جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.


ماده واحده - به سازمان برنامه اجازه داده می شود بودجه پرسنلی و اداری
سازمان برنامه را در اردیبهشت ماه به ماخذ یک دوازدهم بودجه مصوب سال
1333 پرداخت نماید.
تصمیم متخذه مورخ 16/2/34 کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی مشتمل بر ماده
واحده دایر به اجازه پرداخت یک دوازدهم بودجه پرسنلی و اداری سازمان
برنامه در اردیبهشت ماه 34 صحیح بوده و قابل اجرا می باشد.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1334/02/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :