جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.


ماده اول - هر یک از مستخدمین و مامورین دولت اعم از قضایی و اداری و
همچنین هر یک از مستخدمین و مامورین ادارات شوروی و بلدی که برای انجام
امری که از وظایف آنان است وجه یا مالی را قبول کند خواه آن کار را انجام
داده یا نداده و انجام آن امر بر طبق حقانیت بوده یا نبوده باشد مرتشی
محسوب و به دو سال تا پنج سال حبس مجرد و به علاوه به تادیه آن چه گرفته
است محکوم خواهد شد.
و نیز هر یک از اشخاص مذکور در فوق هر گاه در مقابل اخذ وجه یا مال از
انجام امری که وظیفه ایشان است امتناع ورزند مرتشی محسوب و به مجازات فوق
محکوم خواهند گردید.
تبصره - هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از
دادن رشوه بوده وجه یا مالی که به رشوه داده شده باید به او مسترد
می گردد.
*ماده دوم - مواد 139 - 148 قانون مجازات عمومی ملغی است .
>>*پاورقی : به موجب قانون 30 آبان ماه 1308 سایر مواد قانون مجازات راجع
به رشوه در قوت خود باقی است .<<
چون به موجب قانون هیجدهم اردیبهشت ماه 1307 "وزیر عدلیه مجاز است کلیه
لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده و می نماید بعد از
تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش
آنها در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علیهذا(قانون مجازات ارتشا
در مورد مستخدمین و مامورین دولتی و ادارات شوروی و بلدی ) مشتمل بر دو
ماده که در تاریخ دوم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس
شورای ملی رسید قابل اجرا است .
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1307/04/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :