جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.


ماده واحده - وزارت مالیه مکلف است بیست روز پس از تصویب این قانون
صدی پنجاه بر قیمت فعلی تذکره های درجه اول و دوم و سوم عبور اضافه نماید
- عواید افزایش مزبور برای مخارج مدارس ایرانیان در خارجه در خارجه تخصیص
داده خواهد شد.
تبصره - وزارت مالیه مجاز است به اعتبار اضافه عایدات مذکور مبلغ
بیست و پنج هزار تومان به وزارت معارف مساعده داده و بعد از عایدات مزبور
برداشت کند و چنانچه عایدات حاصله تکافو ننمود بقیه را از محل
صرفه جوییهای بودجه 1307 وزارت معارف و اوقاف احتساب نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و ششم فروردین ماه یک
هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1307/01/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :