جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.


ماده واحده - از اضافه اعتباری که در بودجه پیشنهادی سال 1333 کل کشور
برای وزارت دفاع ملی و مرزبانی منظور شده فعلا مبلغ ششصد و سی و شش میلیون
ریال به منظور امکان پرداخت ترفیع و اضافات قانونی افسران و درجه داران و
افراد و مزایای مربوطه و تهیه خواربار و پوشاک و ساز و برگ و اعتبار
بودجه سال جاری مرزبانی و همچنین پرداخت تعهدات سال گذشته وزارت مزبور
تصویب و به وزارت دارایی اجازه داده می شود به تدریجی که مورد احتیاج باشد
از محل درآمد عمومی کشور با رعایت مقررات در اختیار وزارت نامبرده
بگذارد.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه یکشنبه نهم خرداد ماه یک
هزار و سیصد و سی و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه پنجشنبه 6 خرداد ماه 1333 مورد تایید مجلس سنا واقع
شده است
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1333/03/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :