جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.


ماده اول - مجلس شورای ملی به دولت اجازه می دهد که امتیاز انحصار حق
تفتیش و انتخاب محل حفر چاههای آرتزین را از تاریخ تصویب این امتیاز تا
انقضای مدت چهار سال در تمام خاک یزد به آقا محمد رشتی تبعه مسلم ایران
ساکن یزد که در موارد آتیه به نام صاحب امتیاز مذکور می شود واگذار نماید.
ماده دوم - صاحب امتیاز مکلف است به وسیله استخدام متخصصین لایق و به
کار بردن اصول علمی و حاضر نمودن ماشین آلات و ادوات کافی و وسایل کامل
حصول نتیجه را فراهم نماید.
ماده سوم - صاحب امتیاز متعهد است منتها در ظرف دو سال اول مدت امتیاز
تفتیشات لازمه را توسط متخصصین فنی به عمل آورده و نقشه اراضی را که برای
حفر چاه آرتزین مناسب می داند به عنوان (اراضی منتخبه ) تهیه نموده و به
وزارت فوائد عامه تقدیم دارد.
ماده چهارم - از ابتدا سال سوم از تاریخ اعطای امتیاز حوزه امیتاز
عبارت از اراضی منتخبه خواهد بود که نقشه آن ها به دولت تقدیم شده است و
چنانچه صاحب امتیاز در ظرف چهار سال از تاریخ اعطای امتیاز به حفر یک یا
چند حلقه چاه آرتزین و به دست آوردن آب در اراضی منتخبه موفق شود امتیاز
انحصاری حفر چاه آرتزین در اراضی منتخبه تا انقضای مدت 25 سال از تاریخ
اعطای امتیاز متعلق به مشارالیه خواهد بود.
تبصره 1 - صاحب امتیاز مکلف است در صورت لزوم هر پنج سال لااقل به حفر
یک چاه جدید در اراضی حوزه امتیاز خود اقدام نماید.
تبصره 2 - در صورتی که در ظرف مدت چهار سال مذکور در ماده 4 صاحب
امتیاز به حصول نتیجه مطلوبه و به دست آوردن آب موفق نشود حق انحصار ملغی
خواهد بود لیکن مشارالیه می تواند در صورتی که مایل باشد به طور آزادانه و
بدون قید انحصار عملیات خود را ادامه دهد.
ماده پنجم - صاحب امتیاز مجاز است برای عملیات فنی این امتیاز متخصصین
خارجه استخدام نماید مشروط بر این که راجع به تابعیت آنها قبلا موافقت نظر
وزارت فوائد عامه را جلب نموده و شرایط استخدام آنها را نیز به اطلاع
وزارت فوائد عامه برساند و غیر از متخصصین مزبور کلیه کارگران و
مستخدمینی که برای اجرای این امتیاز و اداره موسسات مربوطه به آن استخدام
می شوند باید منحصرا از اتباع داخلی باشند.
تبصره - وزارت فوائد عامه مکلف است نظر مثبت یا منفی خود را در ظرف
یک ماه بعد از حصول پیشنهاد راجع به تابعیت متخصصین مذکور به اطلاع صاحب
امتیاز برساند.
ماده ششم - حفر چاه و احداث مجری در اراضی که دارای مالکین خصوصی باشد
موکول به رضایت مالکین است ولی دولت مراقبت خواهد کرد که از طرفین اجحافی
به عمل نیاید.
ماده هفتم - انتقال این امتیاز به هر اسم و رسم به دولت خارجی و یا
اتباع خارجی ممنوع است و در صورت تخلف امتیاز ملغی موسسه و یا موسساتی که
به اتباع خارجه منتقل می شود ضبط خواهد شد.
ماده هشتم - چنانچه اختلافاتی راجع به مواد این امتیاز بین دولت و صاحب
امتیاز تولید شود برای قطع و فصل آن به محاکم عدلیه مراجعه خواهند نمود.
ماده نهم - وزارت فوائد عامه مامور اجرای این قانون است .
این قانون که مشتمل بر نه ماده است در جلسه هشتم خرداد ماه یک هزار و
سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1307/03/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :