جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


ماده واحده - به سازمان برنامه اجازه داده می شود عده کارمندان کادر
مرکزی خود را از 300 نفر به 400 نفر افزایش داده حقوق یکصد نفر کارمندان
اضافی که از شرکتهای تابعه و سایر ادارات منتقل خواهند شد به ماخذ حقوقی
که سال قبل دریافت می کردند به طور علی الحساب پرداخت نماید.
تبصره 1 - عده کارمندان منتظر خدمت سازمان برنامه جز این 400 نفر
محسوب خواهد شد.
تبصره 2 - انتقال کارمندان شرکتهای تابعه به سازمان برنامه پس از
تکمیل کادر چهارصد نفری مذکور در ماده واحده ممنوع می باشد.
تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی مورخ 17/2/34 که مشتمل بر
ماده واحده و دو تبصره است صحیح بوده و قابل اجرا می باشد.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1334/02/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :