جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.


ماده واحده - وزارت عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس
شورای ملی پیشنهاد می نماید پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه به
موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان
ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نمود ثانیا برای تصویب
به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه چهارم آذر ماه یک هزار و سیصد
و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1307/09/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :