جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می شود اضافه اعتبارات ذیل را
که ضمن لایحه بودجه تقدیمی سال 1333 منظور است از محل درآمد عمومی سال
جاری کشور به تدریجی که مورد مصرف پیدا می کند با رعایت کامل مقررات
مربوطه و در حدود درآمد وصولی پرداخت نماید.
1 - اضافه اعتبار هزینه دستگاه سلطنتی ردیف (1) صورت شماره (2) ضمیمه
لایحه بودجه سال جاری کشور 7059300 ریال
2 - اضافه اعتبار ژاندارمری کل کشور مندرج در ردیف (10) صورت شماره
(2) ضمیمه لایحه بودجه سال جاری 102021000 ریال
3 - اضافه اعتبار اداره کل انحصار دخانیات برای مخارج بهره برداری و
ساختمان انبارها و خرید مواد دخانیه با قیمت عادلانه در سال جاری مندرج در
ردیف (41) صورت شماره (2) ضمیمه لایحه بودجه سال جاری 710000000 ریال
4 - اضافه اعتبار سهمیه دولت ایران از مخارج سازمان ملل متحد و اجرای
برنامه کمکهای فنی و حق الشرکه دولت در سازمانهای بین المللی و تعهدات
سالهای قبل (موضوع ردیف 58 صورت شماره 2 ضمیمه لایحه بودجه سال جاری ) که
به ارز دولتی قابل پرداخت است 3178583 ریال
5 - اضافه اعتبار کمک به انجمن تربیت بدنی مندرج در ردیف 66 صورت
شماره 2 و ردیف 25 صورت شماره 3 ضمیمه لایحه بودجه سال جاری که از این
اعتبار 6 میلیون ریال برای تهران و 4 میلیون ریال برای شهرستانها و در
درجه اول برای ساختمانهای ناتمام به مصرف خواهد رسید و در سال بعد این
اضافه اعتبار داده نخواهد شد.
10000000
ریال
6 - اضافه اعتبار بیوتات سلطنتی مندرج در ردیف (1) صورت شماره 3
ضمیمه لایحه بودجه سال جاری 4592000 ریال
7 - قسمتی از اضافه اعتبار وزارت جنگ و مرزبانی از بابت ردیف 3 صورت
شماره (3) ضمیمه لایحه بودجه سال جاری 317146000 ریال
8 - اضافه اعتبار شهربانی کل کشور ردیف 7 صورت شماره 3 ضمیمه لایحه
بودجه سال جاری 202068000 ریال
9 - اضافه اعتبار دانشکده پزشکی و بیمارستانها ردیف 14 صورت شماره 3
ضمیمه لایحه بودجه سال جاری 31370000 ریال
10 - اضافه اعتبار وزارت بهداری ردیف 20 صورت شماره 3 ضمیمه لایحه
بودجه سال جاری که در درجه اول باید به مصرف مبارزه با سل و بیماریهای
آمیزشی برسانند
69000000 ریال
11 - اعتبار تفاوت ترفیع و اضافات تا آخر سال 1332 کارمندان که از
اول سال 1333 پرداخت می شود و همچنین اعتبار اضافات سال 1333 خدمتگزاران
جز و کارمندان دون پایه ردیف 26 و 27 صورت شماره 3 ضمیمه لایحه بودجه
سال جاری 390500000 ریال
12 - اضافه اعتبار برای عمران بلوچستان و سیستان جهت مصارف مقدماتی
از محل ردیف 41 صورت شماره 3 ضمیمه لایحه بودجه سال جاری با نظارت وزارت
دارایی
10000000 ریال
13 - اضافه اعتبار انتظار خدمت که به مبلغ اعتبار ردیف 57 صورت شماره
2 ضمیمه لایحه بودجه سال جاری علاوه می شود 10000000 ریال
14 - اعتبار کمک به موسسه ضد سرطان در وجه جمعیت شیر و خورشید سرخ
ایران که به بودجه سال جاری کشور علاوه می شود 3401120 ریال
15 - اضافه اعتبار وزارت راه برای تعمیر راه ها و شروع به ساختمان
راه های جدید (30000000 ریال )
---------------------------------------------
جمع کل (19000336003 ریال )
تبصره 1 - کسر مبلغ پنجاه و چهار میلیون و دویست هزار ریال (54200000
ریال ) از بودجه کل گمرک و افزودن آن به بودجه اداره مرزبانی (تابع وزارت
جنگ ) که ضمن ردیف 8 صورت شماره 2 ضمیمه لایحه بودجه سال 1333 کل کشور
قلمداد شده تصویب می شود.
تبصره 2 - به شهربانی اجازه داده می شود در مرکز چهار استان کشور
آموزشگاهی برای تربیت پاسبان دایر نماید که پس از طی دوره آموزشگاه
پاسبانان مزبور به خدمت گمارده شوند.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره است در جلسه پنجشنبه 14
بهمن ماه یک هزار و سیصد و سی و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1333/11/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :