جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می شود حقوق و کمک و مزایای
کارمندان و خدمتگزاران و مصارف مستمر و غیر مستمر وزارتخانه ها و ادارات و
بنگاه های دولتی و سایر مخارج کشور را بابت مرداد و شهریور ماه 1333 در
حدود دو دوازدهم اعتبارات سال 1332 و با رعایت مقررات و مصوبات سال مزبور
کمیسیون بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی و همچنین دو دوازدهم اعتبار
کمک به سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی منظور در ردیف 72 صورت شماره 2
پیوست لایحه بودجه پیشنهادی سال 1333 کشور و اعتبار بودجه مجلس سنا به
ماخذ دو دوازدهم بودجه سال 1331 با احتساب مبلغ کمک با رعایت مقررات
مربوطه از درآمد عمومی کشور پرداخت نماید اعتباراتی که در بودجه سال 1332
کمتر از دوازده ماه منظور شده به ماخذ ماهیانه قابل استفاده خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه سه شنبه نهم شهریور ماه یک
هزار و سیصد و سی و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه دوشنبه 8 شهریور ماه 1333 مورد تایید مجلس سنا واقع
شده است
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1333/06/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :