جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.


ماده اول - برای مقرری آقایان نمایندگان و حقوق کارمندان و خدمتگزاران
(به انضمام کمک هزینه ) و هزینه های سال 1333 مجلس سنا مبلغ 16440700 ریال
مطابق فصول مندرجه در صورت ضمیمه به کارپردازی مجلس سنا اعتبار داده
می شود.
تبصره - در صورتی که یکی از ارقام مواد این بودجه تامین احتیاجات را
ننماید کارپردازی مجاز است در وهله اولی از اعتبار دو ماده 4 فصل اول و
17 فصل سوم (تامین کسر اقلام ) و در صورت عدم کفایت آن با تصویب هیات رییسه
مجلس سنا از محل ماده 18 فصل چهارم (اعتبار ذخیره ) استفاده نماید.
ماده دوم - اعتبارات ذیل برای تهیه محل جهت مجلس سنا و احتیاجات مربوط
به این امر اختصاص داده می شود که با تصویب هیات رییسه مجلس سنا مصرف گردد.
الف - باقیمانده ده میلیون ریال اعتبار بودجه مجلس سنا مصوب در بودجه
سال 1328 کل کشور.
ب - صرفه جوییهای بودجه از سال 1328 لغایت سال 1333 مجلس سنا.
ج - درآمد حاصله از فروش زمین و اموال مجلس سنا و اجازه دکان و امثال
آنها.
ماده سوم - پس از تنظیم بودجه سال 1333 مجلس شورای ملی چنانچه رقم چهل
و پنج درصد آن اضافه بر رقم 16440700 ریال بودجه تنظیمی سال 1333 مجلس
سنا باشد تفاوت آن به اعتبار ذخیره منظوره در فصل 4 این بودجه اضافه
می شود و به این ترتیب مطابق ماده واحده مصوب 27/12/1329 کمیسیون مشترک
مجلسین بودجه 1333 مجلس سنا معادل 45% بودجه مجلس شورای ملی خواهد شد.
تبصره - منظور از احتساب چهل و پنج درصد بودجه مجلس شورای ملی جهت
مجلس سنا هزینه پرسنلی و هزینه های مستمر و عادی ماهانه و سالانه است .
ماده چهارم - احکام مزایایی که برای سال جاری جهت کارکنان اداری مجلس
سنا بعد از تصویب بودجه صادر می شود در حدود مزایای کارکنان مشابه آنها در
مجلس شورا بوده و جز با صلاحدید هیات رییسه از آن تجاوز نخواهد کرد.
این قانون که مشتمل بر چهار ماده و صورت ضمیمه است در جلسه یکشنبه دهم
بهمن ماه یک هزار و سیصد و سی و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1333/11/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :