جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.


ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می شود مبلغ پنج میلیون ریال
برای کسری اعتبارات هزینه های اداره پرسنلی وزارت کشور و تشکیلات
فرمانداریهای کل بنادر و جزایر خلیج فارس و بحر عمان و بخشهای تابعه به
اعتبار مصوب سال 1333 وزارت کشور علاوه نموده در حدود مقررات و قوانین
مربوطه پرداخت نماید اعتبار مزبور تا شش ماه در سال جاری قابل تعهد و
مصرف خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه سه شنبه نوزدهم اردیبهشت
ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه شنبه 16 اردیبهشت 1334 به تصویب مجلس سنا رسیده است
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1334/02/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :