جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.


ماده اول - اداره مباشرت مجلس مجاز است مسیو ویلهلم وبر تبعه آلمان
مقیم فعلی تهران را از 12 فروردین 1306 مطابق اول آپریل 1927 لغایت یک
سال شمسی برای مکانیکی ماشینهای موجوده و سوار کردن و به کار انداختن
بقیه ماشینهای مطبعه مجلس استخدام نماید.
ماده دوم - حقوق سالیانه مشارالیه دو هزار و چهار صد تومان خواهد بود
که در آخر هر ماه شمسی مبلغ دویست تومان تادیه شود.
ماده سوم - بعد از انقضای مدت مبلغ دویست تومان مخارج بازگشت مشارالیه
منظور خواهد شد.
ماده چهارم - محل سکونت مشارالیه در اتاقی است از اتاقهای عمارت مطبعه
مجلس که سابق با لوازم امانتا به مشارالیه سپرده شده و در انقضای قرارداد
مکلف است رد نماید.
ماده پنجم - اداره مباشرت مجاز است بر طبق ماه دوم کنترات مستخدمین
خارجه مصوبه 23 عقرب 1301 سایر شرایط را تعیین و کنترات را امضا نماید.
این قانون که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه بیست و چهارم فروردین ماه یک
هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1306/01/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :