هزینه های مربوط اقدام مینماید.
ماده 17 - صورت حساب نهایی و تسویه حساب
17 - 1 - صورت حساب نهایی پس از تایید گزارش پژوهش از سوی مشاور تهیه و به منظور تایید به کارفرما ارسال می‏شود. این صورت حساب شامل مبلغ قرارداد و مبالغی که براساس مواد قرارداد به آن اضافه یا از آن کسر می‏شود، کسور قانونی، پرداخت قبلی یا علیالحساب، افزایش یا کاهش خدمات، هزینههای تطویل و تعلیق، خسارت و نتایج ناشی از دعاوی رسیدگی و قطعی شده و نظایر آن است. صورت حساب نهایی که به ترتیب یاد شده تنظیم میگردد، ظرف یکماه از تاریخ دریافت بوسیله کارفرما رسیدگی و تایید می‏شود.
17 - 2 - در صورتی که صورت حساب یاد شده نیاز به اصلاح داشته باشد، کارفرما اصلاحات مورد نظر خود را در جلسهای که طی مدت یاد شده با مشاور تشکیل میدهد، مطرح نموده و با مشاور توافق می‏کند.
17 - 3 - صورت حساب توافق شده بوسیله دو طرف قطعی بوده و اعتراض نسبت به آن وارد نیست و مبنای تسویه حساب نهایی مشاور قرار میگیرد، در این حالت بر حسب مورد به شرح بندهای زیر عمل خواهد شد وگرنه طبق مفاد بند 15 - 6 عمل می‏شود.
17 - 4 - هرگاه مشاور بر اساس صورت حساب نهایی بستانکار شناخته شود، تضمین حسن انجام کار او بیدرنگ طبق ماده 13 آزاد و مطالبات وی حداکثر ظرف مدت یکماه پس از تائید صورت حساب نهایی پرداخت می‏گردد.
17 - 5 - هرگاه مشاور بر اساس صورت حساب نهایی بدهکار شود. ظرف مدت 15 روز از تاریخ تایید صورتحساب بدهی خود را به کارفرما می‏پردازد در این صورت بی درنگ تضمین حسن انجام کار او آزاد می‏شود و چنانچه از این پرداخت خودداری کند، کارفرما حق دارد از محل سپرده‏ها، تضمینها، و مطالبات مشاور طلب خود را دریافت کرده و سپس باقیمانده مبلغ تضمین حسن انجام کار را آزاد نماید و اگر مبالغ مذکور برای وصول مطالبات کافی نباشد. طبق قوانین جاری کشور حق خواهد داشت، مطالبات خود را از سایر دارایی های او وصول کند.
ماده18 - تغییرات مدت خدمات و مبلغ قرارداد
مدت قرار داد در صورت پیش آمدن هر یک از موارد زیر می تواند با پیشنهاد هر یک از دو طرف تغییر یابد. در چنین مواردی مشاور باید با توجه به مفاد ماده مربوط، تغییرات لازم در مدت و مبلغ قرار داد، بر اساس مبانی قرار داد، و تاثیر آن بر روی خدمات انجام شده و برنامه زمانی و نیز پیامدهای مالی آن را تعیین نموده و طی گزارشی به کارفرما اعلام کند. کارفرما حداکثر 15 روز پس از دریافت گزارش، نظر خود را اعلام خواهد کرد. نتایج طی صورت جلسهای تنظیم و ملاک عمل قرار می‏گیرد.
در پایان مدت اولیه قرارداد، مجموعه تغییرات مدت ناشی از بندهای زیر، در صورت جلسهای به عنوان کاهش یا تمدید مدت در اسناد و مدارک قرارداد منظور می‏گردد. در صورت عدم توافق دو طرف در مورد میزان انواع تأخیرها، موضوع بنا به درخواست هر یک از دو طرف طبق ماده 23 رسیدگی می‏شود.
18 - 1 - تغییر حدود خدمات
18 - 2 - بروز تأخیر به عللی خارج از قصور مشاور
18 - 3 - وقوع حوادث قهریه و بروز شرایط اضطراری
18 - 4 - تعلیق کارها از طرف کارفرما
18 - 5 - تأخیر غیر مجاز از سوی مشاور
ماده 19 - خسارت تأخیر
19 - 1 - بابت تأخیر غیر مجاز مشاور، خسارتی معادل حاصلضرب مجموع مدت تأخیر غیرمجاز در مبلغ قرار داد تقسیم بر مدت قرار داد و حداکثر تا بیست در صد مبلغ قرارداد، از مشاور دریافت می‏شود.
19 - 2 - برای تأخیرهای مجاز مبلغی معادل 50 درصد متوسط حقالزحمه ماهانه در مجموعه ماههای اضافه شده، به حق الزحمه اضافه می‏شود. حداکثر مدت برای پرداخت حق الزحمه تأخیر مجاز نصف مدت قرارداد است. در صورت پیش آمدن تأخیر مجاز بیشتر از این مدت مشاور میتواند خاتمه قرارداد را درخواست کند.

ماده 20 - تعلیق
20 - 1 - کارفرما می تواند با اعلام قبلی ده روزه به مشاور در حین انجام خدمات، تمام یا فصلهایی از خدمات را طی ابلاغیهای که تاریخ شروع و خاتمه تعلیق در آن معین شده است، به حالت تعلیق در آورد.
20 - 2 - تعلیق خدمات از سوی کارفرما برای یک بار مجاز است مدت تعلیق حداکثر یک چهارم مدت اولیه و یا 4 ماه هر کدام کمتر است می‏باشد.
20 - 3 - در صورتی که تمدید تعلیق ضرورت داشته باشد. کارفرما حداکثر تا 10 روز قبل از پایان مدت تعلیق موضوع را به مشاور پیشنهاد می‏کند و در صورت موافقت مشاور، حداکثر به مدت 3 ماه و بدون پرداخت هرگونه هزینه برای مدت تمدید شده قرارداد تمدید می‏شود در غیر این صورت با درخواست کارفرما به قرارداد خاتمه می‏دهد.
20 - 4 - پرداخت هزینههای مربوط به دوره تعلیق خدمات، ماهانه معادل 30 درصد حقالزحمه متوسط ماهانه می‏باشد، پرداخت این مبلغ برای حداکثر 4 ماه و به صورت اقساط ماهانه مجاز است.
20 - 5 - مشاور موظف است از تاریخ شروع تعلیق خدمات مربوط را متوقف کند و حداکثر ظرف مدت 15 روز گزارش پژوهش را هنگام اعلام تعلیق تهیه و با تعیین میزان هزینههای تعلیق موضوع بند 20 - 4 به کارفرما تسلیم نماید.
20 - 6 - مشاور 20 روز قبل از انقضای مدت تعلیق یا تمدید تعلیق، نظر کارفرما را نسبت به چگونگی ادامه قرارداد استعلام می‏کند. در صورت ابلاغ شروع کار به شرح یاد شده، اجرای قرارداد ادامه خواهد یافت در غیر این صورت، مشاور میتواند خاتمه قرارداد را در خواست کند.
20 - 7 - چنانچه در دوران تعلیق کارفرما تصمیم به لغو تعلیق بگیرد، موضوع را به مشاور ابلاغ میکند. در این صورت حداکثر ده روز پس از ابلاغ، کار ادامه می‏یابد.
ماده 21 - خاتمه دادن به قرارداد
21 - 1 - کارفرما میتواند در هر زمان قرارداد را خاتمه دهد.
21 - 2 - درهر فصلی که کارفرما قصد خاتمه دادن به قرارداد را داشته باشد، موضوع را با تعیین مهلت دو ماهه به مشاور اعلام می‏کند.
21 - 3 - مشاور پس از دریافت ابلاغ خاتمه قرارداد، بیدرنگ باید کار را متوقف کند و تا 15 روز، گزارش وضعیت پیشرفت و گزارش پژوهش را تا هنگام ابلاغ یاد شده تهیه و تسلیم کند. این گزارش باید حاوی وضعیت پژوهش، پیشرفت آن و همچنین بخشهایی که تکمیل آنها به لحاظ حفظ منافع کار در مدت دو ماهه یاد شده ضروری و امکان پذیر است. همراه با تعیین میزان حقالزحمه آنها باشد.
21 - 4 - هر گاه کارفرما راساً یا بر اساس گزارش مشاور تشخیص دهد که لازم است تمام یا قسمتی از خدمات ناتمام تکمیل گردد. باید موضوع را به مشاور اعلام کند. در این صورت مشاور موظف است خدمات تکمیلی را در مهلت دو ماهه انجام دهد.
21 - 5 - در هر صورت مشاور موظف است در پایان مهلت دو ماهه نسبت به تحویل اصل تمام اسناد و مدارک و گزارش پژوهش و ارائه صورت حساب حقالزحمه خدمات انجام شده و صورت هزینه های ناشی از پایان دادن قرارداد مانند موافقتنامهها یا تعهدات مشاور در مقابل کارمندان خود یا موسسات دیگر و نیز هزینه مراجعت کارکنان خارجی و خانواده آنها به کشورشان و هزینه حمل لوازم آنها به کشورشان مشروط بر این که این هزینه ها به منظور اجرای این قرارداد ایجاد شده باشد و بابت آنها به مشاور پرداختی نشده باشد اقدام نماید.
21 - 6 - کارفرما متعهد است، ظرف مدت 15 روز پس از دریافت صورت حساب و صورت هزینههای موضوع بند 21 - 5 نسبت به بررسی آن بر اساس شرایط قرارداد و میزان خدمت انجام شده اقدام و طبق مفاد ماده 17 با مشاور تسویه حساب کند. سپرده حسن انجام کار مشاور در این حالت با توجه به ماده 17 آزاد میگردد.
21 - 8 - مشاور میتواند خاتمه دادن به قرارداد را در هر یک از موارد زیر درخواست کند
21 - 8 - 1 - در صورت تأخیر مازاد بر 3 ماه در پرداخت مطالبات خود مطابق بند 15 - 7
21 - 8 - 2 - در صورت سپری شدن حداکثر مدت تعیین شده برای پرداخت خسارت تأخیر مجاز، موضوع بند 19 - 2.
21 - 8 - 3 - در صورت تمدید مدت تعلیق بیش از 4 ماه موضوع بند 20 - 3
21 - 8 - 4 - در صورت انجام ندادن مفاد بند 12 - 1 از سوی کارفرما بیش از 3 ماه از تاریخ مورد نظر در برنامه زمانی.
21 - 8 - 5 - در صورت عدم تبعیت کارفرما از رأی مرجع حل اختلاف
21 - 9 - در صورتی که کارفرما حداکثر تا یک ماه زمینههایی را که منجر به درخواست خاتمه قرارداد از سوی مشاور شده است، رفع کند، مشاور از درخواست صرفنظر میکند و خدمات خود را ادامه میدهد. در غیر این صورت پس از انقضای مهلت یک ماهه، قرارداد خاتمه یافته تلقی شده و سایر اقدامها طبق مفاد این ماده انجام میشود.
ماده22 - فسخ قرارداد
22 - 1 - کارفرما میتواند در هر یک از موارد زیر بدون اخطار قبلی، قرارداد را فسخ و موضوع را به مشاور ابلاغ کند.
22 - 1 - 1 - اثبات شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت بر مشاور در زمان عقد قرارداد یا طی مدت قرارداد به استثنای مورد بند 26 - 1 - 2
22 - 1 - 2 - عدم اطلاع به کارفرما در مورد بند 26 - 1 - 2
22 - 1 - 3 - انتقال قرارداد به شخص یا اشخاص ثالث بدون مجوز کارفرما
22 - 1 - 4 - ورشکستگی به تقصیر یا انحلال شرکت
22 - 1 - 5 - اثبات این مطلب که مشاور برای گرفتن کار، به کارکنان کارفرما دستمزد، پاداش یا هدایایی داده یا آنها یا واسطههای آنان را در منافع خود شریک کرده است.
22 - 2 - کارفرما در صورت تحقق هر یک از موارد زیر، ابتدا به مشاور اخطار میکند تا نسبت به رفع نواقص و اشکالها اقدام کند و جریان امور را ظرف مدت یک ماه به صورت قابل قبول درآورد. در صورت عدم اقدام مشاور نسبت به رفع نواقص در پایان مهلت تعیین شده موضوع فسخ قرارداد باید ابتدا به وسیله هیأتی متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام سازمانی کارفرما بررسی و تایید شده و مراتب پس از اخذ موافقت مقام یاد شده به مشاور ابلاغ گردد.
22 - 2 - 1 - تأخیر غیر موجه در انجام خدمات بیش از 30 درصد مدت مربوط
22 - 2 - 2 - رعایت نکردن استانداردهای فنی و ضوابط حرفهای
22 - 3 - مشاور با دریافت ابلاغ فسخ قرارداد، موظف است از ادامه کار خودداری کند، بیدرنگ کارفرما را از وضعیت کار مطلع سازد و طی مهلتی که از طرف کارفرما اعلام میشود(حداقل دو هفته)، اصل مدارک و گزارشهای کار انجام شده تا آن تاریخ را به کارفرما تحویل دهد.
22 - 4 - کارفرما پس از ابلاغ فسخ قرارداد بیدرنگ نسبت به ضبط تضمین حسن انجام کار به نفع خود اقدام کرده و نسبت به تعیین مبلغ مربوط به کار انجام شده قابل قبول تا تاریخ فسخ طبق شرایط قرارداد اقدام خواهد کرد. بدیهی است کارفرما موضوع را بیدرنگ به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به منظور اقدام لازم اعلام میکند.

ماده23 - حل اختلاف
23 - 1 - هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید، دو طرف میتوانند برای حل سریع آن قبل از درخواست ارجاع موضوع برای داوری طبق بند 23 - 3 بر حسب مورد، به روش تعیین شده در بندهای 23 - 1 - 1 و یا 23 - 1 - 2 عمل نمایند.
23 - 1 - 1 - در مورد مسائل ناشی از برداشتهای متفاوت دو طرف از بخشنامه هایی که به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شده است، هر یک از دو طرف چگونگی اجرای بخشنامهرا از سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور استعلام نموده و دو طرف مکلف میباشند طبق نظری که از سوی سازمان یاد شده اعلام میشود، عمل کنند.
23 - 1 - 2 - در مورد اختلاف نظرهایی که خارج از شمول بند 23 - 1 - 1 است، رسیدگی و اعلام نظر درباره آنها به کارشناس یا هیأت کارشناسی منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف، طبق نظری که از سوی کارشناس یا هیأت کارشناسی در چارچوب قرارداد و قوانین و مقررات مربوط اعلام میگردد، عمل کنند.
23 - 2 - در صورتی که دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیأت کارشناسی موضوع بند 23 - 1 - 2 به توافق نرسند یا نظر اعلام شده طبق بندهای 23 - 1 - 1 و 23 - 1 - 2، مورد قبول هر یک از دو طرف نباشد، برای حل اختلاف طبق بند 23 - 3 اقدام میگردد.
23 - 3 - هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید، که راجع به اموال باشد هر یک از طرفها میتوانند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعهای مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ارائه کنند.
تبصره یک: چنانچه رئیس سازمان با تقاضای یاد شده موافقت نمود، مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود.
تبصره دو: رسیدگی و اعلام نظر شورای عالی فنی باید در چارچوب قرارداد و قوانین و مقررات مربوط انجام شود. پس از اعلام نظر شورا، دو طرف طبق آن عمل خواهند کرد.
23 - 4 - ارجاع موضوعات مورد اختلاف به شورای عالی فنی، تغییری در تعهدات قراردادی دو طرف نمی‏دهد و موجب نمیشود که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکند.
ماده 24 - مالیات، بیمه و سایر حقوق و عوارض قانونی
24 - 1 - پرداخت هرگونه مالیات، عوارض، حق بیمه تأمین اجتماعی و سایر حقوق دولتی مربوط به مشاور و کارکنان و نیز حقوق گمرکی و عوارض مربوط به لوازم و وسایل مورد نیاز مشاور که در تاریخ امضای این قرارداد برقرار است یا در آینده برقرار خواهد شد و یا میزان آن در آینده تغییر مینماید، با رعایت مفاد بند 24 - 2 به عهده مشاور است. مبالغی از این مالیاتها و عوارض و بیمه و سایر حقوق دولتی که باید بر طبق قوانین و مقررات از طریق کارفرما وصول شود، از پرداختهای مشاور کسر و به حساب وی به مراجع مربوط حواله می‏گردد در صورت نپرداختن و یا تأخیر در واریز کسور قانونی یاد شده، جبران زیانهای آن بر عهده کارفرما خواهد بود.
24 - 2 - در صورتی که مالیات، عوارض، حق بیمه تأمین اجتماعی و سایر حقوق دولتی، جزء آنهایی که در هنگام امضای قرارداد وجود دارد، تغییر کند، مبلغ قرارداد مشاور نیز توسط کارفرما به تناسب بر اساس دستورالعملهای سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور تعدیل خواهد شد.
ماده25 - مسئولیت مشاور
25 - 1 - مشاور در قبال کارفرما و برای ارائه خدمات پیشبینی شده در پیوست های شماره 1 و 2 این قرارداد مسئول است.
25 - 2 - تأیید خدمات و یا مدارک و گزارشهای پژوهش مشاور از سوی کارفرما از مسئولیتهای مشاور در رعایت استانداردها و اصول علمی و فنی نمیکاهد و در هر حال مشاور مسئول و جوابگوی کاستیهایی است که به علت نقص کار او بعدها مشاهده گردد.
25 - 3 - مسئولیت مشاور در قبال واگذاری بخشی از خدمات به اشخاص ثالث، اعم از حقیقی یا حقوقی، که بر حسب ضرورت مورد تأیید کارفرما نیز قرار گرفته باشد، کماکان همان مسئولیتهای موضوع این قرارداد است و موافقت کارفرما نسبت به واگذاری قسمتی از خدمات رافع هیچ یک از تعهدات و مسئولیتهای مشاور در برابر کارفرما نخواهد بود.
ماده 26 - ممنوعیت قانونی
26 - 1 - مشاور اعلام می‏کند که در موقع عقد این قرارداد مشمول ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب 22/10/1337 نیست.
26 - 1 - 1 - در صورتی که خلاف آن برای کارفرما ثابت شود یا تغییراتی در صاحبان سهام، مدیران یا بازرسان مشاور ایجاد شود که با مفاد قوانین یاد شده تعارض داشته باشد، قرارداد فسخ می‏شود.
26 - 1 - 2 - در شرایطی که تغییراتی در دستگاههای دولتی یا کارفرما ایجاد شود که مشمول ممنوعیت یاد شده باشد، مشاور موظف است مراتب را به کارفرما اعلام کند و در صورتی که منع قانونی رفع نشود، کارفرما قرارداد را خاتمه خواهد داد. چنانچه مشاور مراتب را به محض اطلاع به کارفرما اعلام نکند، کارفرما قرارداد را فسخ می‏نماید.
26 - 2 - کارکنان خارجی مشاور و یا همراهان ایشان حق دخالت در امور سیاسی ایران را ندارند.
26 - 3 - مشاور موظف است تمام نتایجی را که در جریان انجام پژوهش تحصیل یا تولید می‏کند، محرمانه تلقی کند و حداکثر سعی خود را برای جلوگیری از دسترسی اشخاص غیرمجاز به آنها به کار بندد.
ماده 27 - حوادث قهری
در موارد وقوع حوادث قهری و بروز شرایط اضطراری مانند جنگ اعلام شده یا نشده، انقلابها و یا اعتصابهای عمومی، شیوع بیماریهای واگیردار، زلزله، سیل و طغیانهای غیر عادی و خشکسالیهای بی‏سابقه و همچنین آتش سوزیهای دامنه‏دار،طوفان و حوادث مشابه که ناشی از کار مشاور نباشد، به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
27 - 1 - هرگاه بروز شرایط اضطراری انجام قرارداد حاضر را برای یکی از دو طرف غیرممکن سازد، می‏تواند پایان قرارداد را به طرف دیگر اعلام کند.
27 - 2 - هرگاه شرایط اضطراری گذرا باشد و ادامه قرارداد حاضر به طور موقت امکان‏پذیر نباشد، طبق ماده تعلیق عمل می‏شود.
ماده 28 - انتقال به غیر
28 - 1 - مشاور حق ندارد بدون کسب مجوز کارفرما موضوع این قرارداد را به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری کلاً یا جزء منتقل یا واگذار کند.
28 - 2 - کارفرما می‏تواند تمام یا قسمتی از حقوق یا اختیارات خود را با رعایت مقررات به اشخاص دیگر تفویض کند. در این صورت انجام تعهدات کارفرما در رابطه با حقوق یا اختیارات تفویض شده بر عهده آن شخص خواهد بود.
ماده 29 - رعایت مقررات ایمنی
مشاور باید اطمینان یابد که کارکنانش خدمات را به طور ایمن و مطمئن انجام می‏دهند و ضوابط ایمنی را در تمام مراحل انجام کار رعایت می‏کنند.
ماده 30 - مالکیت مدارک و نتایج پژوهش
نتایج پژوهش و مدارک و گزارشهایی که به موجب این قرارداد توسط مشاور تهیه می‏شوند متعلق به کارفرما است. مشاور می‏تواند با اجازه کارفرما یک نسخه قابل تکثیر از مدارک و گزارشهای یادشده را نزد خود نگاه دارد. در صورتی که در شرایط خصوصی قرارداد محدودیتی قید نشده باشد، مشاور حق دارد با استفاده از پژوهش انجام شده در قرارداد، مقالات علمی را با اخذ مجوز کتبی کارفرما در سمینارها، اجلاسها، نشریات علمی و فنی منتشر نماید.

تبصره: در مورد پایان‏نامه‏های دانشجوئی برای ارائه به دانشگاه یا اساتید مربوط، به مجوز کارفرما نیاز نیست.
ماده 31 - ابلاغها
هرگونه اطلاعیه مانند دستور کار، اعلام نظر یا تعلیق، پایان دادن به قرارداد و موارد مشابه، تنها به صورت کتبی معتبر خواهد بود.
رسید دبیر خانه هر دو طرف و یا رسید تحویل پستی، ملاک تسلیم گزارشها، مدارک و مکاتبات است.
ماده 32 - زبان قرارداد
زبان قرارداد فارسی است. در صورتی که مدارک قرارداد علاوه بر زبان فارسی به زبانهای دیگری نیز تهیه شده باشد، متن فارسی معتبر است. مشاور باید مدارک و گزارشهای پژوهش و پیشرفت کار و نیز سایر مکاتبات خود را به زبان فارسی تهیه کند.
ماده 33 - قانون حاکم بر قرارداد
این قرارداد از هر حیث تابع قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران است.

پیوست شماره 1 : شرح موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از انجام پروژه:.................................................


با تعریف و اهداف ذیل:
تعریف مسأله :


اهداف:


پیوست شماره 2 : شرح خدمات

پیوست شماره 3: مبلغ قرارداد، نحوه محاسبه و نحوه پرداخت آن

مبلغ قرارداد انجام خدمات ذکر شده در پیوست شماره 2، برابر .................................................. ریال میباشد.
نحوه پرداخت حق الزحمه مشاور با توجه به سرفصلهای ارائه شده در شرح خدمات (پیوست شماره 2) در پنج مرحله بصورت ذیل تعیین میگردد:
1 - مرحله اول : ...... درصد قرارداد، پس از ارایه گزارش مرحله ایی شامل:
- اجرای بندهای شرح خدمات مندرج در پیوست شماره 2
2 - مرحله دوم : ...... درصد قرارداد، پس از ارایه گزارش مرحله ایی شامل:
- اجرای بندهای شرح خدمات مندرج در پیوست شماره 2
3 - مرحله سوم : ...... درصد قرارداد، پس از ارایه گزارش مرحله ایی شامل:
- اجرای بندهای شرح خدمات مندرج در پیوست شماره 2
4 - مرحله چهارم : ...... درصد قرارداد، پس از ارایه گزارش مرحله ایی شامل:
- انجام بندهای شرح خدمات مندرج در پیوست شماره 2
5 - مرحله پنجم : ..... درصد قرارداد، پس از ارایه گزارش نهایی:


پیوست شماره 4 : برنامه زمانبندی کلیپیوست شماره 5: ضوابط تهیه، تدوین و ارائه گزارشها

به منظور سهولت در بهره برداری از عملیات پژوهش انجام یافته، مجری پروژه موظف و مکلف است نسبت به تهیه و ارائه گزارشها با رعایت موارد ذیل اقدام نماید.

1 - کلیات
1 - 1 - در تدوین، تهیه و ارائه گزارشها، نقشه ها و .... باید کلیه ضوابط تعیین شده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، استانداردها و آیین نامه های موجود در کشور که به این پروژه مربوط
می باشند، رعایت شده و گزارشها منطبق بر چارچوب کل دستورالعمل های مذکور باشد.
1 - 2 - در تدوین، تهیه و ارائه گزارشها، باید کلیه مصوبات هیأت دولت ومجلس شورای اسلامی در خصوص این پروژه ( اگر موجود باشد) مد نظر قرار گیرد.

2 - قالب محتوایی گزارش
2 - 1 - تهیه خلاصه گزارش نهایی ( در حدود 10 الی 20 صفحه) شامل تمامی مباحث اصلی موجود در گزارش و نتایج و دستاوردهای آن
2 - 2 - تهیه خلاصه گزارش مدیریتی از هر مرحله قرارداد (حدود 10 الی 15 صفحه)
2 - 3 - تهیه خلاصه ای از متن نهایی گزارش به زبان انگلیسی (حدود 10 الی 20 صفحه )
(ترجمه گزارش مدیریتی)
2 - 4 - تمام یکاهای بکار رفته در گزارشها باید در سیستم( متریک) ارائه گردد.
2 - 5 - شماره منابع و مراجع مورد استفاده در تهیه گزارشها باید در متن گزارش، عناوین اشکال و عناوین جداول آورده شود.

3 - قالب شکلی گزارش ( نرم افزار ورد )
گزارشها در صفحه استاندارد تایپ شود.
3 - 2 - شماره گذاری صفحات به صورت متوالی و در بالای صفحه نزدیک به لبه بیرونی آورده شود.
3 - 3 - هر فصل باید بطور جداگانه شمارهگذاری شود تا اضافه کردن صفحات یک فصل موجب بهم خوردگی شماره صفحات فصلهای بعد نشود علاوه بر آن شمارهگذاری با شماره فصل شروع شود.
3 - 4 - در سمت راست بالای صفحه های فرد، موضوع پروژه و در سمت راست بالای صفحات زوج، عنوان فصل مربوط ذکر شود ( به عنوان سرصفحه).
3 - 5 - حاشیه مورد نظر تایپ گزارشها باید حداقل دارای عمق شیرازه 5/0 سانتی متر باشد. گزارشها دارای حاشیه 2 سانتی متر از راست و چپ و 3 سانتی متر از بالا و پایین کاغذ است.


3 - 6 - در نگارش گزارشها از فاصله سطر Single و از قلم فارسی لوتوس (Lotus) و قلم لاتین Times New Roman به شرح ذیل استفاده شود:

مورد اندازه قلم فارسی اندازه قلم لاتین مرتب کردن طرفین justification تورفتگی خطوط بعد Hanging(cm) جلو رفتگی خط اول First Line(cm)
متن اصلی 13 معمولی 12 معمولی از دو طرف 0 1
عنوان یک رقمی 18 سیاه 17 معمولی از راست 5/0 0
عنوان دو رقمی 16 سیاه 15 سیاه از راست 1 0
عنوان سه رقمی 14 سیاه 13 سیاه از راست 27/1 0
سایر عناوین 13 سیاه 11 سیاه از دو طرف 1 0

3 - 7 - استفاده از قلم سیاه معمولی برای معیارهای اجباری
3 - 8 - قلم کج برای توضیحات
3 - 9 - قلم معمولی برای معیارهای توصیه شده
3 - 10 - عنوان جدولها در بالای آن وعنوان نمودارها و اشکال در پایین آن درج گردد.
3 - 11 - عناوین جدولها، نمودارها و اشکال قلم معمولی 13 Lotus آورده شود.
3 - 12 - شماره گذاریها طبق دستورالعمل فرهنگستان زبان و ادب فارسی باید از راست به چپ باشد یعنی برای فصل 5 و صفحه 2 شماره ( 5 - 2) و برای جدول 11 و در فصل 4 عدد جدول ( 4 - 11) درج شود.
3 - 13 - سعی شود از بکارگیری عبارات انگلیسی و واژگانی که معادل آنها توسط فرهنگستان ارائه شده است پرهیز گردد.
3 - 14 - اعداد در داخل متن باید فارسی باشد.
3 - 15 - بین بندها ( پاراگرافها) فاصله نباشد.
3 - 16 - بین انتهای بند و تیتر بند بعد یک خط فاصله باشد.
3 - 17 - شماره معادلات، اشکال و نمودارها باید فارسی و بر حسب فصل آورده شود.
3 - 18 - کلیه گزارشها، باید یک رو و بوسیله نرم افزار Word نسخه 2000 به بالا و تحت سیستم عامل (Windowd 2000) یا بالاتر و با چارچوب مورد نظر کارفرما ( بند2) نگاشته شود.
3 - 19 - گزارش نهایی لازم است به ترتیب زیر تدوین شود:
الف ـ طرح جلد ( شامل عنوان پروژه، کد پروژه، اسامی تهیه کنندگان، ناظرین و تاریخ تحویل گزارش)
ب ـ صفحه شروع ( جمله بنام خدا یا بسم الله الرحمن الرحیم)
پ ـ تقدیر و تشکر و اسامی همکاران
ت ـ چکیده فارسی 300کلمه ای و واژه های کلیدی
ث ـ فهرست مطالب
ج ـ فهرست اشکال و نمودارها
چ ـ مقدمه
ح ـ فصول اصلی گزارش
خ ـ فصل آخر ( جمع بندی، نتیجه گیری، ارائه پیشنهادها و رویکرد تحقیقات آتی)
دـ فهرست منابع و مراجع
ذ ـ فهرست راهنمای واژگان ترجمه شده
رـ ضمایم
ز ـ چکیده انگلیسی 300 کلمه ای و کلید واژه های انگلیسی
ژـ طرح جلد انگلیسی.

4 - قالب تهیه نقشه ها و تصاویر ( نرم افزارAuto CAD)
4 - 1 - در نقشه و اشکال ترسیمی فلشهای اندازه گیری ابعاد با ARROW نشان داده شود.
4 - 2 - در نقشه اشکال ترسیمی، تمام نوشته و ابعاد ( اعداد) با قلم ساده و به صورت فارسی تایپ شود.
4 - 3 - رنگها و لایه ها در محیط نرم افزار، هم خوانی داشته باشند.
4 - 4 - رنگ و لایه در محیط نرم افزار، متناسب با یکدیگر تعریف شوند.
4 - 5 - تصاویر بکاررفته در متن گزارشها باید با کیفیت بالا اسکن شده و فایل آن به صورت قالب گرافیکی (JPG) ارسال گردد.
4 - 6 - کلیه نقشه های باید در قطع A3 و در محیط نرم افزار اتوکد 2000 به بالا و طبق ضوابط مندرج در بند 4 ترسیم گردد.
4 - 7 - در صورت عکسبرداری در طول انجام پروژه، نگاتیو آنها به همراه چاپ یک سری از آنها در قطع 12×9، تهیه و ارائه شود.

5 - مدارک و مستندات تحویلی
5 - 1 - هر یک از گزارشهای مرحله ای باید در دونسخه یک رو همراه با فایل کامپیوتری مربوطه به کارفرما تحویل داده شود. چنانچه هر یک از گزارشها نیاز به اصلاح داشته باشند، در صورت درخواست کارفرما مشاور باید گزارش اصلاح شده را در چهار نسخه یک رو تحویل دهد.
5 - 2 - لازم است در تحویل گزارش نهایی، کلیه مدارک، مستندات و گزارشهای تهیه شده با لحاظ نمودن شرایط زیر تحویل کارفرما شود:
الف – گزارش نهایی پروژه در 4 سری بصورت یک رو با چاپ لیزری همراه با کلیه متعلقات آن ( شامل نقشه ها، نمودارها و…) تحویل شود.
ب - از منابع و مراجع مورد استفاده در تهیه گزارشها که در فهرست منابع و مراجع به آنها اشاره شده است یک سری کپی ( کاغذی یا رایانه ای) در اختیار مرکز قرارگیرد. ( یا اصل آن به امانت در اختیار پژوهشکده قرار گیرد که از آنها کپی تهیه گردد)
ج) CD پروژه دارای فایل رایانه ای گزارشها و مستندات پروژه شامل ( فایلهای word و excel و cad … و فایل pdf کل گزارش ) و نتیجه گزارش نهایی در نرم افزار Microsoft power point در 2 سری ارائه گردد.
5 - 3 - اگر در تهیه و تدوین گزارشها، از نرم افزار های محاسباتی و تخصصی استفاده می گردد، یک کپی از نرم افزارها ( در صورت نداشتن قفل سخت افزاری) در اختیار پژوهشکده قرارداده شود تا نتایج
بدست آمده مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد. ( در صورت داشتن قفل سخت افزاری، به مدت یک ماه قفل و نرم افزار آن در اختیار پژوهشکده قرار گیرد.)


پیوست شماره 6 : مشخصات افراد پژوهشگر همراه با سوابق کاری و پژوهشیردیف
نام و نام خانوادگی
آخرین مدرک تحصیلی
رتبه علمی
سمت در ین پروژه
خلاصه وظایف
امضاء


پیوست شماره 7 : شرایط خصوصی


1 - تهیه و ارایه گزارش های مدیریتی در پایان هر ماه از زمانبندی کلی پروژه مطابق چارچوب تعیین شده از طرف کارفرما

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1300/00/00

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.