جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.


ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می شود حقوق و کمک و مزایای
کارمندان و خدمتگزاران و مصارف مستمر و غیر مستمر وزارتخانه ها و ادارات و
بنگاه های دولتی و سایر مخارج کشور را بابت اردیبهشت ماه 1333 در حدود یک
دوازدهم اعتبارات سال 1332 و با رعایت مقررات و مصوبات سال مزبور که به
تصویب کمیسیون بودجه سال 1332 مجلس شورای ملی رسیده و سایر قوانین و
مقررات مالی از درآمد عمومی کشور پرداخت نماید. اعتبار بودجه مجلس سنا به
ماخذ یک دوازدهم بودجه سال 1331 با احتساب مبلغ کمک به رسم علی الحساب
پرداخت و پس از تصویب بودجه سال جاری محسوب و واریخت خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه یکشنبه نهم خرداد ماه یک
هزار و سیصد و سی و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه پنجشنبه 6 خرداد ماه 1333 مورد تایید مجلس سنا واقع
شده است
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1333/03/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :