جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


ماده اول - مجلس شورای ملی به وزارت فواید عامه اجازه می دهد که مسیو
مارتین تبعه دولت آلمان را از تاریخ عزیمت او از آلمان با سالی ده هزار و
هشتصد تومان برای مدت دو سال به جهت تاسیس کارخانه آهن ذوب کنی و نقشه
استخراج آهن برداشتن استخدام نماید.
ماده دوم - سالی یک ماه مرخصی به علاوه منزل با اثاثیه تا معادل صد ده
10/0 حقوق و خرج معاودت از ایران به آلمان که مبلغ سیصد تومان است داده
خواهد شد و خرج اتومبیل یا کرایه آن در مسافرتهایی که مسیو مارتین در
داخله ایران برای انجام خدمات دولتی می کند به عهده دولت است .
ماده سوم - حقوق و مخارج مسیو مارتین در جزو بودجه سالیانه پیش بینی و
از محل وجوه انحصار تادیه خواهد شد.
ماده چهارم - دولت مجاز است سایر شرایط کنترات مسیو مارتین را بر طبق
ماده دوم قانون کنترات مستخدمین خارجه مصوبه 23 عقرب 1301 تعیین و کنترات
مشارالیه را امضا نماید.
این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه دوم آبان ماه یک هزار و
سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1306/08/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :