جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.


وظایف دو نفر معاونین و سه نفر سرپرست های معاونت به شرح زیر تعیین
می گردد:
1 - امور اداری و مالی .
2 - امور فنی .
3 - امور کشاورزی .
4 - امور اجتماعی و اصلاح و عمران شهرها.
5 - امور شرکتهای تابعه سازمان برنامه .
تصمیم فوق در جلسه شانزدهم اردیبهشت ماه 1334 از طرف کمیسیون برنامه مجلس
شورای ملی اتخاذ شده و قابل اجرا می باشد.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1334/02/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :