جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.


ماده واحده - وزارت کشاورزی مجاز است مبلغ شصت و یک میلیون و هشتصد
هزار ریال از اعتبار مذکور در ردیف 15 صورت شماره 3 بودجه سال جاری را
برای مبارزه با آفات و تهیه مواد اولیه و دارو جهت دفع آفات حیوانی و
نباتی و تکمیل وسایل کار و سازمان دامپزشکی و دامپروری و جنگلبانی و
بنگاه های کشاورزی تخصیص و با رعایت کامل مقررات مربوطه به مصرف برساند.
تبصره 1 - داروهایی که وزارت کشاورزی برای دفع آفات اشجار تهیه می کند
به قیمت تمام شده به مالکین و کشاورزان فروخته می شود و وجوه حاصله از
فروش مجددا برای خرید دارو مورد استفاده واقع خواهد شد.
تبصره 2 - اعتبارات مربوطه برای مبارزه با آفات عمومی از قبیل ملخ -
سن و غیره با نظارت کمیسیونی مرکب از: فرماندار - رییس دارایی - رییس یا
نماینده کشاورزی و سه نفر از معتمدین محل (به انتخاب شورا یا اتحادیه
کشاورزی و در صورت نبودن شورا با انتخاب فرماندار) به مصرف خواهد رسید.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره است در جلسه یکشنبه پنجم دی
ماه یک هزار و سیصد و سی و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه 4 دی ماه 1333 مورد تایید مجلس سنا واقع شده است
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1333/10/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :