جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.


ماده اول - اداره تقنینیه و مباشرت مجلس شورای ملی مکلف است صورت
مذاکرات مشروح جلسات علنی مجلس را (به استثنای مذاکرات قبل از دستور)
بدون تحریف و تغییر به ترتیبی که در جلسات نطق می شود طبع و نشر نماید.
ماده دوم - مذاکرات هر جلسه باید منتهی تا یک هفته بعد منتشر گردد.
ماده سوم - اداره مباشرت مجلس شورای ملی مکلف است مخارج طبع و نشر
مذاکرات مشروح مجلس را از تاریخ تصویب این قانون تا آخر هذه السنه از محل
جرائم پرداخته و در سنوات بعد جزو بودجه مخارج مجلس شورای ملی پیش بینی
نماید.
این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه هشتم آذر ماه یک هزار و سیصد
و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
سید محمد تدین - رییس مجلس شورای ملی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1305/09/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :