جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.


ماده واحده - وزارت دارایی مجاز است اضافه اعتبار سال جاری وزارت
فرهنگ را که مخصوص اجرای قانون تعلیمات اجباری و سایر احتیاجات آن
وزارتخانه می باشد در حدود مبلغ یکصد و پنجاه و نه میلیون و هفتصد هزار
ریال (159700000) که ضمن صورت شماره 3 ضمیمه لایحه بودجه کل کشور منظور و
پیشنهاد شده از محل درآمد عمومی کشور به تدریجی که مورد مصرف پیدا می کند
در اختیار آن وزارتخانه بگذارد. وزارت فرهنگ می تواند در حدود اعتبارات
مصوب سال 1329 و سنوات بعد که با اضافه اعتبار موضوع این ماده واحده کلا
در حدود مبلغ دو میلیارد و سی و یک میلیون و سیصد و چهارده هزار ریال
(2031314000 ریال ) می شود مصارف لازمه را انجام و ریز بودجه های تفصیلی را
برای اطلاع کمیسیون بودجه ارسال دارد.
تبصره 1 - اعتبارات ساختمانی فرهنگی وزارت فرهنگ که در سنوات 1329 -
30 - 31 و 1332 تصویب و قسمتی از آنها مصرف شده و بقیه آن به مصرف نرسیده
است تا آخر سال 1333 قابل تعهد و مصرف خواهد بود.
تبصره 2 - اضافه اعتباری که به موجب این ماده واحده به وزارت فرهنگ
داده می شود بایستی به نسبت جمعیت بین شهرستانها تقسیم شود.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره است در جلسه پنجشنبه بیست و
نهم مهر ماه یک هزار و سیصد و سی و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1333/07/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :