جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.


ماده واحده - نظر به این که در مملکت ایران غیر از سکه ایرانی نباید
رواج داشته باشد مجلس شورای ملی به دولت اجازه می دهد از تاریخ تصویب این
قانون تا مدت شصت روز از صدور مسکوکات نقره خارجی از سرحدات ایران ممانعت
ننماید. پس از انقضای مزبور قانون 24 مهر ماه 1305 مجددا شامل این قبیل
مسکوکات نیز شده و صدور آنها کمافی السابق کاملا ممنوع بوده و جنس محسوب
خواهند بود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و چهارم آبان ماه یک
هزار و سیصد و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
سید محمد تدین - رییس مجلس شورای ملی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1305/08/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :