جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.


ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است خدمات آقای حاج مهدیقلی خان هدایت را
از تاریخ اول سال 1298 قمری الی 25 شهریور ماه 1312 شمسی متوالیا احتساب
نموده سنه خدمت صادر نماید و آخرین شغل ایشان ریاست دیوان عالی تمیز را
اساس رتبه 11 قضایی قرار بدهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه نوزدهم آذر ماه یک هزار و
سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1312/09/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :