جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.


ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می شود حقوق و کمک و مزایای
کارمندان و خدمتگزاران و مصارف مستمر و غیر مستمر وزارتخانه ها و ادارات و
بنگاه های دولتی و سایر مخارج کشور را بابت مهر و آبان ماه 1333 در حدود
دو دوازدهم اعتبارات سال 1333 و با رعایت مقررات و مصوبات سال مزبور به
تصویب کمیسیون بودجه سال 1332 مجلس شورای ملی رسیده و سایر قوانین و
مقررات مالی و همچنین دو دوازدهم اعتبار کمک به سازمان شاهنشاهی خدمات
اجتماعی منظور در ردیف 72 صورت شماره 2 پیوست بودجه پیشنهادی سال 1333
کشور و اعتبار بودجه مجلس سنا به ماخذ دو دوازدهم بودجه سال 1331 با
احتساب مبلغ کمک را با رعایت مقررات مربوطه از درآمد عمومی کشور پرداخت
نماید - اعتباراتی که در بودجه سال 1332 کمتر از دوازده ماه منظور شده به
ماخذ ماهیانه قابل استفاده خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه سه شنبه یازدهم آبان ماه یک
هزار و سیصد و سی و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است .
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1333/08/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :