جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود برای حفظ نظم و امنیت در برابر
حوادث غیرمترقبه ای که پیش آمده است مبلغ بیست میلیون ریال اعتبار در
اختیار وزارت جنگ بگذارد.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه پنجشنبه بیستم آبان ماه یک
هزار و سیصد و سی و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه چهارشنبه 19 آبان ماه 1333 مورد تایید مجلس سنا واقع
شده است
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1333/08/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :