جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.


شماره73100/ت32151ه - 12/12/1383
وزارت جهاد کشاورزی - وزارت بازرگانی - وزارت امور خارجه - وزارت صنایع و معادن - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی - وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیات وزیران در جلسه مورخ 30/10/1383 بنا به پیشنهاد شماره 011/18967 مورخ 16/10/1383 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آئین نامه تشکیل کارگروه ملی زعفران را به شرح زیر تصویب نمود :
آئین نامه تشکیل کارگروه ملی زعفران
ماده 1 - به منظور ایجاد وحدت رویه و ساماندهی و هماهنگی جهت تقویت بازار بورس زعفران در مراحل فرایند تولید تا مصرف زعفران کارگروه ملی زعفران که از این پس به اختصار کارگروه نامیده می شود ، تشکیل می گردد.
ماده 2 - اعضای کارگروه عبارتند از :
1 - وزیر جهاد کشاورزی ( رئیس )
2 - وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
3 - وزیر بازرگانی
4 - وزیر امور خارجه
5 - وزیر امور اقتصادی و دارایی
6 - وزیر صنایع و معادن
7 - مدیرعامل بانک کشاورزی
8 - دبیرکل سازمان بورس کالاهای کشاورزی
9 - استاندار خراسان رضوی
10 - استاندار خراسان جنوبی
11 - رئیس هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان زعفران خراسان
12 - رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان
تبصره 1 - دبیرخانه کارگروه در وزارت جهاد کشاورزی مستقر خواهد بود.
تبصره 2 - یکی از معاونان وزیر جهاد کشاورزی به عنوان دبیر در جلسات حضور خواهد یافت.
ماده 3 - وظایف کارگروه به شرح زیر می باشد :
1 - ایجاد هماهنگی و وحدت رویه و تصمیم سازی فرایند تولید تا مصرف زعفران براساس وظایف و ماموریت دستگاههای عضو.
2 - کمک برای رفع موانع حضور و فعالیت تشکلها در فراوری و بازرگانی محصول زعفران.
3 - کمک به حفظ و تقویت موقعیت جهانی زعفران ایران در بخش تولید و بازرگانی و مصرف.
4 - ساماندهی و هماهنگی در جهت تقویت بازار بورس زعفران در راستای کنترل نوسانات شدید قیمت زعفران و توسعه تعامل با بازارهای جهانی.
ماده 4 - آئین نامه داخلی کارگروه در اولین جلسه ان به تصویب خواهد رسید.
ماده 5 - تصمیمات کارگروه با اکثریت اراء اعضای حاضر تصویب و توسط دبیر ابلاغ خواهد شد ، تصمیماتی که در حیطه اختیارات هیات وزیران می باشد پس از تایید کارگروه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17487
تاریخ تصویب :
1383/10/30
تاریخ ابلاغ :
1383/12/17
دستگاه اجرایی :
موضوع :