جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می شود حقوق و کمک و مزایای
کارمندان و خدمتگزاران و مصارف مستمر و غیر مستمر وزارتخانه ها و ادارات و
بنگاه های دولتی و سایر مخارج کشور بابت چهار ماه آذر و دی و بهمن و اسفند
سال 1333 را به ماخذ چهار دوازدهم اعتبارات مصوب کمیسیون بودجه سال 1332
و همچنین اعتبار چهار دوازدهم کمک به سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی
منظور در ردیف 72 صورت شماره 2 پیوست لایحه بودجه سال 1333 و همچنین چهار
دوازدهم اضافه اعتبارات مصوب سال جاری را با رعایت قوانین و مقررات مالی
از درآمد عمومی کشور پرداخت نماید.
اعتبارات بودجه مجلس سنا به ماخذ چهار دوازده بودجه سال 1329 با احتساب
مبلغ کمک به رسم علی الحساب پرداخت شود.
وزارتخانه ها و ادارات دولتی مکلفند بودجه جز سال 1333 را در حدود
اعتبارات مصوب در ظرف یک ماه با نظر وزارت دارایی تدوین و به موقع اجرا
بگذارند و به وزارت دارایی اجازه داده می شود بعد از پرداخت مخارج مصوب
چنانچه اضافه درآمدی در آخر سال عاید شود آن اضافه را در حساب ذخیره
مخصوص منظور نماید و از آن محل برای مخارجی که مهم و ضروری تشخیص داده
شود با تصویب قبلی کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی پرداخت نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده واحده است در جلسه یکشنبه پنجم دی ماه یک
هزار و سیصد و سی و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1333/10/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :