جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.


ماده اول - به وزارت مالیه اجازه داده می شود که علاوه بر مبلغ 51584
تومان که بر طبق اعتبار سنه 1304 به موسسه دفع آفات حیوانی پرداخته شده
مبلغ 48416 تومان اعتبار جدیدی در اختیار وزارت فلاحت و تجارت و فوائد
عامه بگذارد که مجموع اعتبار موسسه دفع آفات حیوانی در سنه 1305 از بابت
بودجه کل مملکتی بالغ بر یکصد هزار تومان بشود.
ماده دوم - موسسه دفع آفات حیوانی مکلف است از تاریخ تصویب این قانون
در هر نقطه که بیم سرایت گاو میری می رود کلیه گاوها را سرم و واکسن زده و
از هر گاوی که مورد استعمال سرم و واکسن واقع می گردد مبلغ سه قران از
مالکین دهات و مزارع یا گله داریهای گاو دریافت دارد.
تبصره - ضد عفونی کردن پشم و پوست گاو و غیره باید مجانا به عمل آید.
*ماده سوم - وزارت فلاحت و تجارت و فواید عامه مجاز است که یک نفر
بیطار متخصص به جهت موسسه دفع آفات حیوانی از ممالک متحده آمریکا برای
مدت سه سال استخدام نماید که مستخدمین فنی موسسه را تربیت نموده و سمت
متخصص فنی موسسه دفع آفات حیوانی را از طرف آن وزارتخانه داشته باشد.
>>*پاورقی : به موجب قانون 16 خرداد 1308 ماده سوم ملغی شده است .<<
ماده چهارم - حقوق متخصص مزبوره سالیانه از مبلغ 6500 تومان که به
دوازده قسط پرداخته می شود تجاوز نخواهد کرد.
ماده پنجم - مبلغ یک هزار و پانصد تومان بابت خرج مسافرت ایاب و ذهاب
متخصص مزبور به دولت اعتبار داده می شود و سایر شرایط کنترات مطابق قانون
23 عقرب 1301 تعیین خواهد شد.
ماده ششم - وزارت فلاحت و تجارت و فوائد عامه مجاز است که برای جلوگیری
از امراض سایر حیوانات و ضد عفونی کردن پشم و پوست و غیره نظامنامه تهیه
و پس از تصویب هیات وزرا به موقع اجرا گذارد.
این قانون که مشتمل بر شش ماده است در جلسه بیست و سوم بهمن ماه یک هزار
و سیصد و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1305/11/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :