جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


ماده اول - به وزارت مالیه اجازه داده می شود که هر مبلغ از دو فقره
اعتباری که به موجب قانون 28 آذر 1306 (پنجاه هزار تومان ) و قانون مصوب
لیله 8 اسفند 1306 (ده هزار تومان ) به مناسبت انقضا سنه مالی 1306
پرداخته نشده است مطابق قانون محاسبات عمومی به سنه مالی 1307 انتقال
داده و برای تکمیل همان مصارف معینه در قوانین مذکوره پرداخت نماید.
ماده دوم - وزارت مالیه مجاز است از محل صرفه جویی مجموع اعتبارات
بودجه 1307 وزارت عدلیه مبلغ بیست و سه هزار و پانصد تومان برای مصارف
ذیل بر حسب تشخیص وزارت عدلیه بپردازد:
(1) مبلغ هفت هزار تومان برای ترمیم کسر مخارجی که اعتبارات آنها در
بودجه 1307 کمتر از احتیاجات فعلی منظور شده است .
(2) مبلغ یک هزار تومان برای ترمیم کسر اعتبار کمک خرج اعضا.
(3) مبلغ دوازده هزار و پانصد تومان برای حقوق و مخارج دوماهه بهمن و
اسفند 1307 دیوان جزا.
(4) مبلغ سه هزار تومان برای پرداخت حقوق اعضایی که بعد از 24 خرداد 1307
مشغول خدمت بوده اند و حقوق آنها در بودجه منظور نشده بود.
این قانون که مشتمل بر دو ماده است در جلسه لیله اول اسفند ماه یک هزار و
سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1307/12/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :