جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.


ماده اول - دولت مجاز است آندره هس تبعه دولت فرانسه را برای معلمی
مدرسه حقوق از تاریخ 14 فروردین 1305 الی مدت سه سال و دو ماه استخدام
نماید.
ماده دوم - حقوق آندره هس در سال چهار هزار تومان است که به اقساط
ماهیانه به مشارالیه پرداخته خواهد شد.
ماده سوم - مبلغ سیصد تومان در موقع ختم این قرارداد برای مراجعه به
مملکت خود به مسیو آندره هس خرج سفر داده خواهد شد.
ماده چهارم - در صورتی که آندره هس شخصا کنترات خود را فسخ نماید حق
اخذ مخارج مراجعت را ندارد.
ماده پنجم - دولت مجاز است سایر شرایط و مقررات استخدام مسیو آندره هس
را مطابق قانون مصوب 23 عقرب 1301 معین نموده و کنترات مشارالیه را امضا
نماید.
این قانون که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه نهم اسفند ماه یک هزار و
سیصد و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1305/12/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :