جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.


ماده واحده - ماده 206 قانون تجارت به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 206 - امتناع از تادیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده
به وسیله نوشته که اعتراض عدم تادیه نامیده می شود معلوم گردد و اگر روز
دهم تعطیل باشد اعتراض روز بعد آن به عمل خواهد آمد.
چون به موجب قانون هیجدهم اردیبهشت ماه 1307 "وزیر عدلیه مجاز است کلیه
لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده و می نماید بعد از
تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش
آنها در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علیهذا(قانون اصلاح ماده
206 قانون تجارت راجع به اعتراض عدم تادیه ) که در تاریخ دوم تیر ماه یک
هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسید قابل
اجرا است .
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1307/04/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :