جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


شماره73393 15/12/1383
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور
متن آئین نامه تشکیل و فعالیت کارگروه ملی کد اخلاق گردشگری که در جلسه مورخه 29/9/1383 شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری به شرح ذیل به تصویب رسیده است ، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
به استناد تبصره 2 ماده 3 قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی وگردشگری مفاد این مصوبه برای کلیه وزارتخانه ها ، سازمآنها ، شرکت ها و موسسات دولتی ، شهرداریها و کلیه دستگاههایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در حدود وظایف قانونی آنها لازم الاجرا است.
ماده 1 ) کارگروه ملی کد اخلاق گردشگری به منظور تدوین منشور اخلاق جهانگردی در جمهوری اسلامی ایران و تلاش برای تحقق اصول مندرج در کد جهانی اخلاق گردشگری ، ترویج ، گسترش و پاسداری از ارزشهای فرهنگی و اخلاقی درعرصه فعالیت های گردشگری ، تشکیل می گردد.
ماده 2 ) اهداف و وظایف :
1 - تهیه و تدوین منشور ملی اخلاق گردشگری با رعایت مفاد کلی کد جهانی اخلاق جهانگردی و فرهنگ ایرانی و اسلامی.
2 - فراهم ساختن زمینه های لازم برای تحقق اصول دهگانه کد جهانی اخلاق گردشگری درسطح ملی.
3 - بررسی و مطالعه مستمر پیرامون عوامل مادی و معنوی مؤثر بر وضعیت اخلاق گردشگری و ارائه راهکارهای لازم به مراجع ذیربط.
4 - ارائه راهکارهای مناسب برای توسعه و تعمیق اخلاق و فرهنگ در عرصه گردشگری .
5 - بررسی ، مطالعه و ارائه پیشنهادهای لازم در مورد اصلاح ، تدوین و تصویب قوانین و مقررات به مراجع ذیربط.
6 - برقراری ارتباط مستمر با شخصیت ها ، سازمآنها و مجامع علمی ، فرهنگی ، مذهبی داخلی و بین المللی ، دولتی و غیر دولتی از طریق سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ، به منظور تبادل نظر و بهره گیری از تجربیات ، توانمندی ها ، جلب حمایت انان و ایجاد هماهنگی درجهت اهداف به ویژه بند دو ماده 10 کد جهانی.
7 - تعامل و حضور فعال تاثیرگذار از طریق سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در مجامع بین المللی متناسب با مقررات ذیربط انان ازجمله در کارگروه جهانی کد اخلاق گردشگری.
ماده 3 ) اعضاء کارگروه ملی کد اخلاق گردشگری
1 - نماینده سازمان میراث فرهنگی و گردشگری.
2 - نماینده وزارت کشور.
3 - نماینده وزارت امور خارجه.
4 - نماینده وزارت اطلاعات.
5 - نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
6 - نماینده سازمان حفاظت محیط زیست.
و 5 نفر از شخصیت های علمی و فرهنگی با پیشنهاد رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و با تایید و حکم رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران ،
تبصره 1 : کارگروه می تواند از شخصیت های علمی ، فرهنگی ، مذهبی و اجرائی به عنوان اعضای افتخاری دعوت به عمل آورد.
تبصره 2 : مصوبات کارگروه پس از تصویب شورای عالی جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
ماده 4 ) دبیرخانه و گردش کار
1 - رئیس کارگروه ملی با انتخاب و حکم رئیس سازمان تعیین خواهد شد.
2 - دبیرخانه کارگروه ملی زیرنظر رئیس ، وظیفه پیگیری امور محوله را برعهده خواهد داشت.
3 - نیازهای اداری و پشتیبانی کارگروه توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تامین خواهد شد.
رئیس جمهور - سید محمدخاتمی
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17487
تاریخ تصویب :
1383/09/29
تاریخ ابلاغ :
1383/12/17
دستگاه اجرایی :
موضوع :