جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


ماده واحده - مجلس شورای ملی به وزارت معارف اجازه می دهد که کنترات
مسیو پاپاریان معلم دواسازی را از اول مهر ماه 1306 با همان مقررات و
حقوق مصوب 24 دی ماه 1304 برای مدت دو سال و نه ماه تجدید نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه چهاردهم آبان ماه یک هزار و
سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1306/08/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :