جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


ماده واحده - مجلس شورای ملی عهدنامه تامینیه و بیطرفی را که دارای
هشت فصل و دو صورتمجلس و دو مراسله است و در تاریخ هشتم مهر ماه 1306
(اول اکتبر 1927) بین نمایندگان ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
امضا شده تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت می دهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه ضمیمه است در جلسه بیست و
هفتم مهر ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
متن عهدنامه تامینیه و بیطرفی
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
کمیته مرکزی اجرائیه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
با در نظر گرفتن این که منافع طرفین متعاهدین مستلزم تعیین شرایط معینه
است که موجب تشیید روابط محکم طبیعی و دوستی صمیمانه که بین طرفین موجود
است باشد برای این منظور نمایندگان مختار خود را به ترتیب ذیل معین
نمودند:
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران آقای علی قلی خان انصاری وزیر امور خارجه
ایران .
کمیته مرکزی اجرائیه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی آقای کئورکی واسلویچ
چیچرین کمیسر ملی امور خارجه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ولو
میخائیلویچ کاراخان قائم مقام کمیسر ملی امور خارجه اتحاد جماهیر شوروی
سوسیالیستی .
نمایندگان مزبور پس از ارائه اعتبارنامه های خود که موافق قاعده و ترتیبات
لازمه بود در مراتب ذیل توافق نظر حاصل کردند:
فصل اول
اساس روابط مابین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی عهدنامه 26
فوریه 1921 است که تمام مواد و مقررات آن معتبر مانده و شامل تمام خاک
اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی می باشد.
فصل دوم
هر یک از طرفین متعاهدین متعهد می شوند که از حمله و تجاوزات به طرف مقابل
و یا وارد کردن قوای مسلحه خود به خاک طرف مقابل خودداری بکنند.
در صورتی که یکی از طرفین متعاهدین مورد حمله یک یا چند دولت ثالث بشود
طرف متعاهد دیگر متعهد می شود که بیطرفی خود را در تمام مدت مخاصمه محفوظ
بدارد و ضمنا طرفی که مورد حمله واقع شده است نباید بر فرض هر قسمت
ملاحظات سوق الجیشی و تاکتیکی و یا سیاسی که باشد و یا هر نوع منافعی که
برای او از آن متصور شود این بیطرفی را نقض نماید.
فصل سوم
هر یک از طرفین متعاهدین متعهد می شود که نه عملا و نه رسما در اتحادها و
ائتلافهای سیاسی که بر ضد مصونیت بری و بحری و یا بر ضد استقلال و یا
تمامیت و یا حاکمیت طرف متعاهد دیگر منعقد شده باشد شرکت ننمایند.
همچنین طرفین متعاهدین از مشارکت در محاصره ها و بایکوتهای اقتصادی که به
وسیله دول ثالث بر ضد طرف متعاهد دیگر به عمل آمده باشد خودداری خواهند
نمود.
فصل چهارم
نظر به تعهدات مقرره در فصل 4 و 5 عهدنامه 26 فوریه 1921 چون هر یک از
طرفین متعاهدین قصد دارند در امور داخلی طرف متعاهد دیگر مداخله ننمایند
و تبلیغات و یا مبارزه بر علیه طرف دیگر نکنند مستخدمین خود را در خاک
متعاهد دیگر از این گونه عملیات اکیدا ممنوع خواهند داشت .
اگر اتباع یکی از طرفین متعاهدین در خاک متعاهد دیگر اقدام به عملیات
تبلیغات و مبارزاتی که مصادر امور آن مملکت آن را منع نموده باشند
بنمایند.
دولت آن مملکت حق خواهد داشت مرتکبین را به مجازاتهای مقرره رسانده و از
عملیات آنها جلوگیری بنماید.
همچنین به اعتبار فصول مذکوره در فوق طرفین متعهد می شوند در خاک خود از
تشکیلات و عملیاتی که ذیلا شرح داده می شود تقویت نکرده و جلوگیری نمایند.
اولا - از تشکیلات و دستجاتی که قطع نظر از اسم و عنوان آنها قصدشان مبارزه
به وسیله عملیات تجاوزکارانه و یا بلوا یا سو قصد بر علیه دولت طرف
متعاهد دیگر باشد.
ثانیا - از تشکیلات و دستجاتی که خود را به نام دولت تمام خاک متعاهد دیگر
و یا یک قسمت آن معرفی می نمایند و همچنین قصدشان مبارزه با وسایل مذکوره
در فوق با دولت متعاهد دیگر بوده و آسایش و صلح متعاهد دیگر را متزلزل
می نمایند و یا سو قصد نسبت به تمامیت ارضی متعاهد دیگر دارند بنا بر
مراتب مذکوره در فوق طرفین متعاهدین همچنین متعهد می شوند که تجهیزات
نفرات و ورود قوای مسلحه و اسلحه و مهمات جنگی و هر نوع مواد حربی را به
خاک خود برای تشکیلات و دستجات مذکوره در فوق ممنوع بدارند.
فصل پنجم
طرفین متعاهدین متقبل می شوند که هر گونه اختلافاتی را که ممکن است مابین
آنها حاصل شود و به طریق عادی سیاسی حل نتواند بشود به وسایل
مسالمت کارانه که مطابق مقتضیات وقت باشد حل و تسویه نمایند.
فصل ششم
خارج از حدود تعهداتی که طرفین متعاهدین مطابق این عهدنامه عهده دار
شده اند طرفین آزادی مطلق خود را در روابط بین المللی خود محفوظ می دارند.
فصل هفتم
عهدنامه حاضر برای مدت سه سال منعقد می شود و در اسرع اوقات به تصویب و
تصدیق مقامات مقننه طرفین خواهد رسید و و پس از آن به موقع اجرا گذارده
خواهد شد مبادله تصویب نامه ها در شهر تهران یک ماه بعد از تصویب قرارداد
به عمل خواهد آمد.
بعد از انقضا مدت اصلی این عهدنامه تا زمانی که یکی از طرفین متعاهدین
قصد خود را در باب فسخ آن اعلام ننماید عهدنامه حاضر همیشه به خودی خود
برای مدت یک سال تمدید شده محسوب خواهد شد در صورت اعلام فسخ از طرف یکی
از متعاهدین عهدنامه برای مدت شش ماه دارای اعتبار خواهد بود.
فصل هشتم
عهدنامه حاضر برای هر یک از طرفین متعاهدین در سه نسخه اصلی به زبانهای
فارسی و روسی و فرانسه نوشته می شود و در موقع تفسیر هر سه متن سندیت
خواهد داشت در موقع بروز اختلاف نظر در تفسیر متن ها متن فرانسه معتبر
محسوب می شود علیهذا نمایندگان مختار مذکور در فوق این عهدنامه را امضا
کرده و به مهر خود ممهور داشتند.
مسکو
صورتمجلس 1
آقای علی قلیخان انصاری وزیر امور خارجه ایران بر حسب دستورالعمل و به نام
دولت متبوعه خود تاکید اعلام می دارد که در موقع امضا عهدنامه تامینیه و
بیطرفی مابین دولتین علیه ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در
تاریخ امروز دولت علیه ایران هیچ نوع تعهدات بین المللی که مخالف این
عهدنامه باشد نداشته و همچنین در تمام مدت اعتبار این عهدنامه این گونه
تعهدات را عهده دار نخواهد شد.
آقای .... بر حسب دستورالعمل و به نام دولت اتحاد جماهیر شوروی
سوسیالیستی تاکیدا اعلام می دارد که در موقع امضا عهدنامه تامینیه و بیطرفی
مابین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و دولت علیه ایران در تاریخ امروز
دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی هیچ نوع تعهدات بین المللی که مخالف
این عهدنامه باشد نداشته و همچنین در تمام مدت اعتبار این عهدنامه این
گونه تعهدات را عهده دار نخواهد شد.
صورتمجلس 2
مطابق مقررات عهدنامه 26 فوریه 1921 که جز و کلا اعتبار خود را محفوظ
می دارد تعهدات فصل دوم عهدنامه تامینیه و بیطرفی که در تاریخ امروز بین
دولت علیه ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی امضا شده است در باب
وارد نکردن قوای مسلحه به حدود متعاهد دیگر مربوط به مواردی که در فصل
ششم عهدنامه 26 فوریه 1921 منظور گردیده و نیز به توضیحاتی که نسبت به
این فصل داده شده است نیست .
مراسله نمره 1
آقای کمیسر ملی
در موقع امضا این عهدنامه تامینیه و بیطرفی که امروز بین دولت علیه ایران
و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی امضا شده است افتخار دارم مراتب ذیل را
به شما اعلام بدارم :
نظر به این که دولت علیه ایران همواره اهتمام دارد که تعهداتی را که به
طیب خاطر قبول می کند آن را دقیقا انجام دهد و چنانچه این عهدنامه حاضر را
با نیت صادقانه امضا می کند که تعهدات ناشیه از آن را محترم شمارد و چون
تعهدات مزبوره را با تعهداتی که در مقابل جامعه ملل دارد منافی نمی شمارد
علیهذا دولت علیه ایران به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی اعلام می کند که
تعهداتی را که از عضویت خود در جامعه ملل دارد به نوبه خود محترم و مجری
خواهد داشت از احترامات فائقه من نسبت به خودتان اطمینان داشته باشد.
مراسله نمره 2
آقای وزیر
توقیرا به نام دولت متبوعه خود به شما اطلاع می دهم مراسله مورخه امروز شما
به مضمون ذیل و اصل و از مدلول آن اتخاذ سند شد:
در موقع امضا این عهدنامه تامینیه و بیطرفی که امروز بین دولت علیه ایران
و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی امضا شده است افتخار دارم مراتب ذیل را
به شما اعلام بدارم :
نظر به این که دولت علیه ایران همواره اهتمام دارد که تعهداتی را که به
طیب خاطر قبول می کند آن را دقیقا انجام دهد و چنانچه این عهدنامه حاضر را
با نیت صادقانه امضا می کند که تعهدات ناشیه از آن را محترم شمارد و چون
تعهدات مزبوره را با تعهداتی که در مقابل جامعه ملل دارد منافی نمی شمارد
علیهذا دولت علیه ایران به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی اعلام می کند که
تعهداتی را که از عضویت خود در جامعه ملل دارد به نوبه خود محترم و مجری
خواهد داشت .
در این موقع احترامات فائقه را تجدید می نماید.
اجازه مبادله این عهدنامه که مشتمل بر هشت فصل و دو صورتمجلس و دو مراسله
است در جلسه 27 مهر ماه 1306 شمسی داده شده است .
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1306/07/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :