جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.


ماده اول - دولت مجاز است دکتر هانری اشترنک تبعه دولت آلمان را برای
مدت سه سال از اول تیر ماه 1306 برای مدیری و معلمی مدرسه صنعتی دولتی
استخدام نماید.
ماده دوم - حقوق دکتر اشترنک سالی چهار هزار و هشتصد تومان است که به
اقساط ماهیانه به مشارالیه تادیه خواهد شد.
ماده سوم - در موقع ختم این قرارداد چنانچه کنترات دکتر اشترنک تجدید
نشود مبلغ چهارصد تومان به عنوان خرج سفر برای معاودت به آلمان به
مشارالیه پرداخت خواهد شد.
ماده چهارم - در صورتی که دکتر اشترنک شخصا کنترات خود را فسخ نماید
حق اخذ مخارج مراجعت را نخواهد داشت .
ماده پنجم - مستخدم مزبور در موقع تعطیل تابستانی مدارس سالی یک ماه
حق مرخصی با استفاده از حقوق خواهد داشت .
ماده ششم - دولت مجاز است سایر شرایط و مقررات استخدام دکتر اشترنک را
معین و مطابق قانون مصوب 23 عقرب 1301 کنترات مشارالیه را امضا نماید.
این قانون که مشتمل بر شش ماده است در جلسه شانزدهم شهریور ماه یک هزار و
سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1306/06/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :