جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


شماره72447/ت32162ک 11/12/1383
وزارت بازرگانی - وزارت صنایع و معادن - وزارت اموراقتصادی و دارایی
وزرای عضو کمیسیون ماده ( 1 ) آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات در جلسه مورخ 28/9/1383 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره 25338/ت24794ه - مورخ 29/5/1380 تصویب نمودند :
سود بازرگانی دستگاههای ایکس ری غیرپزشکی مشمول ردیف 90221900 تعرفه به صفر کاهش می یابد.
این تصویبنامه در تاریخ 8/12/1383 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17485
تاریخ تصویب :
1383/09/28
تاریخ ابلاغ :
1383/12/15
دستگاه اجرایی :
موضوع :