جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.


ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می شود مبلغ 166848180 ریال
از محل درآمد عمومی کل کشور برای تشکیل دادگاه های منحل شده و احتیاجات
ضروری به اختیار وزارت دادگستری بگذارد تا طبق صورت ریزی که با نظر وزارت
دارایی تنظیم خواهد گردید به مصرف برسانند.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه پنجشنبه بیست و ششم اسفند
ماه یک هزار و سیصد و سی و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1333/12/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :