جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.


تصمیم قانونی راجع به لایحه مربوط به تسویه حسابهاب مالیاتهای معوقه و ضمائم آن که به موجب قانون الغا کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات در تاریخ 25 دی ماه 1333 از طرف کمیسیونهای مشترک مجلسین اتخاذ گردیده و قابل اجرا میباشد تلوا ایفاد میگردد
نخست وزیر - سپهبد زاهدی
شماره 9179
لایحه راجع به ادامه عمل کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی
ماده واحده - بوزارت دارائی اجازه داده میشود لایحه قانونی مصوب 30/5/31 راجع به تسویه مالیاتهای معوقه را که مدت آن تا به موجب لایحه مصوبه 20 دیماه 1331 تا بیستم اردیبهشت 1332 تمدید شده بود تا 20 مرداد 1332 اجرا نماید .
ضمیمیه لایحه قانونی شماره 25871
رئیس مجلس سنا - ابراهیم حکیمی
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت


نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1333/11/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :