جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


ماده واحده - برای اداره کردن بانک ملی دولت مجاز است یک نفر متخصص
از اتباع مملکت سویس یا آلمان را برای مدت سه سال با حقوقی که در سال از
دوازده هزار تومان تجاوز ننماید استخدام نماید - دولت مجاز است کرایه
خانه و سوخت و روشنایی و مخارج اتومبیل و غیره متخصص مزبور را در حدود
صدی بیست حقوق مقرره تهیه و یا نقدا به مشارالیه بپردازد مخارج مسافرت
متخصص مزبور ایابا و ذهابا از مبلغ یک هزار تومان تجاوز نخواهد کرد و
سایر شرایط استخدام مشارالیه را دولت مطابق قانون 23 عقرب 1301 تعیین
خواهد کرد.
تبصره 1 - متخصص مذکور باید در یکی از بانکها مدیر بوده باشد.
تبصره 2 - ماده هفتم قانون 14 اردیبهشت ماه 1306 ملغی و از درجه
اعتبار ساقط است .
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه یازدهم آبان ماه یک هزار و
سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1306/08/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :