جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


شماره48147/ت31399ه - 11/12/1383

وزارت کار و امور اجتماعی
هیات وزیران در جلسه مورخ 5/12/1383 بنا به پیشنهاد شماره 52161 مورخ 17/6/1383وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد تبصره ( 49 ) قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور تصویب نمود :
وزارت کار و امور اجتماعی مجاز است حق حضور در جلسه اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف را به میزان بیست و پنج هزار ( 25 ، 000 ) ریال برای هر ساعت از محل اعتبارات ان وزارتخانه پرداخت کند.
این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره34448/ت19152ه - مورخ 7/9/1379 می شود.
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17485
تاریخ تصویب :
1383/12/05
تاریخ ابلاغ :
1383/12/15
دستگاه اجرایی :
موضوع :